PZO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO           DLA KLASY IV-VIII W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W TUCZNEJ                                        

 

DOKUMENTY  OKREŚLAJĄCE  PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA

 • Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego wychowania fizycznego w szkole podstawowej z dnia z 14 lutego 2017 r. ;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
 • Statut szkoły   i WZO;
 • Program nauczania ogólnego wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego

( klasy IV-VIII pt. Magia Ruchu  

 

Ocena z wychowania fizycznego wystawiana jest dwa razy w ciągu roku szkolnego                 (na pierwsze półrocze oraz na koniec roku szkolnego), zgodnie z podanymi w PZO oceny klasyfikacyjne na pierwsze i drugie półrocze wystawiane są według następującej skali ocen:

Celujący-  6
Bardzo dobry –  5

Dobry –  4
Dostateczny-  3
Dopuszczający –  2
Niedostateczny – 1

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE 

OCENA CELUJĄCA

 1. Uczeń uczestniczy we wszystkich zajęciach, dostosowuje strój sportowy do warunków i nie spóźnia się na lekcje.
 2. Zaangażowanie i stosunek ucznia do wychowania fizycznego nie budzi najmniejszych zastrzeżeń, a swoją postawą zachęca innych do udziału w lekcjach.
 3. Maksymalnie dwa razy może być nie przygotowany do zajęć.
 4. We wszystkich próbach sprawności fizycznej wykazuje postęp.
 5. Zna i przestrzega regulaminy i przepisy BHP (sali gimnastycznej, szatni).
 6. Jest wzorem na lekcjach wychowania fizycznego, w szkole i środowisku.
 7. Godnie reprezentuje szkołę i środowisko na zawodach lub bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych.
 8. Osiąga wiadomości i umiejętności na poziomie ponadpodstawowym.

OCENA BARDZO DOBRA

 1. Uczeń uczestniczy we wszystkich zajęciach, dostosowuje strój sportowy do warunków i nie spóźnia się na lekcje.
 2. Zaangażowanie i stosunek ucznia do wychowania fizycznego nie budzi najmniejszych zastrzeżeń, a swoją postawą zachęca innych do udziału w lekcjach.
 3. Maksymalnie dwa  razy może być nie przygotowany do zajęć.
 4. W większości prób i testów osiąga postęp sprawności fizycznej.
 5. Zna i przestrzega regulaminy i przepisy BHP (sali gimnastycznej, szatni).
 6. Jest wzorem na lekcjach wychowania fizycznego, w szkole i środowisku.
 7. Uczestniczy w zajęciach sportowo – rekreacyjnych (UKS, kluby sportowe)
 8. Osiąga wiadomości i umiejętności na poziomie ponadpodstawowym.

OCENA DOBRA

 1. Uczestniczy w zajęciach, nieobecności ma usprawiedliwione, maksymalnie 3 razy może być nie przygotowany do zajęć.
 2. Nie zawsze jest zaangażowany w pracę na lekcji na miarę swoich możliwości.
 3. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie z małymi błędami technicznymi.
 4. Wyniki prób i sprawności fizycznej utrzymuje na stałym poziomie.
 5.  Zna i przestrzega regulaminy i przepisy BHP, a jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń.
 6. Nie systematycznie bierze udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
 7. Większość umiejętności opanował na poziomie ponadpodstawowym.

OCENA DOSTATECZNA

 1. Sporadycznie opuszcza zajęcia wychowania fizycznego, spóźnia się, bywa nieprzygotowany do zajęć.
 2. Nie dąży do podniesienia swojej sprawności fizycznej.
 3. Nie osiąga postępów w podnoszeniu sprawności fizycznej.
 4. Nie wykazuje znajomości regulaminów i przepisów BHP, jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń.
 5. Ma lekceważący stosunek wobec kolegów i nauczyciela.
 6. Nie uczestniczy w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
 7. Umiejętności i wiadomości opanował na poziomie podstawowym.
 8. Nie współpracuje w zespole.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 1. Uczeń często opuszcza zajęcia wychowania fizycznego, spóźnia się na lekcje.
 2. Często jest nieprzygotowany do zajęć.
 3. Obniża swój poziom sprawności fizycznej.
 4. Opanował umiejętności i wiadomości w stopniu podstawowym, ćwiczenia ruchowe wykonuje z błędami.
 5. Nie uczestniczy w innych formach zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 6. Ma lekceważący stosunek wobec kolegów i nauczyciela.
 7. Nie współpracuje w zespole.
 8. Nie zna regulaminu oceniania.

OCENA NIEDOSTATECZNA

Ocena taka nie powinna być stosowana, ponieważ wszystkie działania nauczyciela winny ucznia mobilizować i zachęcać do dbałości o swoje zdrowie oraz poprawy ogólnej sprawności psychofizycznej i świadomego uczestnictwa w różnych formach ruchu.

W praktyce szkolnej zdarzają się różne sytuacje, które zmuszają nauczyciela                       do postawienia oceny niedostatecznej wówczas, gdy:

 

 1. Uczeń w zajęciach uczestniczy wybiórczo i jest do nich nieprzygotowany.
 2. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, nauczyciela i kolegów.
 3. Swoją postawą negatywnie wpływa na klasę.
 4. Nie spełnia wymagań podstawowych, nie chce wykonać żadnego ćwiczenia, prób, testów pomimo prawidłowego rozwoju psychofizycznego i motywacji nauczyciela.
 5. Nie wykazuje postępów w usprawnianiu.

CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA

 1. Aktywność na lekcji na bieżąco (udział w zajęciach pozalekcyjnych na koniec semestru lub roku).
 2. Umiejętności, nie mniej niż jeden raz w miesiącu.
 3. Wiadomości na bieżąco.
 4. KRYTERIA OCENIANIA

Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową oceny z:

 • kryteriów głównych
 • kryteriów dodatkowych

Kryteria główne to oceny z:

– aktywności i zaangażowania na lekcji

– poszczególnych sprawdzianów objętych programem nauczania;

Kryteria dodatkowe ( w I i II semestrze ) to oceny za:

 1. a)      strój sportowy
 2. b)      aktywność indywidualna- udział w zajęciach pozaszkolnych, zajęciach pozalekcyjnych
 3. c)      aktywność zespołowa
 4. d)     odpowiedź, rozgrzewka
 5. e)      dbałość o sprzęt sportowy, dyscyplinę i kulturę osobistą

 

Ocena za strój

–          celująca (6) – posiadanie stroju sportowego na wszystkich lekcjach – ocenę cząstkową otrzymuje uczeń raz w semestrze;

– uczeń ma prawo dwa razy w semestrze być nieprzygotowany do zajęć / brak stroju/;

– krótkotrwałego zwolnienia z ćwiczeń dokonuje się na podstawie pisemnej informacji                 od rodzica, zwolnienie takie nie może być dłuższe niż jeden tydzień, w przypadku dłuższej niedyspozycji obowiązuje zaświadczenie lekarskie;

Aktywność indywidualna:

o   Ocena za zajęcia pozalekcyjne – istnieje tutaj możliwość zdobycia ocen pozytywnych                     za udział w zawodach sportowych (różnego szczebla)

Aktywność zespołowa:

o   Ocena za udział w grze zespołowej na lekcji, zaangażowanie i stosunek ucznia                  do rówieśników podczas gry, postawy ucznia podczas gry, przestrzeganie przepisów fair play, umiejętność współpracy w zespole, wykorzystanie poznanych elementów gry w grze szkolnej, uproszczonej lub grze właściwej.

Rozgrzewka

o   Uczeń raz w semestrze prowadzi rozgrzewkę.

Dbałość o sprzęt sportowy, zachowanie dyscypliny podczas zajęć oraz wykazanie się kulturą osobistą i słowa:

o   przestrzeganie przez ucznia regulaminów i przepisów BHP (sali gimnastycznej, szatni).

o   zaangażowanie i stosunek ucznia do wychowania fizycznego.

Do dziennika elektronicznego wpisywane są oceny za wymienione kryteria dodatkowe                w zależności od zaangażowania ucznia.

 

UWAGI DO KRYTERIÓW OCENY UCZNIÓW

 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania przedstawia szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów oceniania z wychowania fizycznego.
 2. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz kryteriach oceny z wychowania fizycznego.
 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 4. Aktywność wpływa w sposób zdecydowany na ocenę półroczną i roczną z wychowania fizycznego.
 5. Każdy uczeń podlega ocenie z wychowania fizycznego.
 6. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym                        z programu nauczania.
 7. Uczeń, który posiada krótkotrwałe zwolnienie lekarskie jest zwolniony z cięższych ćwiczeń określonych przez lekarza. Podczas lekcji uczeń podlega ocenie, przystępuje do sprawdzianów i będzie miał wystawioną ocenę semestralną i końcoworoczną.
 8. W uzasadnionych przypadkachuczeń może być zwolniony z zajęć wychowania
  fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie
  opinii wydanej przez lekarza specjalisty lub poradnię psychologiczno-
  pedagogiczną. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania
  zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”.
 9. Zwolnienia krótkotrwałe muszą być przedstawione na lekcji w dniu, którego dotyczą.
 10. Konsekwencja podrobienia lub przedstawienia niezgodnego z faktycznym stanem fizycznym zwolnienia jest powiadomienie wychowawcy i rodziców.
 11. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez ćwiczących w szatni Dyrektor szkoły oraz prowadzący zajęcia nie odpowiadają.
 12. Uczeń ma zakaz wnoszenia na lekcje wychowania fizycznego: urządzeń elektronicznych, artykułów spożywczych i ich spożywania.
 13. Uczniowie mają obowiązek dbać o sprzęt sportowy, ład i porządek w szatniach.
 14. O wystawionej ocenie powinien decydować poziom, jaki reprezentuje uczeń w zakresie poszczególnych kryteriów. Należy zwrócić uwagę na wysiłek, jaki uczeń wkłada
  w czynione postępy oraz aktywną jego postawę.
 15. Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcję wychowania fizycznego strój sportowy i obuwie sportowe (dostosowane do warunków atmosferycznych). Uczeń ma prawo zgłosić, że jest nie przygotowany do zajęć ( brak stroju sportowego) 2 razy w danym semestrze. Kolejny trzeci brak stroju skutkuje oceną niedostateczną.
 16.  W czasie lekcji na sali gimnastycznej mogą przebywać jedynie uczniowie, którzy mają w tym czasie lekcje wychowania fizycznego lub zajęcia sportowe.
 17. Uczniowie zgłaszają swoje nieprzygotowanie do zajęć przed lekcją nauczycielowi.
 18. Dziewczęta w czasie niedyspozycji zwalniane są z wykonywania intensywnego wysiłku fizycznego, natomiast obowiązuje je aktywne uczestnictwo w zajęciach. Odstępstwa od tej reguły jedynie na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty.
 19. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na podstawie zaświadczenia (lekarskie, od rodziców) nie są zwalniani z obowiązku obecności na lekcji i udziału w niej, wykonują lżejsze ćwiczenia, pomagają nauczycielowi w organizacji lekcji: przynoszą sprzęt, sędziują.
 20. Uczeń, który jest nieobecny na sprawdzianie, ma obowiązek przystąpić do niego w okresie 2 tygodni od przyjścia do szkoły lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. W przypadku nie przystąpienia do zaliczenia uczeń otrzymuje wpis do dziennika w postaci oceny niedostatecznej.
 21. Uczeń ma do wykorzystania dwie próby podczas sprawdzianu; stawiamy
  ocenę lepszą.
 22. Uczeń, którego frekwencja na lekcji wychowania fizycznego jest mniejsza niż 51% (mowa o aktywnym uczestnictwie w lekcji w danym semestrze) jest nieklasyfikowany.
 23. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać
  egzamin klasyfikacyjny zgodnie z założeniami WSO.
 24. Uczniowie nie mogą przebywać na sali gimnastycznej w czasie przerwy bez opieki nauczyciela.
 25. Wychodzenie ucznia z lekcji możliwe jest jedynie za zgodą nauczyciela.
 26. Należy zachęcać uczniów do oceny swoich zadań (do samokontroli i kontroli wzajemnej). W celu wywołania i wzmacniania pozytywnej motywacji uczniów do aktywności ruchowej należy eksponować ich sukcesy. Nieudane próby zaliczenia określonej formy aktywności ruchowej nie mogą być przedmiotem krytycznych uwag.
 27. Należy nagradzać uczniów oceną bardzo dobrą i celującą w przypadku reprezentowania szkoły przez ucznia w zawodach sportowych.
 28. Uczeń wykazujący się słabszymi możliwościami motorycznymi może ubiegać się o wyższą ocenę z wychowania fizycznego, jeżeli wykazuje chęci, zaangażowanie i stosuje kulturę osobistą.

 

 

Opracowanie: nauczyciele wychowania fizycznego