PZO Z RELIGII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA RELIGII

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W TUCZNEJ

 Ocenianie uczniów polega na:

 1. Systematycznym obserwowaniu postępów ucznia w nauce.
 2. Dokumentowaniu postępów ucznia w nauce.
 3. Określeniu poziomu osiągnięć ucznia w odniesieniu do rozpoznawalnych możliwości i wymogów edukacyjnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu pisemnych zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 4. Przestrzeganiu zasad sprawiedliwości.
 5. Przestrzeganiu zasady jawności oceny zarówno dla uczniów jak i rodziców (prawnych opiekunów).
 6. Przestrzeganiu zasady instruktywności (wskazywanie na występujące braki) i  mobilizowania do dalszej pracy.
 7.   Indywidualnym traktowaniu każdego ucznia przez nauczyciela.

 

    Elementy, które wchodzą w zakres oceny semestralnej lub końcowej :

 1. Ilość  i jakość prezentowanych wiadomości.
 2. Zainteresowanie i  stosunek do przedmiotu.
 3. Pilność i systematyczność.
 4. Umiejętność zastosowania w życiu poznanych wiadomości.

 

   Ocenie podlegają:

 1. aWypowiedzi ustne uczniów: odpowiedzi z zakresu trzech ostatnich lekcji, udział w dyskusjach i powtórzeniach.
 2. Pisemne prace kontrolne /przynajmniej raz w ciągu semestru/ – obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne oraz kartkówki – obejmujące nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał podstawowy.
 3. Prace domowe /krótko- lub długoterminowe/.
 4. Podstawowe prawdy wiary /Pacierz/ – ocena w odpowiedzi ustnej lub pisemnej.
 5. Zeszyt /sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji katechety – przynajmniej jeden raz w semestrze: kompleksowa ocena zeszytu/.
 6.  systematyczność, zaangażowanie w tok katechezy.
 7. Przygotowanie do poszczególnych katechez.
 8. Umiejętność korzystania ze źródeł, Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych.
 9. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym, gazetek religijnych.
 10. Udział w konkursach religijnych/na zasadzie dobrowolności/.

Sprawdzanie poziomu osiągnięć uczniów odbywać się będzie przy pomocy następujących narzędzi:

 1. apraca klasowa
 2. testy
 3. kartkówka
 4. odpowiedź ustna
 5. indywidualna praca pisemna na lekcji
 6. praca długoterminowa
 7. praca domowa
 8. praca w grupach
 9. aktywność na zajęciach edukacyjnych
 10. zeszyt, zeszyt ćwiczeń

Przy  ocenianiu sprawdzianów  stosuje się  procentowe kryteria  punktacji ustalone w WSO  w Tucznej.

 1. Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 4 oceny cząstkowe.
 2. Prace klasowe, sprawdziany i prace refleksyjne są obowiązkowe.
 3. Każdy sprawdzian poprzedzony jest zapowiedzią udokumentowaną wpisem w dzienniku.
 4. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, ma obowiązek napisać go w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.
 5. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu (wypowiedzi ustnej) w ciągu 2 tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac. Kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika.
 6. Kartkówki (obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji) nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela.
 7. Sprawdzone i poprawione prace nauczyciel winien oddać w ciągu 2 tygodni.
 8. Wszystkie prace pisemne uczniów są przechowywane do końca roku szkolnego.
 9. Jeżeli uczeń opuścił 50% katechez i brak jest podstaw do wystawienia oceny – uczeń może być nieklasyfikowany. Procedurę dopuszczenia do egzaminu kwalifikacyjnego i jego przeprowadzenie regulują odrębne przepisy .
 10. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek i zadanych prac pisemnych). Zgłasza je na początku lekcji (przed modlitwą).
 11. Uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.
 12. Katecheta przekazuje informację o ocenie:

–          Uczniowi – jako komentarz do oceny, wyjaśnienie, uzasadnienie, wskazówki do dalszej pracy

–          Rodzicom – na ich prośbę, jako informację o aktualnym rozwoju dziecka, jego uzdolnieniach i trudnościach, zachowaniu – w czasie spotkań z rodzicami (zbiorowych i indywidualnych)

Metody kontroli i oceniania:

 1. Konwencjonalne ( kontrola bieżąca: prac pisemnych, posługiwania się tekstami źródłowymi, podręcznikiem i Pismem Świętym, ćwiczeń praktycznych (praca w grupie), prac graficznych, obserwacja uczniów w toku ich pracy, itp.)
 2. Techniczne (kontrola i ocena przy pomocy zróżnicowanych zadań testowych).

 

Sposoby oceniania:

Wartościowanie gestem, słowem, mimiką, stopniem.

 

Skala ocen /stopni/:

– celujący /6/

– bardzo dobry /5/

– dobry /4/

– dostateczny /3/

– dopuszczający /2/

– niedostateczny /1/

 

Wymagania w obrębie poszczególnych poziomów /stopni/ – oceny semestralne i roczne

 

 1. 1.      Ocena niedostateczna /1/

Katechizowany:

–          Wykazuje rażący brak wiadomości programowych.

–          Wykazuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami.

–          Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.

–          Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy.

–          Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy.

–          Prezentuje rażąco niepoprawny styl wypowiedzi.

–          Nie wykazuje się znajomością Pacierza.

–          Nie posiada podręcznika, zeszytu lub dość często nie przynosi go na katechezę.

–          Lekceważy przedmiot.

–          Opuszcza lekcje religii.

–          Występują inne uwarunkowania indywidualne, wskazujące na ocenę niedostateczną.

 

 1. 2.      Ocena dopuszczająca /2/

Katechizowany:

–          Opanował konieczne pojęcia religijne.

–          Prezentuje luźno zestawione wiadomości programowe.

–          Prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności.

–          Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień.

–          Wykazuje braki w podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk.

–          Nie potrafi stosować zdobytej wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.

–          Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu.

–          Prowadzi zeszyt.

–          Ma problemy ze znajomością Pacierza.

–          Istnieją inne uwarunkowania uzasadniające ocenę dopuszczającą.

 

 1. Ocena dostateczna /3/

Katechizowany:

–          Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności.

–          Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii.

–          Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi.

–          Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela.

–          Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy

nauczyciela.

–          W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy

–          Wykazuje się podstawową znajomością Pacierza.

–          W zeszycie występują sporadyczne braki notatek, prac domowych.

–          Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem.

–          Występują inne uwarunkowania indywidualne wskazujące na ocenę dostateczną.

 

 1. Ocena dobra /4/

Katechizowany:

–          Opanował materiał programowy z religii.

–          Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi.

–          Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska podane przez nauczyciela.

–          Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela.

–          Podczas wypowiedzi nie popełnia większych błędów stylistycznych.

–          Wykazuje się dobrą znajomością Pacierza.

–          W zeszycie posiada wszystkie wymagane notatki i prace domowe.

–          W czasie lekcji posiada określone pomoce /zeszyt i inne/ i korzysta z nich.

–          Systematycznie uczestniczy w katechezie.

–          Jest zainteresowany przedmiotem.

–          Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.

–          Stara się być aktywnym podczas lekcji.

–          Istnieją inne osiągnięcia indywidualne wskazujące na ocenę dobrą.

 

 1. Ocena bardzo dobra /5/

Katechizowany:

–          Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej.

–          Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określonych poziomem nauczania religii

–          Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ.

–          Właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez ingerencji nauczyciela

–          Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i w praktyce bez pomocy nauczyciela.

–          Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi.

–          Posiada pełną znajomość Pacierza.

–          Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.

–          Aktywnie uczestniczy w katechezie.

–          Jego postępowanie nie budzi zastrzeżeń.

–          Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.

–          Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia Roku Liturgicznego.

–          Stara się być świadkiem wyznawanej wiary.

–    Istnieją inne osiągnięcia indywidualne promujące ocenę bardzo dobrą.

 

 1. 3.      Ocena celująca /6/

Katechizowany:

–          Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.

–          Prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.

–          Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.

–          Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną.

–          Angażuje się w prace pozalekcyjne, np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne, itp.

–          Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.

–          twórczo uczestniczy w życiu parafii, np. należy do organizacji i ruchów katolickich, w tym do ministrantów, kółka gitarowego i innych.

–          Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu
są wzorowe.

–          Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promują ocenę celującą.

 

 

 Poprawianie oceny:

Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu półrocza, połączone z możliwością poprawiania stopni. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach poprawianie ocen może odbywać się bezpośrednio przed wystawieniem oceny półrocznej lub końcoworocznej. Przeprowadza się je z zakresu wskazanego przez nauczyciela religii w formie pisemnej lub ustnej.

Co do ilości  ocen  cząstkowych w semestrze z religii,  klasyfikowania ucznia i innych nie wyszczególnionych kwestii stosuje się ogólne zasady zawarte w WZO.