PZO Z TECHNIKI

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ PRZEDMIOTOWE   ZASADY   OCENIANIA     Z  TECHNIKI

w  KLASACH   IV – VIII     SZKOŁY   PODSTAWOWEJ

 

DOKUMENTY  OKREŚLAJĄCE  PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA

 • Nowa podstawa programowa nauczania techniki w szkole podstawowej z dnia z 14 lutego 2017 r. ;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
 • Statut szkoły   i WZO;
 • Program nauczania ogólnego techniki w klasach IV – VI   szkoły  podstawowej (MAC;   autor :  Małgorzata Czuj) ;
 • Program nauczania techniki w klasach IV – VI w szkole podstawowej „Jak to działa?” (Nowa Era; autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka

 

CELE   PRZEDMIOTOWYCH  ZASAD  OCENIANIA

 

*  Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych ;

*  Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju ;

*  Motywowanie ucznia do dalszej pracy ;

*  Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia ;

*  Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej ;

 

FORMY  AKTYWNOŚCI  UCZNIA  PODLEGAJĄCE  OCENIE   W  RAMACH   NAUKI   TECHNIKI:

 

 • WYPOWIEDZI PISEMNE: 

–  prace klasowe, (sprawdziany, testy);

–  prace domowe ;

 

 • WYPOWIEDZI USTNE:

–  odpowiedź dłuższa kilkuzdaniowa obejmująca materiał z trzech ostatnich lekcji;

–  kartkówki (traktowane jako odpowiedzi ustne);

 

 • PRACE WYTWÓRCZE:

Podczas sprawdzania pracy wytwórczej ucznia ocenie podlega:

–  dokładność, staranność i dobra organizacja pracy podczas wykonywania zadań wytwórczych;

– umiejętność korzystania z rysunków, schematów, posługiwania się narzędziami  i przyborami,

– twórcze rozwijanie problemów;

– wkład pracy w wykonanie zadania;

– samodzielność podczas wykonywania pracy wytwórczej;

– wykonanie pracy zgodnie z instrukcją;

 

 • PRZYGOTOWANIE DO  ZAJĘĆ:

– posiadanie zeszytu przedmiotowego i podręcznika;

– posiadanie materiałów potrzebnych do wykonania pracy wytwórczej;

 

 • FORMY DODATKOWE   (PRACE  NADOBOWIĄZKOWE): 

–  udział w konkursach przedmiotowych;

–  prezentacje;

– przyniesienie dodatkowych materiałów na zajęcia;

 

 

KONTROLA  I  OCENA   OSIĄGNIĘĆ  UCZNIÓW: 

 

 • Prace klasowe, testy i sprawdziany są obowiązkowe. W razie absencji –  uczeń musi napisać je  po powrocie  do szkoły   w terminie  wyznaczonym  przez nauczyciela  (konkretny termin i miejsce ustala nauczyciel).
 • Wypowiedzi pisemne są zapowiadane co najmniej tydzień przed ich terminem (nie dotyczy to i kartkówek).
 • Każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczone w formie ustalonej
  z nauczycielem. Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen
  „0”. Po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu
  ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje obok „0” ocenę ndst.
 • Prace pisemne są sprawdzane i oddawane w ciągu dwóch tygodni, natomiast ocena z kartkówki powinna być przekazana na najbliższych lekcjach.
 • Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu, kartkówki,  odpowiedzi ustnej  –  zgodnie z zapisem zawartym w WSO.  Poprawa jest jednorazowa i odbywa się w terminie i miejscu ustalonym przez nauczyciela (nieprzekraczającym jednak 2 tygodni).
 • Wszystkie prace  pisemne   są  archiwizowane   przez  rok ;    uczeń  lub  rodzic / opiekun    mają   prawo wglądu do tych prac.
 • Kartkówki traktowane są jako odpowiedź ustna, mogą być organizowane bez zapowiedzi.
 • Nie ocenia się ucznia natychmiast po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. Uczeń dostaje określony czas na nadrobienie zaległego materiału i w tym czasie niezapisywane są mu nieprzygotowania do lekcji.
 • Uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek (także zadań domowych) za czas swojej nieobecności jak najszybciej po powrocie do szkoły (w uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo zwolnić go z tego obowiązku lub określić, które partie notatek mogą być pominięte).
 • Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lub brak zadania, tylko na początku lekcji,  dwa razy w   półroczu  bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki i  sprawdziany.
 • Pracą domową jest nie tylko praca pisemna, ale również praca wytwórcza, której uczeń nie zdążył wykonać podczas zajęć lub nie wykonał z powodu nieobecności na lekcji.
 • Za aktywność oraz pracę podczas lekcji (w zależności od zaangażowania i trudności zadań) uczeń otrzymuje oceny lub plusy.

 Uczeń może otrzymać plusy (+) za:

 • poprawne odrobienie pracy domowej
 • wykonanie zadań dodatkowych
 • przygotowanie krótkiej informacji np. referatu, prezentacji
 • przyniesienie dodatkowych materiałów na lekcję
 • aktywną indywidualną lub zbiorową pracę na lekcji.

Uczeń, który zgromadzi trzy plusy, otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

 

 • Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe.
 • Na koniec półrocza nie przewiduje się zaliczania materiału.
 • Obowiązkiem każdego ucznia jest przynoszenie na zajęcia wskazanych przez nauczyciela materiałów potrzebnych do wykonania pracy wytwórczej. (Nauczyciel informuje o przyniesieniu koniecznych materiałów z tygodniowym wyprzedzeniem.) Z uwagi na to, że podczas wykonywania pracy wytwórczej bierze się pod uwagę przede wszystkim samodzielność oraz zaangażowanie w wykonanie zadania, praca wytwórcza wykonana w całości w domu oceniana jest maksymalnie na ocenę 4. Dotyczy to tylko i wyłącznie sytuacji, gdy uczeń był na zajęciach i nie pracował, ponieważ nie posiadał potrzebnych materiałów.
 • Czynnikiem wpływającym na podniesienie oceny śródrocznej i rocznej jest wykonywanie dodatkowych zadań, szczególna aktywność na lekcji, osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Na koniec roku nie przewiduje się zaliczania materiału.

 

OCENIANIE   TESTÓW   I   SPRAWDZIANÓW :

 • Testy i sprawdziany są punktowane według oddzielnego schematu, w zależności od złożoności zagadnienia.
 • Ocenianie uczniów posiadających orzeczenia poradni o dysfunkcjach wynikają z indywidualnych dostosowań, bazę stanowią w/w wymagania.
 • Ilość i częstotliwość pomiarów jest zależna od poziomu i możliwości intelektualnych klasy i w zależności od realizowanego programu modyfikowana.   Punkty są przeliczane na oceny według zasad pomiaru dydaktycznego:

 

SKALA    OD  OCENY   NIEDOSTATECZNEJ    DO   CELUJĄCEJ :

 

PRACE PISEMNE

Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny

30% – 49,9% – dopuszczający

50% – 69,9% – dostateczny

70% – 85%     – dobry

85,1% – 99 % – bardzo dobry

100%   – celujący

Ocenianie uczniów posiadających orzeczenie lub opinię  z poradni o dysfunkcjach wynika z indywidualnych dostosowań.

 

ZASADY   INFORMOWANIA    O  WYMAGANIACH  I  POSTĘPACH   UCZNIA   W  NAUCE 

 

 • Wszystkie oceny są jawne i podawane uczniom na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań, wywiadówek, nauczycielskich konsultacji ;
 • nauczyciel przekazuje uczniowi ustny komentarz do każdej wystawionej oceny;
 • do prac pisemnych mają wgląd uczeń i jego rodzice w trakcie bieżącego roku szkolnego;
 • W razie zastrzeżeń rodziców (opiekunów prawnych) do oceny rocznej obowiązuje procedura określona przez statut szkoły.

 

WYMAGANIA    NA  POSZCZEGÓLNE  OCENY

 

Ocena końcowa jest wypadkową ocen cząstkowych, które uczeń otrzyma w ciągu roku szkolnego.

Kryteria dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • w pełni opanował materiał programowy,
 • zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i umiejętnie stosuje wiedzę w działaniu praktycznym, sprawnie posługuje się sprzętem technicznym
 • umiejętnie odczytuje teksty i dokumenty techniczne,
 • wszystkie zadania wykonuje samodzielnie
 • często stosuje indywidualne rozwiązania w działaniu technicznym, wykazując się pomysłowością konstrukcyjną i dbałością o dokładność wykonania
 • biegle posługuje się słownictwem technicznym.
 • wykazuje się zaangażowaniem, maksymalnie wykorzystując czas pracy.
 • jest zawsze przygotowany do zajęć’
 • wykazuje zainteresowanie przedmiotem,
 • podejmuje zadania dodatkowe’
 • jest zaangażowany podczas realizacji zadań zespołowych, często przejawia cechy lidera grupy.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował materiał programowy,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i stosuje wiedzę w działaniu praktycznym’
 • bezpiecznie posługuje się sprzętem technicznym,
 • odczytuje teksty i dokumenty techniczne,
 • stara się samodzielnie wykonywać zadania techniczne,
 • poprawnie pod względem konstrukcyjnym i z dbałością o dokładność wykonania,
 • stosuje słownictwo techniczne,
 • zadanie realizuje w określonym planem czasie pracy,
 • jest zawsze przygotowany do zajęć,
 • wykazuje zaangażowanie podczas realizacji zadań zespołowych,
 • podejmuje próby doradcze podczas realizacji zespołowych.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • wykazuje niewielkie braki w opanowaniu materiału programowego,
 • korzysta z urządzeń technicznych zgodnie z przeznaczeniem, starając się pracować bezpiecznie,
 • odczytuje teksty techniczne, sporadycznie korzystając z pomocy nauczyciela,
 • potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce,
 • zadanie techniczne wykonuje z niewielką pomocą nauczyciela, stosując przyjęte założenia konstrukcyjne, z zauważalnymi, niewielkimi niedociągnięciami w zakresie dokładności wykonania,
 • korzysta z urządzeń i narzędzi zgodnie z przeznaczeniem, starając się zachować bezpieczeństwo,
 • w wypowiedziach używa terminów technicznych,
 • zadanie wykonuje w nieco wydłużonym czasie,
 • sporadycznie bywa nieprzygotowany do zajęć,
 • pracując w zespole, wykonuje przydzielone zadania.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • wykazuje braki w zakresie opanowania treści programowych,
 • stosuje wiedzę w działaniu praktycznym kierunkowany przez nauczyciela,
 • instruowany, posługuje się sprzętem technicznym, zachowując podstawowe zasady bezpieczeństwa,
 • ma trudności w odczytywaniu tekstów i dokumentów technicznych,
 • stosuje ubogie słownictwo techniczne,
 • zadania wykonuje niestarannie, wymaga motywowania,
 • nie potrafi wykonać zadania w określonym planem czasie pracy,
 • często bywa nieprzygotowany do zajęć,
 • pracując w grupie, uchyla się od realizacji zadań.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • wykazuje poważne braki w zakresie opanowania treści programowych,
 • badanie techniczne wykonuje odtwórczo, motywowany i instruowany przez nauczyciela,
 • nieumiejętnie posługuje się sprzętem technicznym, wymaga instruktażu i nadzoru w trakcie realizacji zadania,
 • wykazuje fragmentaryczną znajomość terminologii technicznej,
 • wykazuje znikome umiejętności odczytywania tekstów i dokumentów technicznych,
 • zadania techniczne wykonuje niechętnie i niedbale, motywowany i kierunkowany przez nauczyciela, sporadycznie bywa przygotowany do zajęć,
 • pracując w grupie, uchyla się od realizacji zadań.

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • wykazuje poważne braki programowe, które nie rokują ich usunięcia, nawet przy pomocy nauczyciela,
 • nie podejmuje się realizacji zadań, ignoruje pomoc nauczyciela,
 • nie wykazuje się umiejętnością posługiwania się sprzętem technicznym,
 • nie podejmuje próby odczytywania tekstów technicznych,
 • jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć,
 • wykazuje brak zainteresowania przedmiotem.

 

 

Opracowała:

Sylwia Szydłowska – nauczyciel techniki w szkole podstawowej.