Projekt ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów’’, program PO WER

Lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych do programu PO WER

Zarządzenie Dyrektora szkoły w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Regulamin do projektu  ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów’’, program PO WER

Karta zgłoszenia ucznia do projektu  ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów’’, program PO WER

Podsumowanie-projektu-PO-WER

Rekrutacja uczestników do działań w ramach mobilności ponadnarodowej (wyjazdu zagranicznego) w Wirtualna rzeczywistość – zagrożenia, czy szansa na rozwój modzieży?”, realizowanym w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

  W dniach 13.04.2023 r.– 21.04.2023 r. trwać będzie procesu rekrutacji uczestników do udziału w projekcie „Wirtualna rzeczywistość- zagrożenia, czy szansa na rozwój młodzieży”, nr 2021-1-PMU-4278, realizowanym w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego ramach 24 uczniów pod opieką nauczycieli zrealizuje program zagranicznych mobilności uczniów obejmujący wdrożenie programu edukacyjno-kulturowego. Uczniowie w ramach mobilności wezmą udział w zajęciach z zakresu informatyki, podczas których nauczą się bezpiecznie korzystać z Internetu, poznają programy komputerowe oraz zgłębią wiedzę na temat cyberbullingu. Poszerzą wiedzę z zakresu prywatności, tak aby móc na co dzień korzystać z przyswojonych informacji. Nauczą się bezpiecznie ściągać pliki, przesyłać zdjęcia, odróżniać które oprogramowania mogą być złośliwe , a które nie, blokować reklamy oraz jak chronić komputer przed istniejącym ryzykiem wirusów. Uczestnicy projektu nauczą się bezpiecznie poruszać po wirtualnej rzeczywistości oraz świadomie podchodzić do informacji znajdujących się w Internecie wraz z krytyczną oceną.

Mimo tego, że miejscem realizacji jest Grecja jako język główny wybrano język angielski, co pozwoli udoskonalić oraz poszerzyć umiejętności uczniów w tym zakresie. Nauczyciele skupią się na poszerzaniu wiedzy z zakresu znajomości struktur gramatycznych, słownictwa oraz zwrotów, które mogą pomóc uczniom podczas prowadzenia konwersacji w języku obcym. Uczestnicy projektu rozwiną swoje kompetencje w zakresie rozumienia tekstu czytanego oraz słuchanego, naucza się poprawnie posługiwać językiem tworząc poprawne wypowiedzi pisemne oraz inicjować rozmowę, podtrzymywać ją , nie powodując tym samym napięcia u którejkolwiek ze stron konwersacji. Zajęcia z języka angielskiego pomogą uczniom osiągnąć stopień płynności językowej odpowiadającej poziomowi B1.

Dodatkowo zostanie przygotowany program kultowy przez uczniów i nauczycieli ze szkoły greckiej, który zostanie zrealizowany. Dzięki zawartym w nim punktom uczniowie zapoznają się z kulturą grecką, tradycjami, zwyczajami oraz kuchnią. Zostaną zapoznani ze stylem życia greckiej społeczności. Odbędą się również wycieczki kulturowe oraz historyczne w celu zapoznania się z obszarem geograficznym w jakim się znajdują.

Wspólne zajęcia ze szkołą partnerską – Gymnasio Kontariotissas, będą realizowane poprzez warsztaty, angażujące dyskusje, burze mózgów, wspólne gry i zabawy oraz symulacje, co przyczyni się do stymulowania zaangażowania uczestników, otwierania się i doskonalenia nabytych umiejętności i kompetencji kluczowych, w tym kulturowych, językowych, osobistych, a także obywatelskich i społecznych. Udział w projekcie i jego forma realizacji ma przyczynić się do poszerzenia horyzontów wśród uczniów, zmotywować ich do nauki i pracy, do korzystania z dostępnych możliwości kształcenia, co w ostateczności będzie miało pozytywny wpływ na ich życie prywatne, dalszą edukację oraz sytuację uczniów na rynku pracy.

Proces rekrutacji ma na celu wyłonienie uczestników projektu, którzy w okresie od 22 kwietnia do 19 maja przejdą proces przygotowania do realizacji wyjazdu, a następnie wyjadą do Grecji w dniach 28.05-08.06.2023 ( w tym 2 dni podróży).

Podstawą kwalifikowania osób do udziału i wsparcia w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:

       Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu rekrutacji;

       Złożenie poprawnie wypełnionej Karty zgłoszenia ucznia do mobilności.

Kwalifikacja do Projektu będzie się odbywa

z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady niedyskryminacji oraz równości płci.

Szczegółowe kryteria rekrutacji obejmować będą wyniki nauczania uzyskane w roku szkolnym 2022/2023, w tym:

  1. Wynik testu z języka angielskiego 0-5 pkt    gdzie: ocena „niedostateczna” dyskwalifikuje ucznia z mobilności ; „dopuszczająca” – 1 pkt; „dostateczna” – 2 pkt; „dobra” – 3 pkt; „bardzo dobra” – 4 pkt; a „celująca” – 5 pkt.

  1. Rozmowa kwalifikacyjna z nauczycielem języka angielskiego – 0- 5 pkt, gdzie: ocena „niedostateczna” odpowiada 0 pkt; „dopuszczająca” – 1 pkt; „dostateczna” – 2 pkt; „dobra” – 3 pkt; „bardzo dobra” – 4 pkt, a „ celująca” – 5 pkt.

  2. Średnia ucznia za ostatni semestr w roku szkolnym 2022/2023- do 5 pkt

                     powyżej 5,00 – 5 pkt

                     4,00 – 4,99 – 4 pkt

                     3,00 – 3,99 – 3 pkt

                     2,00 – 2,99 – 2 pkt

                     poniżej 2,00 – 0

  1. Zaangażowanie w życie szkoły 0- 5 pkt- ocenia Komisja Rekrutacyjna, każda aktywność czy promocja szkoły to dodatkowy punkt. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 5.

  2. Rozmowa z uczniem na temat jego motywacji do uczestnictwa w projekcie 0- 5 pkt.

  3. Uczniowie o mniejszych szansach (dzieci pochodzące ze środowiska wiejskiego, w trudniejszych sytuacjach społecznych, finansowych) – opinia wychowawcy/pedagoga 0 – 5 pkt

Więcej szczegółów na temat procesu rekrutacji można znaleźć w regulaminie rekrutacji znajdującym się jako jeden z załączników do niniejszej informacji, a także dostępnego u Koordynatora projektu.

Projekt nr 2021-1-PMU-4278, pt. „Wirtualna rzeczywistość- zagrożenia, czy szansa na rozwój młodzieży?”, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.