REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

                             REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

    ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W TUCZNEJ

 

 

 •        1

                                     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej od następnego tygodnia po inauguracji roku szkolnego, natomiast kończy wydawanie obiadów w dniu poprzedzającym zakończenie nauki szkolnej w danym roku szkolnym.
 2. Posiłki wydawane są w godzinach:

 

10.35  –  10.55       klasy I- III (10.35-10.45 kl. I i II)

(10.45- 10.55 III a i III b)

11.40 – 12.00         klasy VI a, VI b  i VII a

12.45 – 13.05        klasy VII b i VIII

 

 1. Przygotowanie obiadów w dni wolne od nauki ( podczas zajęć opiekuńczo- wychowawczych) uzależnione jest od liczby chętnych uczniów do korzystania z posiłków w danym dniu.
 2. Obiady wydawane w ZS – P w Tucznej są jednodaniowe, na przemian zupa lub II danie, kompot, owoce.
 3. Uczniowie oraz osoby uprawnione zapoznawani są z jadłospisem na cały tydzień w pierwszym dniu tygodnia.
 • 2

               UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 

 1. 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
  • uczniowie szkoły i chętni pracownicy szkoły po złożeniu deklaracji

korzystania z obiadów na dany rok szkolny.

 

 • 3

                  USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI

 1. 1. Wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor

Szkoły  w porozumieniu z GOPS w Tucznej.

 • Wysokość opłat za posiłki szkolne dla uczniów, ustala się w wysokości

kosztów   produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.

 • Wysokość opłat za posiłki szkolne dla pracowników, ustala się w wysokości

kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku oraz

kosztów utrzymania stołówki.

3) Wysokość opłat za obiady szkolne w stołówce podaje się w dniu rozpoczęcia nauki szkolnej wg ustalonej stawki.

4) Wysokość opłat może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego.

5) O zmianie odpłatności za posiłki korzystający ze stołówki informowani są z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

 

 • 4

                               WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

 

 1. 1. Wpłatę za wyżywienie wnosi się za cały miesiąc z góry, do 5 roboczego dnia każdego

miesiąca za który opłata jest wnoszona.

 1. Wpłatę można dokonać przelewem na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej oddział w Tucznej wpisując w tytule ZS – P, imię i nazwisko dziecka, klasa, kwota lub osobiście u pani intendentki w godzinach:

7.30 – 8.30 lub13.00 – 15.30

 

1)    wszystkie informacje na temat wpłat są umieszczane na tablicy informacyjnej, stronie internetowej szkoły, w dzienniku elektronicznym.

 1. Datą dokonania wpłaty jest dzień, w którym środki wpłyną na rachunek szkoły.

Brak wpłaty na koncie szkoły  i sprawdzenie powodu jej nie uiszczenia, może skutkować tym, że uczeń nie  otrzyma obiadu w stołówce szkolnej.

 1. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy Ośrodkiem, a ZS – P prowadzącym stołówkę.

 

 • 5

                         ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

 

 1. Zwrot poniesionych kosztów następuje z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn

losowych jeżeli nieobecność ucznia wynosi 3 dni lub dłużej
po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia.

 1. Ustalenia dotyczące zwrotów:
  • W przypadku nieobecności z powodu nagłej choroby lub zdarzeń losowych należy ten fakt zgłosić telefonicznie lub w wyjątkowych przypadkach osobiście u pani intendentki najpóźniej do godziny 00, w przeciwnym razie zwrot za dany dzień nie będzie możliwy.
  • W przypadku wyjazdów, wycieczek  uwzględnia się powiadomienie przez organizatorów  nieobecność uczniów co najmniej na dwa dni przed planowaną imprezą.
  • Zwrot kosztów za wszystkie zgłoszone nieobecności będzie odliczany ostatniego dnia miesiąca.

4)   W przypadku nieuzasadnionej lub nie zgłoszonej nieobecności na posiłku

        uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.

 1. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić telefonicznie lub bezpośrednio  u intendentki  najpóźniej do 25 dnia poprzedniego miesiąca, w którym

uczeń   korzysta z obiadów.

 

 • 6

                            ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 1. Uczniowie powinni:

1)    stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących, intendenta oraz

personelu   stołówki

2)    spokojnie poruszać się po stołówce szkolnej dbając o bezpieczeństwo własne

i innych

3)    zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń

(do   okienka podchodzić kolejno, bez przepychania, zachowując dystans społeczny)

4)     zachowywać się cicho i kulturalnie

5)     konsekwencją zakłócenia porządku jest wpisanie uwagi uczniowi

6)      zachować porządek podczas spożywania posiłku ( odnieść talerze, zostawić

czyste  miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło)

7)     dbać o wyposażenie stołówki

8)     po skończonym posiłku opuścić stołówkę

 1. 2. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzic.
 2. 3. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach

stołówki osobom nie spożywającym posiłków.

 1. Uczniowie klas I-III , którzy nie korzystają z obiadów przygotowywanych na stołówce mogą podczas obiadu spożywać swój posiłek.
 2. Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich, plecaków oraz

wszelkich naczyń, sztućców i innych rzeczy pochodzenia obcego.

 1. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce – szkoła nie prowadzi

sprzedaży na wynos.

 1. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki szkolnej

czuwają nauczyciele dyżurujący.

 

 • 7

                                           POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. We wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje

Dyrektor ZS – P w Tucznej.

 1. 2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.