PZO Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE   ZASADY   OCENIANIA     Z  PRZYRODY

w  KLASIE   IV      SZKOŁY   PODSTAWOWEJ

 

 1. DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE  PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
 2. Programem nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody”  autorstwa Jolanty Golanko zgodnego z obowiązującą podstawą programową.
 3. Statut szkoły   i WZO;

 

 1. CELE PRZEDMIOTOWYCH  ZASAD  OCENIANIA

 

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz                    o postępach w tym zakresie;
 2. co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
 3. udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 5. monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
 6. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 7. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

-wychowawczej.

 

 1. FORMY AKTYWNOŚCI  UCZNIA  PODLEGAJĄCE  OCENIE                              W  RAMACH   NAUKI  PRZYRODY:

 

WYPOWIEDZI  PISEMNE:

 

–  sprawdziany wiadomości ;

–  kartkówki;

–  prace domowe ;

 

WYPOWIEDZI  USTNE:

–  odpowiedzi ustne podczas lekcji;

–  aktywność na lekcji;

 

FORMY  DODATKOWE   (PRACE  NADOBOWIĄZKOWE):

–  udział w konkursach;

–  projekty, prezentacje, referaty i inne;

 

 

 

 1. PRZYGOTOWANIE DO  ZAJĘĆ   OBEJMUJE :

 

– podręcznik do przyrody;

– prowadzenie zeszytu przedmiotowego;

– prowadzenie zeszytu ćwiczeń;

– atlas przyrodniczy.

 

 

 1. KONTROLA I  OCENA   OSIĄGNIĘĆ  UCZNIÓW:

 

 1. Sprawdziany są obowiązkowe. W razie absencji – uczeń musi napisać je                             po powrocie  do szkoły   w terminie  wyznaczonym  przez nauczyciela  (konkretny termin                i miejsce ustala nauczyciel).
 2. Sprawdziany są zapowiadane co najmniej tydzień przed ich terminem i poprzedzone są lekcją powtórzeniową.
 3. Sprawdziany są sprawdzane i oddawane w ciągu dwóch tygodni.
 4. Uczeń może poprawić ocenę. Poprawa jest jednorazowa i odbywa się w terminie    i miejscu ustalonym przez nauczyciela (nieprzekraczającym jednak 2 tygodni).

Z poprawy do dziennika wstawiana jest ocena wyższa.

5.Wszystkie  prace  pisemne   są  archiwizowane   przez  rok ;    uczeń  i  rodzic / prawny opiekun    mają   prawo wglądu do tych prac.

 1. Kartkówki traktowane są jako odpowiedź ustna, mogą być przeprowadzone bez zapowiedzi z trzech ostatnich lekcji.
 2. Nie ocenia się ucznia natychmiast po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. Uczeń dostaje określony czas na nadrobienie zaległego materiału i w tym czasie niezapisywane są mu nieprzygotowania   do lekcji.
 3. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek (także zadań domowych) za czas swojej nieobecności jak najszybciej po powrocie do szkoły (w uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo zwolnić go z tego obowiązku lub określić, które partie notatek mogą być pominięte).
 4. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lub brak zadania, tylko na początku lekcji, dwa razy w semestrze  bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć,  na których odbywają się zapowiedziane kartkówki i    sprawdziany.
 5. Za aktywność oraz pracę podczas lekcji (w zależności od zaangażowania i trudności zadań) uczeń otrzymuje oceny, które mogą być sumą plusów zdobywanych systematycznie w trakcie zajęć.

 

Uczeń może otrzymać plusy (+) za:

 

 • aktywny udział w lekcji
 • poprawne odrobienie pracy domowej
 • wykonanie zadań dodatkowych
 • przygotowanie krótkiej informacji np. referatu, prezentacji
 • przyniesienie dodatkowych materiałów na lekcję
 • aktywną zbiorową pracę na lekcji.

 

Za plusy uczeń może otrzymać następujące oceny:

 

3 plusy (ocena bardzo dobra),

2 plusy ocena dobra

1 plus ocena dostateczna.

 

 1. OCENIANIE SPRAWDZIANÓW I KARTKÓWEK:

 

Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące progi procentowe:

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny

30% – 49,9% – dopuszczający

50% – 69,9% – dostateczny

70% – 85%     – dobry

85,1% – 99% – bardzo dobry

100%   – celujący

 

 

 1. OCENY MAJĄ OKREŚLONĄ WAGĘ:

 

sprawdzian – waga 4

kartkówka – waga 2

odpowiedź ustna – waga 2

aktywność na lekcji – waga 1

praca domowa – waga 1

projekt długoterminowy – 3

inne prace – waga 1.

 

 1. UZASADNIANIE OCEN:

 

 1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.
 2. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.
 3. W przypadku pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia oceny stosując:

 

1) komentarz pisemny – w pracy lub pod pracą ucznia;

2) zapis punktowy – ocena rozwiązań uczniowskich;

3) zapis procentowy – ocena rozwiązań uczniowskich;

4) uwagi pisemne lub ustne wskazujące miejsce, rodzaj błędu lub braki;

5) wskazówki, co uczeń zrobił dobrze i co ma poprawić aby uniknąć błędów.

 

4.Wszystkie oceny są jawne i podawane uczniom na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań, wywiadówek, nauczycielskich konsultacji ;

 1. Do prac pisemnych mają wgląd uczeń i jego rodzice w trakcie bieżącego roku szkolnego;
 2. W razie zastrzeżeń rodziców (opiekunów prawnych) do oceny rocznej obowiązuje procedura określona przez statut szkoły.

 

 

 1. OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

 

1)         stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 

 1. a) bezbłędnie opanował wszystkie treści podstawy programowej z przedmiotu przewidziane dla danego etapu edukacyjnego oraz zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyrody,
 2. b) wykazuje zainteresowanie poszerzeniem wiedzy poprzez udział w różnego rodzaju konkursach i dodatkowych przedsięwzięciach związanych bezpośrednio z przyrody oraz  wysokie wyniki,
 3. c) bardzo sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin oraz stosować ją     w nowych sytuacjach,
 4. d) wykazuje się bardzo aktywną postawą podczas lekcji;
 5. e) wykazuje się inwencją twórczą,
 6. f) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w wyjaśnianiu zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym;
 7. g) proponuje rozwiązania nietypowe.

 

2)         stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 

 1. a) opanował w stopniu bardzo dobrym treści podstawy programowej przewidziane dla danego etapu edukacyjnego oraz zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyrody,
 2. b) wykazuje zainteresowanie poszerzeniem wiedzy poprzez udział w różnego rodzaju konkursach i dodatkowych przedsięwzięciach związanych bezpośrednio z przyrody oraz osiąga w nich dobre wyniki,
 3. c) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać ze źródeł informacji, łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin oraz stosować ją w nowych sytuacjach,
 4. d) wykazuje się aktywną postawą podczas lekcji;
 5. e) samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania o znacznym stopniu trudności;
 6. f) potrafi samodzielnie odczytywać i interpretować mapy,  diagramy;
 7. g) samodzielnie interpretuje zjawiska i procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym;
 8. h) wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe;
 9. i) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania.

 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 

 1. a) opanował w dobrym stopniu treści podstawy programowej oraz zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyrody na danym etapie edukacyjnym,
 2. b) dobrze posługuje się zdobytymi wiadomościami i potrafi korzystać ze źródeł informacji,
 3. c) jest aktywny na lekcji;
 4. d) poprawnie wykorzystuje zdobytą wiedzę, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,
 5. e) wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe;
 6. f) posługuje się podstawową terminologią przyrodniczą, popełnia nieliczne błędy,
 7. g) interpretuje mapy;

 

 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 

 1. a) opanował najważniejsze wiadomości i umiejętności na poziomie pozwalającym mu swobodnie kontynuować naukę na dalszym etapie kształcenia i uzupełnić ewentualne braki i zaległości,
 2. b) w dostatecznym stopniu posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 3. c) jest sporadycznie aktywny na lekcji;
 4. d) rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
 5. e) samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe, czasami popełnia rażące błędy merytoryczne.
 6. f) trudniejsze problemy i zadania rozwiązuje przy pomocy nauczyciela;
 7. g) wyszukuje w tekście informacje, czyta mapy tematyczne.
 8. h) nie zawsze wykonuje zadania domowe.

 

 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 

 1. a) ma duże braki w zakresie wymagań podstawowych, ale te braki nie uniemożliwiają dalszego kształcenia w klasie programowo wyższej lub ukończenia szkoły,
 2. b) ma duże trudności w samodzielnym rozwiązywaniu typowych problemów i zadań, ale skutecznie wykorzystuje pomoc nauczyciela, wykazuje zainteresowanie nadrobieniem braków i zaległości;
 3. c) nie potrafi wyjaśnić zachodzących zjawisk,
 4. d) posiada ubogie słownictwo, popełnia liczne błędy, wykazuje trudności  w formułowaniu myśli;
 5. e) nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować map;
 6. f) nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia nauczyciela;
 7. g) pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy;

 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 

 1. a) wykazuje się praktycznie brakiem wiadomości i umiejętności lub ich zakres jest tak minimalny, że uniemożliwia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub ukończenie szkoły,
 2. b) nie potrafi skutecznie rozwiązywać typowych problemów i zadań nawet przy pomocy nauczyciela,
 3. c) jest bierny, nie interesuje się nauką przedmiotu i poprawianiem ocen.