PZO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Przedmiotowe zasady oceniania                                                   z wiedzy o społeczeństwie                                                                   w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki                      w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tucznej

 

DOKUMENTY  OKREŚLAJĄCE                                 PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA

 

 • Nowa podstawa programowa nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej z dnia z 14 lutego 2017 r. ;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
 • Statut szkoły i WZO;
 • Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej: Piotr Krzesicki, Piotr Kur, Wyd. WSiP Warszawa 2018.

 

CELE   PRZEDMIOTOWYCH  ZASAD  OCENIANIA

 

*  Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych ;

*  Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju ;

*  Motywowanie ucznia do dalszej pracy ;

*  Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia ;

*  Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej ;

 

FORMY  AKTYWNOŚCI  UCZNIA  PODLEGAJĄCE  OCENIE   W  RAMACH  NAUKI  WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

W trakcie realizacji treści podstawy programowej ocenianiu podlegają:

 • pisemne sprawdziany (testy) obowiązkowe – zapowiadane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem
 • odpowiedzi pisemne (kartkówki) z 3 ostatnich lekcji .
 • karty pracy ucznia (rozwiązywane na lekcji lub jako praca domowa) .

Prace pisemne oceniane są zgodnie z następującymi progami procentowymi:

 

Celujący: 100%

Bardzo dobry: 85,1%- 99%;

Dobry: 70% – 85%;

Dostateczny: 50% – 69,9%;

Dopuszczający: 30% – 49,9% ;

Niedostateczny: 29%-0%.

 • prace domowe pisemne i ustne,
 • odpowiedzi ustne,
 • projekty długoterminowe,
 • aktywność na zajęciach lekcyjnych – oceną lub „+” (plusem).
 • Nieprzygotowanie ucznia do lekcji, brak zeszytu, podręcznika lub innych materiałów wymaganych przez nauczyciela odznaczane są w dzienniku wpisem „bz” (brak zadania) – zgodnie z zapisem w Statucie szkoły.
 • Plusy (+) mogą być „konwertowane” na oceny według skali:

3 x „+” – 5 ( bardzo dobry),

2 x „+” – 4 ( dobry) – na prośbę ucznia,

1 x „+” – 3 (dostateczny) – na prośbę ucznia.

W czasie trwania nauczania zdalnego przyjmuje się kryteria oceniania zgodne    z zapisami zasad obowiązujących w nauczaniu zdalnym ujęte w Statucie Szkoły (wewnątrzszkolne zasady oceniania).

Uczeń ma prawo poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub    w terminie ustalonym przez nauczyciela:

1 – z odpowiedzi ustnej, kartkówki, sprawdzianu, testu;

2 – uczeń może tylko 1 raz podejść do poprawy oceny;

3 – zakres wiadomości i umiejętności ujętych w poprawie oceny odpowiada wcześniej sprawdzanym i ocenianym;

4 – uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej i sprawdzianu.

ZASADY   INFORMOWANIA    O  WYMAGANIACH     I  POSTĘPACH   UCZNIA   W  NAUCE

 

 • Wszystkie oceny są jawne i podawane uczniom na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań, wywiadówek, nauczycielskich konsultacji .
 • Nauczyciel przekazuje uczniowi ustny komentarz do każdej wystawionej oceny.
 • Do prac pisemnych mają wgląd uczeń i jego rodzice w trakcie bieżącego roku szkolnego.
 • W razie zastrzeżeń rodziców (opiekunów prawnych) do oceny rocznej obowiązuje procedura określona przez Statut szkoły.

 

WYMAGANIA   EDUKACYJNE   NA  POSZCZEGÓLNE  OCENY

 

Ocena końcowa jest wypadkową ocen cząstkowych, które uczeń otrzyma w ciągu roku szkolnego.

 

Ocena celująca (6)

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:

-wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą określoną w podstawie programowej        i opanował ją bezbłędnie,

-posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji,

-samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, które są wzorowe pod względem merytorycznym, jak i językowym,

-nie boi się wypowiadać własnych, nawet kontrowersyjnych opinii i sądów, które potrafi prawidłowo i przekonująco uzasadnić,

-potrafi jasno precyzować pytania dotyczące wielu złożonych problemów,

-doskonale zna szeroką terminologie przedmiotową i swobodnie się nią posługuje,

-wykazuje doskonałą orientację w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej Polski oraz w sytuacji międzynarodowej,

-angażuje się społecznie (praca w organizacjach szkolnych, wolontariat),

-charakteryzuje się postawa patriotyczną.

 

Ocena bardzo dobra (5)

Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który:

-opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową,

-sprawnie samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy,

-rozumie i prawidłowo stosuje poznaną terminologię,

-samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, wykorzystując wiedzę zdobytą w szkole i poza nią,

-potrafi ocenić zachowanie innych ludzi (osób publicznych, polityków) i swoje,

-umie współpracować w grupie,

-orientuje się w aktualnej sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej Polski, Europy      i świata,

-aktywnie uczestniczy w lekcjach,

-pomaga słabszym kolegom.

 

Ocena dobra (4)

Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:

-nie opanował całego materiału określonego podstawa programową, ale nie utrudnia mu to głębszego i pełniejszego poznania wiedzy podstawowej

-rozumie genezę, przebieg i skutki wielu zjawisk zachodzących we współczesnej Polsce      i świecie,

-rozumie podstawowe reguły i procedury życia politycznego, społecznego i gospodarczego,

-poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji,

-wykonuje samodzielnie zadania typowe polegające na ocenianiu, selekcjonowaniu, wartościowaniu i uzasadnianiu,

-umie formułować proste typowe wypowiedzi ustne i pisemne,

-stara się aktywnie uczestniczyć w lekcji,

-systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy.

 

Ocena dostateczna (3)

Ocenę dostateczną  może otrzymać uczeń, który:

-opanował minimum wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej        w stopniu zadowalającym,

-potrafi formułować schematyczne odpowiedzi i wypowiedzi ustne i pisemne,

-umie posługiwać się – często z pomocą nauczyciela lub innego ucznia – prostymi środkami dydaktycznymi wykonywanymi na lekcji (diagram, wykres, tabela),

-z pomocą nauczyciela lub innego ucznia potrafi dokonać oceny nieskomplikowanych zjawisk społeczno-politycznych,

-jest aktywny na lekcji i prowadzi zeszyt przedmiotowy.

 

Ocena dopuszczająca (2)

Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który:

-ma luki w wiadomościach, nie opanował także wszystkich umiejętności przewidzianych       w podstawie programowej, ale nie uniemożliwia mu to dalszego poznawania treści przedmiotowych w następnych etapach edukacji,

– zadania i polecenia, które uczeń wykonuje, często przy pomocy nauczyciela lub innego ucznia, mają niewielki stopień trudności,

-uczeń podejmuje próby (z pomocą nauczyciela lub innego ucznia) wyrażania własnego stosunku do określonych zjawisk społeczno-politycznych,

-systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i uczęszcza na lekcje.

 

Ocena niedostateczna (1)

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

-nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową w stopniu umożliwiającym kontynuację nauki na wyższym etapie kształcenia,

-nie potrafi nawet przy znacznej pomocy nauczyciela lub innego ucznia, korzystać z prostych środków dydaktycznych,

-nie potrafi, bowiem nie zna  i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej na lekcji, operować pojęciami,

-nie potrafi formułować nawet prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych,

-zeszyt przedmiotowy prowadzi niesystematycznie, ma duże luki w pracach lekcyjnych  i domowych,

-nie angażuje się w procesie lekcyjnym,

-nie odrabia obowiązkowych prac domowych,

-nie uczęszcza na lekcje.

 

 

 

 

 

Opracowała: Edyta Polak