PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W TUCZNEJ

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO

W TUCZNEJ

 

na rok szkolny 2021/2022

 

 

 

 

 

     I. Wstęp

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Tworzy on spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Nadrzędnym celem podejmowanych przez Szkołę działań wychowawczych wobec uczniów jest wspieranie ich w rozwoju tak, aby mogli osiągnąć pełną dojrzałość fizyczną, intelektualną, emocjonalną, społeczną i duchową. Działania profilaktyczne Szkoły pełnią funkcję uzupełniającą wobec wychowania i są z nimi nierozerwalne. Poprzez wspomaganie człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu Szkoła wyposaża go w narzędzia, których użycie doprowadzi ucznia do szeroko pojmowanego sukcesu.

Realizowane oddziaływania odbywają się w zgodzie i we współpracy z Rodziną Ucznia, bazując na podstawowych celach polityki edukacyjnej Rzeczpospolitej Polskiej.

Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Oddziaływania wychowawcze uzupełniają działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. W nasze szkole koncentrujemy się na profilaktyce uniwersalnej kierowanej do całej społeczności uczniowskiej, mającej na celu promocję zdrowia i zapobiegania pojawieniu się problemów związanych z zachowaniem destrukcyjnym, kierowanej również do nauczycieli i innych pracowników szkoły a także rodziców uczniów. Równie ważne jest dla nas dostarczanie rzetelnych informacji, dostosowanych do specyfiki odbiorców. Podstawowym celem realizacji naszego programu jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom trudnym i ryzykownym jak chociażby wagarowanie, sięganie po alkohol i inne środki psychoaktywne w tym dopalacze. Uczenie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych. Znaczące jest także dla nas kultywowanie tradycji szkoły poprzez ważne wydarzenia i współpracę ze środowiskiem lokalnym. Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym.

Tworzy on spójną całość ze Statutem Szkoły i zestawem programów nauczania uwzględniając wymagania opisane w podstawie programowej.

Realizacja programu po uchwaleniu przez RR w porozumieniu RP spoczywa na wszystkich nauczycielach, pracownikach administracji i obsługi szkoły, przy współpracy instytucji wspierających działania wychowawcze i profilaktyczne.

        II. Podstawa Prawna

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z 2 kwietnia 1997r. ( Dz. U. Z 1997r. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
 • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526)
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1287).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1481).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. O ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U.z 2018r. Poz. 1446 zezm.
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 852).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015r. W sprawie zakresu i form prowadzonych w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020r. Poz. 1449).
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022
 • Wytyczne MENiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych- tryb pełny stacjonarny”- zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.

 

   III.  Misja i wizja szkoły

 

Działamy po to, aby nasi uczniowie:

 1. a) byli przygotowani do:

– nauki na wyższym szczeblu edukacji,

– kreowania otaczającego świata,

– przezwyciężania barier emocjonalnych,

– zwiększonej tolerancji dla ludzi różnych kultur, ras i religii,

– bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie,

– wykazywali się życiową zaradnością.

 1. b) umieli:

radzić sobie w trudnych sytuacjach,

stosować wiedzę w praktyce,

odróżnić dobro od zła,

wyrażać swoje emocje i uczucia w sposób społecznie akceptowany,

realizować swoje marzenia, plany

wdrażać zasady i wartości,

rozwijać swoje możliwości..

 1. c) rodzice:

– byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły ,

– wspomagali  pracę  dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli w drodze    do dorosłości ich dzieci,

– uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci.

 1. d) nauczyciele:

– nauczyli dzieci postaw autonomicznych w nauczaniu,

– sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia,

– rozwijali przedsiębiorczości i poczucie odpowiedzialności,

– nauczyli kultury,

– rozwijali poczucie solidarności i wzajemnej pomocy,

– wspierali ucznia trudnego,

– nauczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników i środki masowego przekazu.

 

Wizja Szkoły Podstawowej

Nasza szkoła jest przyjazna i bezpieczna. Stwarza uczniom warunki do przestronnego rozwoju. Wspiera, angażuje do realizacji swoich zamierzeń uczniów i rodziców oraz społeczność lokalną. Dba o wysoki poziom nauczania, wszechstronny rozwój osobowy ucznia oraz promuje zdrowy styl życia. Dąży do stworzenia jak najlepszych warunków lokalowych oraz nowoczesnej bazy dydaktycznej. Kultywuje wartości patriotyczne i prorodzinne. Dba o środowisko naturalne.

        IV. Model absolwenta

Absolwent Szkoły Podstawowej jest:

 1. a) odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, co oznacza, że:

– najczęściej zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami szkoły i domu rodzinnego, a przypadki swego złego zachowania umie poddać krytycznej

refleksji i nie powtarzać błędów, do których popełnienia potrafi się przyznać;

– przestrzega zasad wymiany opinii z innymi i kultury dyskusji;

– nie budzi zastrzeżeń jego wygląd, higiena osobista i dbałość o zdrowie oraz unikanie zagrożeń związanych z uzależnieniami;

– sprawnie współdziała z innymi na terenie klasy, szkoły i poza nią, realizując wspólne zadania;

 1. b) samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że:

– jest ciekawy świata i korzysta z różnych źródeł wiedzy;

– poszukuje nowych obszarów dla swej aktywności, problemów do rozwiązania, nawet wyzwań, które pozwoliłyby mu sprawdzić się w oczach

własnych;

– potrafi samodzielnie stawiać sobie pewne cele, wymagające pomysłowości i konsekwencji w realizacji;

– umie ocenić sensowność i szanse realizacji własnych i cudzych pomysłów i podjąć właściwą decyzję;

 1. c) uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza, że:

– w pełni docenia znaczenie zaufania w kontaktach między ludźmi i stara się na nie zasłużyć;

– rozumie złożoność zasad lojalności wobec różnych osób i grup, z którymi jest związany, a w przypadkach konfliktowych wybiera drogę szczerości

i prawdomówności;

–  umie trafnie rozróżniać osoby godne i niegodne zaufania;

 1. d) kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że:

– cechuje go takt i kultura osobista w stosunku do innych;

–  ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowej ludzi;

– umie stopniować oceny moralne i dokonywać trafnych wyborów w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych;

– potrafi słuchać opinii innych i cierpliwie poszukiwać rozwiązań do przyjęcia dla różnych stron;

–  potrafi właściwie korzystać z dóbr kultury i wyrażać szacunek dla tradycji i symboli narodowych i religijnych własnych i cudzych;

 1. e) krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że:

– ma świadomość istnienia na świecie różnych systemów wartości i respektuje tę różnorodność;

– potrafi odnieść zachowania własne i cudze do znanego mu i szanowanego przezeń systemu wartości naszego kręgu kulturowego;

–  nie jest podatny na demagogię i manipulację informacyjną oraz w zakresie postaw zachowań;

     V. Założenia Programu Wychowawczo- Profilaktycznego

 

Działalność wychowawczo – profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1)         fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

2)         psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,

3)         emocjonalno- społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych,

4)         aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Pandemia COVID-19 spowodowała zmianę priorytetów działań wychowawczo – profilaktycznych. Nadrzędnym celem stało się zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i całej społeczności szkolnej,oraz utrzymanie nauczania stacjonarnego uczniów przez cały rok szkolny.

 

Cele wychowania i profilaktyki

 

Cel główny:

Wyrównywanie szans wszystkich uczniów poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego wychowanka w wymiarze intelektualnym, fizycznym, psychicznym, zdrowotnym i społecznym oraz zapewnienie uczniom bezpieczeństwa

Cele szczegółowe:

 1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw

i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.

 1. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie

do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości.

 1. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.
 2. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.
 3. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.
 4. Dbałość o bezpieczeństwo (fizyczne i psychiczne ) uczniów w okresie pandemii.
 5. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do nauki w systemie zdalnym.

 

          

         VI .  Diagnoza sytuacji wychowawczej

 

Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym. Analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki na podstawie wyników:

 • ankiety skierowanej do rodziców na temat poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole,
 • ankiety dla uczniów dotyczące bezpieczeństwa w szkole,
 • ankiety dla uczniów w zakresie potrzeb,
 • ewaluacji wewnętrznej na temat: Bezpieczeństwo psychospołeczne uczniów po powrocie do szkoły po okresie zawieszenia zajęć w poprzednim roku szkolnym,
 • diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów,
 • diagnoza zdrowia psychicznego uczniów powstałych wskutek izolacji społecznej,
 • spostrzeżeń wychowawców na temat klasy zawartych w arkuszach klasyfikacyjnych,
 • analizy dokumentacji szkolnej oraz obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika,
 • obserwacji zachowania uczniów: w czasie lekcji, przerw międzylekcyjnych, zawodów sportowych, apeli, wycieczek itp.,

 

Analiza doświadczeń zdalnego nauczania uczniów wskazuje jednoznacznie, że obszarem działań wychowawczo-profilaktycznych w okresie pandemii powinny być:

1.)Profilaktyka bezpiecznych zachowań w szkole i innych skupiskach ludzi obowiązujących w okresie pandemii.

2.)Nabywanie wiedzy dotyczącej COVID-19

3.)Kształtowanie zachowań i organizacji czasu ( nauka – czas wolny), w przypadku powrotu do nauki zdalnej.

4.)Nabywanie umiejętności sprawnego posługiwania się sprzętem i oprogramowaniami pomocnymi przy zdalnym nauczaniu.

5.)Wyposażanie uczniów w wiedzę na temat możliwości uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wypadek przedłużającego się pobytu w domu spowodowanego nasileniem pandemii.

 

Wnioski z diagnozy środowiska szkolnego:

 

 • szkoła w opinii uczniów i rodziców uważana jest za bezpieczną dzięki systematycznym dyżurom nauczycieli, monitoringowi oraz ogólnemu zaufaniu uczniów wobec nauczycieli,
 • szkoła posiada wypracowane procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń, z uwzględnieniem okresu pandemii,
 • uczniowie w większości czują się dobrze w swojej klasie i dobrze oceniają swoje kontakty z nauczycielami,
 • uczniowie nie doświadczają propozycji zażycia narkotyków i dopalaczy, pojedyncze osoby dostawały propozycje picia alkoholu lub próbowały palić e-papierosy,
 • uczniowie wiedzą czym jest cyberprzemoc, jednak jej nie doświadczyli,
 • uczniowie przyznają się do dużej aktywności w sieci (portale społecznościowe, gry, youtube),
 • problemem zgłaszanym przez uczniów jest rówieśnicza agresja werbalna – wyśmiewanie, obrażanie, używanie wulgaryzmów,
 • uczniowie obserwują w swoich klasach brak motywacji do nauki
 • nieliczni uczniowie zgłaszają problemy z obniżonym nastrojem i samooceną, obniżone poczucie własnej wartości, niekiedy odczucie smutku i przygnębienia,
 • uczniowie biorą udział w różnorodnych akcjach charytatywnych, konkursach i zawodach,
 • Samorząd Uczniowski w miarę możliwości podejmuje akcje i prowadzi zróżnicowane działania,
 • młodzież systematycznie poszerza swoją wiedzę z zakresu profilaktyki poprzez udział w projektach profilaktycznych, różnych konkursach oraz na godzinach wychowawczych i zajęciach z zakresu edukacji wczesnoszkolnej,
 • zdarzają się sytuacje nieprzestrzegania norm społecznych, w tym zachowania agresywne,
 • zdecydowana liczba uczniów deklaruje chęć uczestnictwa w zajęciach sportowych i kołach zainteresowań,
 • uczniowie w trudnej sytuacji mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony wychowawców, nauczycieli, nauczycieli specjalistów, swoje problemy najczęściej zgłaszają rodzicom, rówieśnikom, rzadziej nauczycielom,
 • rodzice korzystają z pomocy nauczycieli, psychologa, pedagoga szkolnego przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 

 

 • istnieje potrzeba rozwijania umiejętności komunikacji interpersonalnej w relacjach uczeń-uczeń,
 • uczniowie zauważają i potrafią wskazać swoje mocne strony,
 • znaczna liczba uczniów zgłasza potrzebę pomocy w nauce,
 • uczniowie nie odczuwają znaczącej zmiany w relacjach z innymi ludźmi w związku z pojawieniem się obostrzeń związanych z pandemią,

 

Działalność wychowawczo-profilaktyczna a czas pandemii Covid-19

W bieżącym roku szkolnym cała społeczność szkolna pozostaje w sytuacji braku pewności ciągłości funkcjonowania w sposób tradycyjny, poczucia zagrożenia zdrowia, lęku przed izolacją, obawą o sytuację ekonomiczną.  Czas pandemii Covid-19 wymusił na wszystkich inny model funkcjonowania, zamieniając go z „dnia na dzień” z tradycyjnego na zdalny. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, które były do tej pory głównie możliwością stało się koniecznością. Biorąc pod uwagę, że wypracowane dotychczas, w dosyć krótkim czasie, rozwiązania edukacyjne nie są idealne, istnieje potrzeba ich testowania, dopracowywania. Jest to wyzwanie, które może budzić opór, negatywne emocje, kojarzyć się z zagrożeniem. Z drugiej jednak strony można to  wyzwanie potraktować także jako szansę na rozwój i doskonalenie. W tym kontekście poziom kompetencji cyfrowych, możliwości techniczne uczenia / uczenia się, a także wszystko to, co wiąże się z funkcjonowaniem w świecie wirtualnym nabierają szczególnego znaczenia. Dostosowanie dotychczasowych działań w obszarze wychowawczo-profilaktycznym do tej wyjątkowej sytuacji staje się rzeczywistym wyzwaniem ponieważ w tych trudnych okolicznościach, w wielu przypadkach o znamionach kryzysu, szukając nowych sposobów pracy trzeba dodatkowo zmierzyć się ze sprzecznymi wymaganiami i zaleceniami.

 

Czynniki ryzyka i czynniki chroniące

 

Aby chronić ucznia przed zagrożeniami i zapobiegać jego negatywnym zachowaniom, należy poznać przede wszystkim motywy tych zachowań. Na podstawie naszych obserwacji wnioskujemy,  że  przyczyną  niepokojących   zachowań   uczniów   są   najczęściej   (tzw. czynniki ryzyka):

Czynnikami ryzyka zdiagnozowanymi  w szkole są:

 • bierne sposoby spędzania wolnego czasu (gry komputerowe, korzystanie z portali społecznościowych, oglądanie tv),
 • niskie wsparcie ze strony niektórych rodziców,
 • zaniżone poczucie własnej wartości i obniżony nastrój u nielicznych uczniów,
 • niewystarczające postępy niektórych uczniów w nauce, brak motywacji do nauki,
 • pojawiające się zachowania agresywne,

 

Pomimo opisanych zagrożeń, zdecydowana większość uczniów czuje się w szkole bezpiecznie, a także dobrze ocenia atmosferę panującą w szkole i klasie. Sytuacje zagrażające czy trudne uczniowie zgłaszają najczęściej rodzicom, ale informują o nich także wychowawcę czy psychologa/pedagoga szkolnego.

 

Czynnikami chroniącymi szkoły są:

– poczucie bezpieczeństwa na terenie szkoły,

– poczucie, że w szkole jest przyjazna atmosfera,

– szkoła zapewnia wsparcie psychologiczno- pedagogiczne,

– szkoła promuje zdrowy styl życia, pokazuje jak można spędzić wolny czas,

– wielu uczniów wykazuje dużą wrażliwość społeczną, angażując się w działania o charakterze charytatywnym świadczone na rzecz różnych placówek

– współdziałanie z rodzicami,

– realizacja programów profilaktycznych i prozdrowotnych,

– przestrzeganie reżimu sanitarnego związanego z COVID-19,

– dobrze funkcjonujące zdalne nauczanie,

– wysoka frekwencja uczniów w trakcie zdalnego nauczania,

– uczestnictwo  w zajęciach sportowych i kołach zainteresowań,

 

 

VII.         Struktura oddziaływań wychowawczych

 

Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych

 

1.      Dyrektor szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego i profilaktycznego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

2.      Rada pedagogiczna:

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • uczestniczy w realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

3.      Nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

4.      Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan

pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,

 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z obowiązującymi w szkole dokumentami i procedurami, zwyczajami i tradycjami,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

5.   Pedagog szkolny/psycholog:

 • pomagają w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz wspierają harmonijny rozwój uczniów;
 • udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • pomagają minimalizować skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegać zaburzeniom zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w

środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

 • pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • podejmują ścisłą współpracę z policją, sądem, GOPS-em,
 • diagnozują potrzeby wychowawcze,
 • poprzez działania wychowawcze kształtują u uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za

popełniony czyn.

6.   Doradca zawodowy:

 • prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
 • wspiera uczniów w rozpoznawaniu ich mocnych stron, zainteresowań, zdolności, predyspozycji zawodowych,
 • prowadzi działalność informacyjną z zakresu zawodoznawstwa i planowania przyszłości zawodowej,

7.   Rodzice:

 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy, innymi nauczycielami i specjalistami ,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły.

8.   Samorząd Uczniowski:

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z wychowawcami i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje charytatywne,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 

 

VIII. Harmonogram działań:

 

I. OBSZAR: Budowanie pewności siebie, rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów.

Cel : Rozpoznanie i zintegrowanie środowiska wychowawczego

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

 

•Rozpoznanie zdolności i zainteresowań uczniów, pomoc w samopoznaniu i samoocenie.

• Rozpoznanie sytuacji rodzinnej, środowiskowej, warunków do nauki.

•  Przeprowadzenie rozpoznania w klasach  na temat preferowanych sposobów uczenia się uczniów – ankieta.

 

W ciągu roku

 

Wrzesień/ październik

W ciągu roku

 

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

 

Wychowawcy klas

 

 

Diagnoza stanu potrzeb. •Sporządzenie listy uczniów wymagających wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w poszczególnych klasach

i udzielenie im wsparcia w odpowiedniej formie.

 

 

-Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów

Wrzesień/Październik

 

 

 

 

Na bieżąco

Wychowawcy

Zespół do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Pedagog szkolny, wychowawcy

Poznanie siebie i integracja klas • Integracja zespołu klasowego i tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w grupie.

• Organizacja zajęć pozalekcyjnych.

 

• Udział w uroczystościach szkolnych, akcjach, wycieczkach.

Wrzesień/ Październik

Wrzesień

 

Wg kalendarza uroczystości szkolnych i harmonogramu wycieczek

Wychowawcy klasy

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia

 

Wychowawcy

 

Kształtowanie poczucia

tożsamości ze szkołą.

Organizowanie sytuacji wychowawczych sprzyjających integracji całej społeczności uczniowskiej:

·         Ślubowanie klas I

·         Dzień Edukacji Narodowej

·         Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski

·         Wycieczki  – edukacyjne i krajoznawcze, rajdy rowerowe i piesze

·         Dzień Papieski

·         Andrzejki,

·         Mikołajki,

·         Spotkania „wigilijne” i „przed Świętami Wielkanocnymi”,

·         Dzień Bezpiecznego Internetu

·         Walentynki,

·         Dzień wiosny,

·         Dzień Patrona Szkoły

·         Dzień Ziemi

·         Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

·         Dzień sportu –Dzień dziecka,

·         Zawody i turnieje sportowe.

 

 

Zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele, wychowawcy, SU zgodnie z harmonogramem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca indywidualna

z uczniem mającym problemy dydaktyczno- wychowawcze

 

• Współpraca wychowawców ze specjalistami szkolnymi.

• Praca indywidualna specjalistów z uczniem.

• Współpraca nauczycieli z rodzicami.

• Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i innymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły.

W miarę potrzeb Wychowawcy

Pedagog szkolny

Psycholog szkolny

Logopeda szkolny

 

 

 

 

Cel : Kształtowanie umiejętności społecznych ważnych w kontaktach z innymi ludźmi

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych. Przygotowanie do samodzielności, kreatywności i innowacyjności.

 

·Lekcje wychowawcze lub zajęcia warsztatowe nt. komunikacji (metody komunikacji, pokonywanie barier komunikacyjnych, itp.).

Ø  Aktywne słuchanie.-

Ø   Konflikty – konstruktywne sposoby ich rozwiązywania, mediacje i negocjacje

Ø  Asertywność- metoda konstruktywnych zachowań.

·  Poznaj swoje prawa i obowiązki

· Świadome i planowe wybory edukacyjno- zawodowe

 

 

 

 

·Doskonalenie kompetencji nauczycieli umożliwiających budowanie pozytywnych relacji z uczniami i ich rodzicami w tym kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Zgodnie z tematyką godzin wychowawczych

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem doradztwa zawodowego

 

Rady szkoleniowe

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradca zawodowy, nauczyciele

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel : Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, duchowym.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
Kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się oraz kształtowanie pożądanych postaw moralnych młodzieży. • Omówienie zasad kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych.

 

• Kultura osobista w życiu szkolnym

 

 

• Przyjmowanie pochwały i krytyki, dawanie i przyjmowanie          wsparcia.

·Wychowanie do wrażliwości naprawdę i dobro

 

Zgodnie z tematyką godzin   wychowawczych

Zgodnie z tematyką godzin wychowawczych

W miarę potrzeb

 

Cały rok

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy/Pedagog

 

Wychowawcy

Rozwijanie obowiązkowości i odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

• Systematyczne monitorowanie frekwencji na zajęciach.

• Zapoznanie uczniów na godzinach wychowawczych ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, Programem Wychowawczo – Profilaktycznym i respektowanie zapisów zawartych w tych dokumentach.

• Nagradzanie uczniów wzorowo wywiązujących się z obowiązków szkolnych zgodnie z punktowym systemem oceniania.

• Stosowanie kar statutowych dla uczniów łamiących zasady regulaminu szkolnego zgodnie z punktowym systemem oceniania.

Proces ciągły

Wrzesień

 

 

 

Na bieżąco

 

 

Na bieżąco

Wychowawcy

Wychowawcy

 

 

 

Nauczyciele i wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów, m.in. związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą w rodzinie. • Monitorowanie sytuacji uczniów związanej z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych i udzielanie im różnych form wsparcia w zakresie rozwoju emocjonalnego, poznawczego  i społecznego;

• Doskonalenie kompetencji nauczycieli oraz wychowawców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i stosowania procedury „Niebieskiej Karty”;

• Udostępnianie rodzicom i opiekunom materiałów informacyjnych i edukacyjnych na tematy związane z kryzysami rozwojowymi i życiowymi  młodzieży;

Proces ciągły

 

 

 

Wg potrzeb

 

 

Wg potrzeb

Wychowawcy, pedagog

 

 

 

Wicedyrektor

 

 

Pedagog, psycholog

 

 

Uczenie umiejętnego i bezpiecznego korzystania z dóbr kultury. • Wspólne organizowanie imprez szkolnych, angażowanie młodzieży do udziału w przedsięwzięciach szkolnych, zajęciach sportowych, konkursach, pracy w SU.

• Udział młodzieży w wydarzeniach kulturalnych w środowisku lokalnym.

Zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych

Wg harmonogramu imprez

Organizatorzy, SU

Wychowawcy

 

Opiekunowie

 

 

II. OBSZAR: Wychowanie do wartości, budowanie świadomości i przynależności narodowej

Cel : Kształtowanie postaw obywatela, Polaka, Europejczyka umiejącego aktywnie i swobodnie poruszać się we współczesnym świecie.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
Wychowanie do patriotyzmu i

postaw obywatelskich.

 

 

 

• Poznanie ważnych wydarzeń związanych z historią i tradycjami szkoły, regionu i kraju poprzez realizację tematyki lekcji historii, WOS, j. polskiego.

• Przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych, obywatelskich oraz do samodzielności i odpowiedzialności.

 

·    Opieka nad miejscami pamięci

 

Zgodnie rozkładem materiału

 

Zgodnie z tematyką godzin wychowawczych

W ciągu roku

Nauczyciele historii, wos, języka polskiego

 

Wychowawcy

 

 

SU

Uczenie zasad samorządności i demokracji. •Wybory do samorządu uczniowskiego/ wybory do samorządów klasowych.

•Spotkania SU z dyrekcją szkoły.

•Angażowanie uczniów w procesy podejmowania decyzji w szkole, aktywizacja SU

Wrzesień

 

W miarę potrzeb

W miarę potrzeb

Opiekunowie SU, Wychowawcy

Dyrekcja szkoły, SU

Opiekunowie SU, dyrekcja szkoły

Wychowanie do wartości, kształtowanie wrażliwości naprawdę i dobro • Organizacja  wycieczek do miejsc pamięci narodowej

 

 

•Upowszechnianie wiedzy nt. obowiązujących w szkole norm i wartości.

 

•Lekcje wychowawcze poświęcone budowaniu wartości moralnych pozwalających dokonywać wyborów z  zachowaniem  sprawiedliwości, tolerancji, solidarności, demokracji i wolności , szacunku dla siebie i innych (pojęcie dobra i zła), szlachetności, zaangażowania społecznego.

Zgodnie z harmonogramem wycieczek

W ciągu roku

 

 

Zgodnie z tematyką godzin wychowawczych

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

 

Wszyscy nauczyciele

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej. Wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych. • Uczestnictwo w uroczystościach upamiętniających różne wydarzenia historyczne:

-1 IX – rocznica wybuchu II wojny światowej,

-Rocznica napaści sowieckiej 17 września,

–  Rocznica Odzyskania Niepodległości,

– Dzień Patrona szkoły,

– Rocznica Zbrodni Katyńskiej,

– Rocznica Konstytucji 3 Maja,

 

·    Wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, poznawanie polskiej kultury, osiągnięć duchowych i materialnych. Lekcje historii, WOSu, wycieczki edukacyjne

 

 

Wrzesień

Wrzesień

Listopad

Kwiecień

Kwiecień

Maj

 

W ciągu roku

Odpowiedzialne osoby wg opracowanego kalendarza imprez szkolnych

 

 

 

 

 

Nauczyciele historii, WOSu, wychowawcy

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej. • Propagowanie i udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę:

– „Góra grosza”,

– akcja „Podziel się na Święta”

– akcja zbiórka nakrętek

– akcja zbiórka karmy dla zwierząt

– inne

•Promowanie i upowszechnianie wśród uczniów idei wolontariatu.

•Upowszechnienie idei akceptacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odmiennych kulturowo i językowo.

Zgodnie z terminarzem

 

 

 

 

 

Proces ciągły

 

Zgodnie z tematyką godzin wychowawczych

Pedagog, psycholog,

R. Miciuk, SU, wychowawcy

 

 

 

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog

 

 

III . OBSZAR: Trudności w nauce, motywowania do pracy

Cel: Kształtowanie człowieka ogólnie wykształconego przygotowanego do kontynuowania  nauki lub pracy.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
Kształcenie umiejętności

uczenia się i zdobywania

informacji.

• Godziny wychowawcze na temat metod uczenia się i powtarzania wiadomości.

 

• Wskazywanie źródeł pozyskiwania informacji.

Zgodnie z tematyką godzin wychowawczych

Proces ciągły

Wychowawcy klas

 

 

Wszyscy nauczyciele

Inspirowanie do aktywności twórczej i twórczego myślenia. Samorealizacja poprzez twórcze działanie. • Zajęcia dydaktyczne prowadzone metodami aktywizującymi.

• Organizowanie i udział w konkursach.

• Przygotowanie uczniów do startu w olimpiadach i konkursach.

• Inspirowanie młodzieży do twórczości własnej, eksponowanie informacji w formie gazetek, tablic, na stronie internetowej szkoły.

Proces ciągły

 

Wszyscy nauczyciele

 

Rozpoznanie i rozwijanie własnych możliwości, uzdolnień, predyspozycji, talentów oraz twórcze ich wykorzystanie. Przygotowanie uczniów do

dalszego kształcenia.

•Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Zajęcia z doradztwa zawodowego współpraca z MCiZ, udział uczniów w warsztatach zawodoznawczych i dniach otwartych szkół.

• Udział uczniów w  zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Wskazanie źródeł informacji o uczelniach w regionie i w kraju.

•Spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych.

Wg planu pracy

W ciągu roku

 

 

W ciągu roku

 

 

 

W ciągu roku

Wychowawcy klas,

Doradca zawodowy

Nauczyciele,

 

Wychowawcy, doradca zawodowy

 

 

Dyrektor

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych. •Dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia

•Lekcje z wychowawcą poświęcone  tematyce egzaminów.

 

• Organizowanie zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu.

• Udział uczniów w warsztatach  na temat umiejętności radzenia sobie ze stresem na egzaminie.

W ciągu roku

 

W ciągu roku

 

Proces ciągły

 

Kwiecień

 

Wszyscy nauczyciele,

 

Wychowawca kl. VIII

 

Nauczyciele

 

Pedagog /psycholog szkolny

 

 

IV. OBSZAR: Upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży

Cel : Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród  młodzieży.

Współpraca z innymi bibliotekami, rodzicami.

• Akcje  promujące czytelnictwo, nagradzanie uczniów czytających najwięcej.

• Lekcje biblioteczne w klasach I, zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych, pomoc w pracach bibliotecznych.

• Współpraca z Powiatową, Gminną, Pedagogiczną Biblioteką

-Udział w akcji „Narodowe czytanie”

 

Proces ciągły

 

W ciągu roku

 

W ciągu roku

wrzesień

Nauczyciele języka polskiego, bibliotekarz

Bibliotekarz

 

Bibliotekarz

E. Sokołowska

 

 

V. OBSZAR: Bezpieczeństwo w szkole i trudności w  kontaktach rówieśniczych

Cel: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. • Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i przyjaznego środowiska w szkole (szkolenia bhp, dyżury nauczycieli, monitoring).

•Uświadomienie uczniom odpowiedzialności za swoje słowa i czyny( konsekwencje prawne). Spotkania prewencyjne z policją.

•Zapoznanie uczniów z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia bezpieczeństwa w szkole. Zapoznanie uczniów z obowiązującymi regulaminami szkoły (m.in. zagrożeniem koronawirusem)

Cały rok

 

 

Zgodnie z tematyką godzin wychowawczych

Wrzesień

 

Dyrekcja szkoły

 

 

Dyrektor

Wychowawcy klas

 

Wychowawcy

Dbałość o bezpieczeństwo (fizyczne i psychiczne ) uczniów w okresie pandemii COVID-19. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do nauki w systemie zdalnym ·Wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne

do bezpiecznego przebywania w szkole i poza nią.

·  Informowanie, przypominanie o zachowaniu procedur

obowiązujących w okresie pandemii

·Przekazywanie uczniom wiedzy i umiejętności

potrzebnych do podjęcia nauki zdalnej

·Wspieranie i informowanie uczniów o możliwościach

uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie dłuższego przebywania w domu.

·  Dostarczanie uczniom wiedzy na temat gospodarowania czasem wolnym (aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie) w trakcie pandemii

· Dbałość o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa dotyczących pandemii

· Zapoznanie uczniów z procedurami bezpieczeństwa w szkole z uwzględnieniem procedur związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 i zasadami reżimu sanitarnego

· Profilaktyka i organizacja szczepień przeciwko  COVID-19, spotkanie z pielęgniarką szkolną

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

\

 

Wrzesień

dyrektor, wychowawcy, nauczyciele,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, wychowawcy. pielęgniarka

Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach. •Stosowanie sankcji wobec osób naruszających regulaminy.

•Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych m.in. związanych z wyjazdem rodziców za granicę a także przemocą w rodzinie.

Proces ciągły Dyrektor

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog/psycholog szkolny

 

 

 

Cel: Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
Ochrona uczniów przed treściami niebezpiecznymi. •Lekcje wychowawcze na temat „Cyberprzemocy”.

 

 

· Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu.

 

• Cyberprzemoc jej wpływ na rozwój dziecka;

 

 

• Upowszechnianie przeznaczonych dla uczniów materiałów edukacyjnych dotyczących odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z nowych mediów;

•Upowszechnianie informacji o punktach konsultacyjnych i liniach pomocowych dla uczniów, w których można zgłaszać przypadki niebezpiecznych zdarzeń w Internecie;

Zgodnie z tematyką godzin wychowawczych

Wg harmonogramu

 

w ciągu roku

 

 

Zgodnie z tematyką godzin wychowawczych

W ciągu roku

Wychowawcy

 

 

Pedagog szkolny, R.Miciuk

Wychowawcy, Pedagog/ psycholog szkolny

Wychowawcy

 

 

Pedagog/ psycholog

 

 

VI. OBSZAR : Zdrowy tryb życia

Cel : Promowanie zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
Propagowanie zdrowego trybu życia. Promocja zdrowia.

 

 

 

• Realizacja we współpracy z PSSE programów profilaktycznych:

-„Trzymaj Formę”

-„Bieg po zdrowie”

•Kampanie społeczne promujące zdrowy styl życia.

-„Program dla szkół.”

– „Aktywny powrót do szkoły”

 

•Propagowanie wiedzy o tym, jak uniknąć chorób cywilizacyjnych.

 

·     Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole w czasie pandemii, zasady prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, noszenie zakrycia ust i nosa, zachowywanie bezpiecznych odległości w kontaktach z innymi i inne

·     Promowanie zajęć na świeżym powietrzu

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

W trakcie trwania programu

Zgodnie z tematyką godzin wychowawczych

W ciągu całego roku

 

 

W ciągu roku

Nauczyciel biologii, przyrody, wych. fizycznego,

n-l  wdż, pedagog

wychowawcy

 

A. Kukawska

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy i wszyscy nauczyciele

 

 

Nauczyciele świetlicy, w-fu, wychowawcy klas

Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych. • Gazetki profilaktyczne.

•Udział uczniów w różnorodnych formach zajęć rekreacyjnych i sportowych organizowanych  przez szkołę.

•Realizowanie podczas lekcji tematyki poświęconej zdrowi fizycznemu, psychicznemu, higienie osobistej oraz racjonalnemu odżywianiu.

·Spotkania z pielęgniarką szkolną.

W ciągu roku

W ciągu roku

 

W ciągu roku

 

 

W ciągu roku

Pedagog, Bibliotekarz,

Nauczyciele prowadzący zajęcia

Nauczyciele biologii, w-fu, przyrody, świetlicy, wychowawcy klas

Wychowawcy klas

 

 

Cel: Upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
Rozwijanie postawy szacunku i odpowiedzialność i wobec środowiska naturalnego. • Lekcje wychowawcze poświęcone problemom ochrony środowiska.

• Omawianie na lekcjach przyrody, biologii, geografii oraz podczas wycieczek krajoznawczych, edukacyjnych zasad zachowania się w miejscach podlegających ochronie. Udział w akcji zbiórki surowców. Zachęcanie do segregacji śmieci.

-Obchody Światowego Dnia Ziemi

Zgodnie z tematyką g. wychowawczych

Zgodnie z rozkładem materiału

 

Wg harmonogramu imprez

Wychowawcy

 

Nauczyciele przyrody, biologii i geografii

 

 

Wychowawcy, organizatorzy wg harmonogramu imprez

Dbanie o czystość i estetykę terenu szkoły. •Dbanie o porządek w szkole wystrój klas i korytarzy.

• Sprzątanie, terenu wokół szkoły

-Udział w akcji „Sprzątanie Świata”

 

Cały rok

Wrzesień

Wychowawcy

Opiekun SU, R. Miciuk

 

VII. OBSZAR: Zachowania ryzykowne, środki psychoaktywne

Cel.: Zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
Zachowania agresywne. (agresja słowna, agresja fizyczna i cyberprzemoc), wykroczenia.

 

•Zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym

 

• Stosowanie procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z wystąpieniem przemocy w szkole;

W ciągu roku

 

 

Wg potrzeb

Pedagog/psycholog szkolny, wychowawcy

 

Pedagog/psycholog szkolny,

Wychowawcy

 

Cel : Zmniejszenie stopnia zagrożenia młodzieży uzależnieniem od substancji psychoaktywnych

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
Profilaktyka uzależnień.

Przeciwdziałanie zachowaniom problemowym  uczniów.

 

 

 

 

 

 

 •Lekcje na temat przyczyn i skutków uzależnień: sięgania po alkohol, narkotyki, papierosy, leki, dopalacze oraz uzależnienia od internetu i gier komputerowych

 

 

•Szczególna pomoc uczniom z rodzin dysfunkcjonalnych (wsparcie ze strony nauczyciela, pedagoga), współpraca z GOPS,

•Eksponowanie materiałów związanych z tematyką zagrożeń zdrowotnych i patologii.

• Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwijanie ich pasji i zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych:

-prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

-organizowanie rajdów, wycieczek krajoznawczych,

wyjść do kina, do muzeów.

Rozgrywki sportowe.

• Podnoszenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień;

• Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności uczniów i wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym  i niedostosowanych społecznie;

•Opracowanie i upowszechnianie publikacji i materiałów kierowanych do rodziców na temat uzależnień ( m.in. upowszechnianie informacji na stronie internetowej szkoły);

W ciągu roku

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

W ciągu roku

 

Proces ciągły

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

W ciągu roku

 

 

 

W ciągu roku

 

 

Wychowawcy, Pedagog/psycholog szkolny, nauczyciel przyrody, biologii

 

Wychowawcy/Pedagog

 

 

Bibliotekarz/Pedagog

 

Nauczyciele wf.,

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

Wychowawcy/Pedagog/

psycholog

 

 

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog szkolny

 

 

VIII. OBSZAR: Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 Cel : Zapewnienie pomocy pedagogiczno – psychologicznej

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
Pomoc uczniowi w przezwyciężeniu problemów osobistych i szkolnych.

 

• Rozmowy indywidualne z uczniami.

• Współpraca pedagoga, psychologa, nauczycieli, wychowawców i rodziców.

• Współpraca z kuratorami sądowymi, placówkami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny.

•Zorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów adekwatnie do rozpoznanych potrzeb,

•Diagnozowanie problemów  uczniów, zalecanie badań przez PPP

W miarę potrzeb

 

 

 

 

Wrzesień i w miarę potrzeb

W miarę potrzeb

Dyrektor

Wychowawcy

Pedagog, psycholog szkolny

 

 

 

Dyrektor, wychowawca

Objęcie opieką indywidualną uczniów mających trudności adaptacyjne w sferze kontaktów społecznych, mających trudną sytuację bytową. • Rozmowy indywidualne z uczniami.

• Współpraca z kuratorami sądowymi, placówkami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny.

 

W miarę potrzeb Dyrektor, Wychowawcy,

Pedagog szkolny, Psycholog szkolny

 

 

 

 

 

IX.  OBSZAR: Współpraca z rodzicami

Cel : Integracja działań wychowawczo – profilaktycznych szkoły i rodziców.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
Konstruktywna współpraca

z domem rodzinnym ucznia.

• Organizowanie spotkań z rodzicami:

− wywiadówki,

− zebrania semestralne, doraźne

− rozmowy indywidualne,

• Wzajemna wymiana informacji o uczniu    (o frekwencji,  stanie zdrowia, zachowaniu, trudnościach wychowawczych czy postępach w nauce)

•Pomoc psychologiczna dla rodzica- wskazanie sposobów motywowania dziecka do uczestnictwa w zajęciach  i nauki.

•Zachęcanie rodziców do korzystania z porad i wsparcia i pomocy instytucji wspierających szkołę.

•Współpraca z rodzicami uczniów i wychowanków w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych mediów przez ich dzieci;

-Upowszechnianie materiałów psychoedukacyjnych

 

· Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, opiekunom na temat skutecznych sposobów przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID- 19 , profilaktyka szczepień.

· Zapoznanie rodziców z procedurami bezpieczeństwa związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19,i zasadami reżimu sanitarnego

 

Wrzesień

Styczeń/Luty

W miarę potrzeb

 

W miarę potrzeb

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

Dyrektor

Wychowawcy

Rodzice

 

Wychowawcy, Pedagog, Psycholog szkolny

Rodzice

Pedagog

Wychowawcy

 

Pedagog /psycholog szkolny

Wychowawcy

 

 

Dyrektor, wychowawcy, pedagog, psycholog

Integracja działań wychowawczo – profilaktycznych szkoły i rodziców. • Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów i innymi dokumentami regulującymi pracę szkoły.

 

Wrzesień Dyrektor

Wychowawcy

 

Udział rodziców w organizowanych imprezach i uroczystościach szkolnych. • Uczestniczenie w świętach klasy lub szkoły. Wg. harmonogramu imprez Wychowawcy

 

 

Podejmowanie działań przez rodziców na rzecz szkoły. • Pozyskiwanie środków  na rzecz szkoły .

• Prowadzenie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym.

Proces ciągły Rada Rodziców

 

 

X.  Działania profilaktyczne skierowane do nauczycieli i rodziców.

ZADANIA FORMY REALIZACJI
– Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe.

– Propagowanie literatury dotyczącej profilaktyki uzależnień oraz bezpieczeństwa w sieci

 

– Pedagogizacja rodziców

Poszerzenie wiedzy na temat nowych mediów – cyberchoroby,

Uświadamianie zagrożeń związanych z okresem dorastania oraz podnoszenie poziomu wiedzy na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego w okresie adolescencji

– Organizowanie szkoleń i warsztatów dla Rady Pedagogicznej z zakresu nowych mediów jako zagrożeń.

 

– Pozyskiwanie i udostępnianie materiałów dotyczących profilaktyki uzależnień oraz bezpieczeństwa w sieci.

– Prelekcje dla rodziców, spotkania, konsultacje, rozmowy indywidualne (w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju

Przeprowadzony przez specjalistę temat  dotyczący uzależnień od substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, substancje zmieniające świadomość i zachowanie)/ Bezpieczne             i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

– poradnictwo i informowanie o dostępnych specjalistycznych formach pomocy

– indywidualna psychoedukacja rodziców/opiekunów prowadzona w czasie dyżurów pedagoga\psychologa szkolnego,

 

   Oczekiwane efekty

Uczniowie zmienili nawyki żywieniowe, zwiększyli świadomość wpływu żywienia i spędzania aktywnie wolnego czasu na swoje zdrowie. Prowadzą higieniczny i bezpieczny tryb życia. Potrafią rozpoznać zagrożenia i właściwie na nie reagują. Znają normy i zasady relacji społecznych, dbają o środowisko, potrafią i chcą pomagać. Zwiększają wiedzę n/t korzystania z mediów społecznych. Są odpowiedzialni     za swoje postępowanie. Rozwijają swoje zainteresowania. Znają i szanują symbole narodowe i szkolne oraz zwyczaje i tradycje regionu i swojej miejscowości. Mają poczucie własnej wartości. Poszerzenie wiedzy n/t współczesnych chorób i umiejętność higienicznego zabezpieczenia się przed nimi.

IX. Instytucje wspierające szkołę w działaniach wychowawczych i profilaktycznych.

 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  – Biała Podlaska /filia Wisznice
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- Biała Podlaska
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Tuczna
 • Komenda Powiatowej  Policji – Biała Podlaska
 • Komisariat Policji- Wisznice
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna- Biała Podlaska
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -Tuczna/
 • Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie -Tuczna
 • Gminna Biblioteka Publiczna- Tuczna

 

X. Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Program Wychowawczo-Profilaktyczny nie jest dokumentem zamkniętym, może ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością wychowawczą szkoły. Analiza jego skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu oraz dokonywanej ewaluacji. Ze względu na różnorodność form i metod stosowanych przy realizacji programu, zakłada się także różnorodne formy monitorowania pracy:

 • rozmowy z rodzicami i uczniami , zastosowanie ankiet tematycznych
 • obserwacja i analiza diagnostyczna zachowań uczniów
 • zapisy /obserwacje/ w dziennikach lekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych
 • zestawienia wyników w nauce i frekwencji
 • dokumentacja pedagoga, psychologa, logopedy, pielęgniarki, biblioteki szkolnej
 • sprawozdania poszczególnych podmiotów szkoły
 • sprawozdania z nadzoru pedagogicznego
 • wyniki konkursów
 • kroniki klasowe i szkoły
 • tablice informacyjne
 • opinie osób i instytucji współpracujących ze szkołą.

Realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły Podstawowej  w Tucznej w roku szkolnym 2021/2022 i jego efekty poddawane będą systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne (pochodzące od uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, podmiotów zewnętrznych) służyć będą doskonaleniu Programu i jego modyfikacji. Egzemplifikacją wartości naszego Programu będzie wzrost bezpieczeństwa naszych uczniów i zminimalizowanie problemów wychowawczych.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tucznej został uchwalony 21 września 2021 r. przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz uzyskał pozytywną opinię Samorządu Uczniowskiego.

Program może być modyfikowany w miarę potrzeb i wpływu propozycji zagadnień do modyfikacji.

 

Program został uchwalony przez:

Rada Rodziców                                                                                                                                                          Dyrektor

………………………………

………………………………

………………………………

 

 

Dnia 21 września 2021r.

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 30 września 2021r.

Spis treści

 1. Wstęp…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
 2. Podstawa Prawna…………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

III.  Misja i wizja szkoły…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

 1. Model absolwenta………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
 2. Założenia Programu Wychowawczo- Profilaktycznego…………………………………………………………………………… 7

Cele wychowania i profilaktyki……………………………………………………………………………………………………………… 7

VI .  Diagnoza sytuacji wychowawczej……………………………………………………………………………………………………….. 8

Wnioski z diagnozy środowiska szkolnego:…………………………………………………………………………………………….. 9

Czynniki ryzyka i czynniki chroniące…………………………………………………………………………………………………… 11

VII.     Struktura oddziaływań wychowawczych………………………………………………………………………………………… 13

 1. Dyrektor szkoły:…………………………………………………………………………………………………………………………. 13
 2. Rada pedagogiczna:……………………………………………………………………………………………………………………. 13
 3. Nauczyciele:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
 4. Wychowawcy klas:……………………………………………………………………………………………………………………… 14
 5. Pedagog szkolny/psycholog:……………………………………………………………………………………………………………. 15
 6. Doradca zawodowy:………………………………………………………………………………………………………………………. 15
 7. Rodzice:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
 8. Samorząd Uczniowski:…………………………………………………………………………………………………………………… 16

VIII. Harmonogram działań:……………………………………………………………………………………………………………………. 17

 1. OBSZAR: Budowanie pewności siebie, rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
 2. OBSZAR: Wychowanie do wartości, budowanie świadomości i przynależności narodowej………………… 21

III . OBSZAR: Trudności w nauce, motywowania do pracy………………………………………………………………….. 23

 1. OBSZAR: Upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży……………………………………………………………… 24
 2. OBSZAR: Bezpieczeństwo w szkole i trudności w kontaktach rówieśniczych……………………………………. 24
 3. OBSZAR : Zdrowy tryb życia………………………………………………………………………………………………………… 26

VII. OBSZAR: Zachowania ryzykowne, środki psychoaktywne……………………………………………………………. 28

VIII. OBSZAR: Pomoc psychologiczno – pedagogiczna…………………………………………………………………………. 29

 1. OBSZAR: Współpraca z rodzicami……………………………………………………………………………………………….. 30
 2. Działania profilaktyczne skierowane do nauczycieli i rodziców.……………………………………………………….. 31
 3. Instytucje wspierające szkołę w działaniach wychowawczych i profilaktycznych.…………………………………. 32
 4. Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego………………………………………………………………………… 32