PZO Z PLASTYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI

W KLASACH IV- VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

 • Nowa podstawa programowa nauczani plastyki w szkole podstawowej.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
 • Statut Szkoły   i WZO;
 • Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej ,,Do dzieła!”autorstwa Jadwigi Lukas, Krystyny Onak, Marty Ipczyńskiej i Natalii Mrozowiak – wydawnictwo NOWA ERA.

CELE   PRZEDMIOTOWYCH  ZASAD  OCENIANIA

 

 •  Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych ;
 • Wspieranie rozwoju intelektualnego i osobistego ucznia;
 • Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju ;
 •  Motywowanie ucznia do dalszej pracy ;
 •  Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia ;
 • Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej ;

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Oprócz wiedzy i umiejętności równie ważna jest  postawa wobec przedmiotu.

Składają się na nią:

 • posiadanie podręcznika szkolnego do plastyki ,,Do dzieła!”;
 • prowadzenie zeszytu przedmiotowego;
 • przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów;
 • przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami;
 • aktywne uczestnictwo w zajęciach;
 • efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne;
 • zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu.

 

Brane są pod uwagę również:

*  dobre wyniki osiągane w konkursach plastycznych;

*  udział w szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach (przygotowywanie oprawy plastycznej  imprez);

 

*   wykonywanie ponadobowiązkowych prac plastycznych;

*  przygotowywanie gazetek szkolnych lub informacji wzbogacających proces lekcyjny na podstawie różnych źródeł.

PODSTAWOWE KRYTERIA OCENY PRAC PLASTYCZNYCH

Ocenianie prac plastycznych należy do kontrowersyjnych aspektów ewaluacji, gdyż nie wszyscy uczniowie wykazują uzdolnienia w dziedzinie działań artystycznych.

Aby dokonać sprawiedliwej oceny, w sposób jawny i konkretny określane są kryteria oceniania, tak aby uczniowie sami mogli oceniać pracę zarówno własną, jak i kolegów.

KRYTERIA:

 • zgodność pracy z tematem lekcji,
 • poprawność wykorzystanych układów kompozycyjnych,
 • trafność doboru środków artystycznego wyrazu,
 • umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną,
 • pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi,
 • stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań,
 • oryginalność realizacji danego tematu oraz
 • estetyka pracy (ostatnie kryterium nie dotyczy uczniów cierpiących na różne dysfunkcje).

 

KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 1. Uczniowie za swą pracę otrzymują oceny według skali 1- 6 oraz „+” i ,,-”

Niedokończoną na lekcji pracę plastyczną uczeń przynosi na kolejną lekcję. W przypadku jej braku otrzymuje ,,bz” z opisem tematu pracy, który w kolejnym tygodniu jest poprawiany na ocenę ( pozytywną lub w przypadku braku pracy na ocenę niedostateczną).

 1. Odpowiedzi ustne i kartkówki z trzech ostatnich lekcji nie zawsze są zapowiadane.
 2. Sprawdziany i testy zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Uczeń nie jest oceniany w sytuacjach losowych.
 4. Uczeń nie jest oceniany w pierwszym dniu po usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
 5. Jeżeli uczeń nie wykonał obowiązkowej pracy plastycznej, to powinien przekazać pracę plastyczną w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń, który nie dostarczy braków w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.
 6. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w ciągu dwóch tygodni od dnia wystawienia oceny za pracę.
 7. Uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie do lekcji w ciągu półrocza.
 8. Ćwiczenia problemowe są dla uczniów obowiązkowe.
 9. Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do każdej lekcji. Posiadać podręcznik, zeszyt przedmiotowy, niezbędne materiały i przybory do zadań plastycznych.
 10. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego i do udostępniania go nauczycielowi do wglądu i oceny.

Uczeń może otrzymać plusy (+) za:

 

 • poprawne odrobienie pracy domowej
 • wykonanie zadań dodatkowych
 • przygotowanie krótkiej informacji np. referatu, prezentacji
 • przyniesienie dodatkowych materiałów na lekcję
 • aktywną indywidualną lub zbiorową pracę na lekcji.

 

Wszystkie plusy  składają się na ocenę w sposób następujący:

+++  uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą,

++ uczeń może uzyskać ocenę dobrą

+ uczeń może uzyskać ocenę dostateczną

 

 

SKALA    OD  OCENY   NIEDOSTATECZNEJ    DO   CELUJĄCEJ :

Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące progi procentowe:

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny

30% – 49,9% – dopuszczający

50% – 69,9% – dostateczny

70% – 85%     – dobry

85,1% – 99% – bardzo dobry

100%  – celujący

 

 

ZASADY   INFORMOWANIA    O  WYMAGANIACH  I  POSTĘPACH   UCZNIA   W  NAUCE 

 

* Wszystkie oceny są jawne i podawane uczniom na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań, wywiadówek,  nauczycielskich konsultacji ;

* nauczyciel przekazuje uczniowi ustny komentarz do każdej wystawionej oceny;

* do prac pisemnych mają wgląd uczeń i jego rodzice w trakcie bieżącego roku szkolnego;

* W razie zastrzeżeń rodziców (opiekunów prawnych) do oceny rocznej obowiązuje procedura określona przez statut szkoły.

 

 

 

 

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-przyswoił podstawowe wiadomości i umiejętności wymienione w programie nauczania dla przedmiotu plastyka

-samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, -wykorzystuje w stopniu minimalnym dostępne narzędzia pracy.

 

Wymagania konieczne

Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę dopuszczającą.

Z pomocą nauczyciela uczeń:

Ø  wymienia placówki działające na rzecz kultury,

Ø  tłumaczy zasady zachowania się w muzeum,

Ø  wskazuje zabytki znajdujące się w regionie,

Ø  podaje nazwiska najwybitniejszych malarzy polskich i zagranicznych,

Ø  wyjaśnia, kogo możemy nazywać twórcą ludowym,

Ø  opisuje tradycje i symbole związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz z Wielkanocą,

Ø  nazywa elementy dzieła plastycznego (linia, punkt, kontur, plama, walor barwa, światłocień, technika, faktura, kształt, kompozycja, perspektywa),

Ø  wskazuje podstawowe środki wyrazu plastycznego znajdujące się w najbliższym otoczeniu i je opisuje,

Ø  wyjaśnia znaczenie niektórych z omówionych na lekcji terminów plastycznych,

Ø  wymienia nazwy niektórych z poznanych dziedzin sztuki (np. rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, architektura, sztuka użytkowa, sztuka ludowa oraz współczesne formy: fotografika, film, instalacja, asamblaż, happening, performance),

Ø  rozróżnia dzieła należące do poszczególnych dziedzin twórczości artystycznej (rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, architektura, sztuka ludowa, rzemiosło artystyczne itd.),

Ø  tłumaczy, czym zajmują się rysownik, malarz, grafik, rzeźbiarz i architekt,

Ø  wskazuje różnice między rysunkiem a malarstwem,

Ø  uzyskuje barwy pochodne, wykorzystując barwy podstawowe,

Ø  wymienia podstawowe elementy warsztatu fotograficznego,

Ø  nazywa niektóre gatunki filmowe,

Ø  wskazuje środki przekazu należące do nowych mediów,

Ø  wskazuje podstawowe narzędzia pracy plastyka i wykorzystuje je w minimalnym stopniu w swoich działaniach,

Ø  podejmuje próby zastosowania elementów teorii w ćwiczeniach praktycznych,

Ø  wykonuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności,

Ø  utrzymuje w porządku swój warsztat pracy,

Ø  stara się przestrzegać zasad BHP podczas działań na lekcji.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

– opanował w stopniu średnim materiał objęty programem nauczania,

(ma braki w wiadomościach o charakterze szczegółowym),

– samodzielnie rozwiązuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności,

– poprawnie posługuje się różnymi przyborami i narzędziami pracy.

 

Wymagania podstawowe

Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę dostateczną.

Uczeń:

Ø  określa rolę elementów plastycznych w swoim najbliższym otoczeniu,

Ø  wskazuje miejsca w swoim regionie, w których można obejrzeć dzieła plastyczne,

Ø  wymienia najsłynniejsze polskie zabytki oraz zabytki znajdujące się w regionie,

Ø  podaje przykłady dziedzin sztuki uprawianych przez twórców ludowych oraz wykorzystywanych przez tych artystów technik plastycznych,

Ø  wyjaśnia znaczenie wybranych tradycji i symboli związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz z Wielkanocą,

Ø  opisuje elementy dzieła plastycznego,

Ø  tłumaczy znaczenie omówionych na lekcji terminów plastycznych,

Ø  wymienia poznane podczas lekcji dziedziny sztuki,

Ø  omawia poznane techniki malarskie, nazywając wykorzystywane w nich narzędzia i podłoża,

Ø  wyjaśnia najważniejsze podziały barw,

Ø  wskazuje elementy i układy tworzące daną kompozycję,

Ø  przygotowuje ilustrację z zastosowaniem danego rodzaju kompozycji,

Ø  rozpoznaje rodzaj kompozycji wykorzystanej w wybranych dziełach przedstawionych na reprodukcjach,

Ø  wykonuje rysunek z zastosowaniem wybranej perspektywy,

Ø  podaje najważniejsze cechy wybranych perspektyw malarskich,

Ø  tłumaczy, czym różni się technika druku wypukłego od techniki druku wklęsłego,

Ø  wymienia poszczególne rodzaje rzeźby,

Ø  dokonuje podziału architektury ze względu na jej funkcje,

Ø  wskazuje wytwory wzornictwa przemysłowego w najbliższym otoczeniu,

Ø  projektuje przedmioty codziennego użytku,

Ø  wyjaśnia, czym różni się fotografia artystyczna od fotografii użytkowej,

Ø  określa różnice między dziełami kina artystycznego a filmami komercyjnymi,

Ø  omawia funkcję nowych mediów w sztuce,

Ø  rozpoznaje narzędzia pomocne w pracy rysownika, malarza, rzeźbiarza, grafika, fotografika i filmowca,

Ø  omawia funkcje typowych narzędzi stosowanych w poszczególnych technikach plastycznych,

Ø  przedstawia obiekty na płaszczyźnie i w przestrzeni, posługując się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego,

Ø  stosuje w działaniach artystycznych różne narzędzia i podłoża,

Ø  dostrzega wpływ faktury użytego podłoża na efekt końcowy działań plastycznych,

Ø  prowadzi zeszyt przedmiotowy,

Ø  uczestniczy w dyskusjach o prezentowanych obiektach po zachęcie ze strony nauczyciela,

Ø  stosuje się do zasad organizacji pracy,

Ø  przynosi na lekcję odpowiednie materiały i narzędzia,

Ø  aktywnie pracuje w grupie,

Ø  utrzymuje w porządku swój warsztat pracy,

Ø  przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-stosuje w praktyce elementy zdobytej wiedzy teoretycznej oraz aktywnie uczestniczy w zajęciach (udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów,

-starannie wykonuje ćwiczenie obligatoryjne,

-samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne, odpowiednio posługuje się przyborami i narzędziami,

– prace plastyczne wykonuje poprawnie pod względem technicznym i estetycznym.

 

Wymagania rozszerzające

Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę dobrą.

Uczeń:

Ø  określa rolę elementów plastycznych w swoim najbliższym otoczeniu,

Ø  podaje nazwiska najwybitniejszych malarzy polskich i zagranicznych,

Ø  wymienia najsłynniejsze polskie zabytki i dzieła sztuki oraz zabytki znajdujące się w regionie,

Ø  analizuje wybrane dzieła sztuki, stosując wiedzę zdobytą podczas lekcji,

Ø  wskazuje najbliższy skansen,

Ø  wyjaśnia, czym są pieta i świątek, oraz określa ich cechy na podstawie fotografii,

Ø  omawia wybrane tradycje i symbole związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz z Wielkanocą,

Ø  charakteryzuje poszczególne dziedziny sztuki,

Ø  opisuje wybrane środki wyrazu plastycznego i przyporządkowuje je do określonej grupy elementów tworzących dzieło,

Ø  wymienia cechy poszczególnych rodzajów kompozycji,

Ø  określa sposób przedstawiania przestrzeni oraz rodzaje faktury zastosowane w dziele zaprezentowanym na oglądanej reprodukcji,

Ø  rozpoznaje, jakimi narzędziami posłużył się twórca dzieła poznawanego w postaci reprodukcji,

Ø  wyjaśnia, jak stosować sztalugi, matrycę i dłuto,

Ø  tłumaczy znaczenie poznanych terminów plastycznych, uzupełniając swoje definicje przykładami dzieł sztuki,

Ø  omawia wpływ barw ciepłych i zimnych na samopoczucie człowieka,

Ø  rozróżnia rodzaje malarstwa ze względu na przedstawianą tematykę (portret, pejzaż, martwa natura, malarstwo historyczne, rodzajowe itd.),

Ø  charakteryzuje prace graficzne, zwracając szczególną uwagę na materiał użyty do wykonania matrycy,

Ø  wskazuje różnice pomiędzy rzeźbą tradycyjną a kompozycją przestrzenną,

Ø  porównuje wzornictwo przemysłowe z rzemiosłem artystycznym,

Ø  wymienia podobieństwa między techniką malarską a techniką fotograficzną,

Ø  nazywa środki wyrazu artystycznego wykorzystywane w filmie (perspektywa, światło, kolor) oraz określa ich wpływ na atmosferę dzieła,

Ø  wymienia cechy charakterystyczne sztuki nowych mediów,

Ø  stosuje elementy wiedzy teoretycznej w ćwiczeniach praktycznych,

Ø  używa waloru w działaniach plastycznych odpowiednio do tematu i charakteru pracy,

Ø  wyjaśnia, w jaki sposób ukazać światłocień na rysunku,

Ø  dobiera narzędzia i podłoża w zależności od charakteru i tematu wykonywanej pracy plastycznej,

Ø  posługuje się właściwie przyborami i narzędziami plastycznymi,

Ø  porównuje środki wyrazu plastycznego zastosowane w dwóch wybranych dziełach malarskich zaprezentowanych na reprodukcjach,

Ø  wykorzystuje dany rodzaj kompozycji oraz wybraną technikę plastyczną podczas tworzenia ilustracji,

Ø  omawia wybrany obraz pod kątem zastosowanego rodzaju kompozycji,

Ø  tłumaczy, na czym polega perspektywa przedstawiona na obrazie,

Ø  dobiera rodzaj perspektywy do tematu wykonywanej pracy, wykorzystując w praktyce wiedzę teoretyczną,

Ø  realizuje proste projekty w dziedzinie sztuki użytkowej,

Ø  wykonuje prace plastyczne poprawne pod względem technicznym i estetycznym,

Ø  określa rolę środków wyrazu, które zastosował w pracy plastycznej,

Ø  prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy,

Ø  zachowuje koncentrację podczas lekcji,

Ø  uczestniczy aktywnie w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów,

Ø  organizuje poprawnie swoje miejsce pracy oraz przynosi na lekcję odpowiednie materiały i narzędzia,

Ø  efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na działalność twórczą,

Ø  utrzymuje w porządku swój warsztat pracy,

Ø  przestrzega zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami.

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

– opanował wszystkie określone w programie nauczania wiadomości i umiejętności oraz wykorzystuje je w działaniach plastycznych,

-bierze udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, podczas których przekonująco uzasadnia swoje poglądy

-stosuje również z powodzeniem wiedzę teoretyczną,

-wykonując ćwiczenia praktyczne, oraz sprawnie operuje wybraną techniką plastyczną

-chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach plastycznych na terenie szkoły i poza nią (startuje w konkursach plastycznych, wykonuje gazetki szkolne i oprawę plastyczną imprez, należy do koła zainteresowań)

– uzupełnia wiadomości samodzielnie dobranymi lub wskazanymi przez nauczyciela lekturami.

 

Wymagania dopełniające

Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę bardzo dobrą.

Uczeń:

Ø  dyskutuje na temat roli sztuki w życiu człowieka,

Ø  wymienia nazwiska najwybitniejszych artystów polskich i zagranicznych (malarzy, rzeźbiarzy, architektów),

Ø  zdobywa z różnych źródeł (internet, lokalna prasa, dostępne książki) informacje na temat artystów tworzących w regionie,

Ø  wymienia placówki kultury znajdujące się w rodzinnej miejscowości lub najbliższej okolicy oraz wyjaśnia, czym się one zajmują,

Ø  omawia rolę muzeów w procesie edukacji społeczeństwa,

Ø  wykazuje się rozległą wiedzą na temat polskich zabytków,

Ø  rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury,

Ø  określa funkcje wybranych dzieł oraz wskazuje cechy wyróżniające je spośród innych tekstów kultury z danej epoki,

Ø  posługuje się w swoich wypowiedziach podstawowymi terminami z poszczególnych dziedzin sztuki,

Ø  bierze aktywny udział w dyskusji dotyczącej podobieństw i różnic między poszczególnymi dziedzinami sztuki,

Ø  porównuje wybrane dzieła plastyczne pod kątem użytych w nich środków wyrazu plastycznego,

Ø  omawia wybrane przykłady wytworów sztuki ludowej pod względem ich formy i użytego materiału,

Ø  opisuje (w oparciu o przekazy ludowe) tradycje podtrzymywane w swoim regionie,

Ø  wylicza różnice między malarstwem realistycznym a malarstwem abstrakcyjnym,

Ø  określa cechy rzeźb należących do różnych rodzajów na podstawie wybranych przykładów,

Ø  opowiada o wybranej zabytkowej budowli i charakteryzuje jej funkcje,

Ø  analizuje wybrane wytwory wzornictwa przemysłowego i rzemiosła artystycznego pod kątem ich funkcjonalności i estetyki,

Ø  omawia elementy dzieła plastycznego (kompozycja, światłocień, perspektywa, barwa) widoczne na wybranych fotografiach,

Ø  określa gatunek filmu na podstawie zaprezentowanego fragmentu,

Ø  świadomie korzysta z narzędzi sztuki nowych mediów (programy graficzne itp.) w swojej działalności twórczej,

Ø  przestrzega praw autorskich,

Ø  potrafi właściwie wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną we własnej twórczości,

Ø  operuje sprawnie wybraną techniką plastyczną,

Ø  wykonuje oryginalne i pomysłowe prace zgodne z podanym tematem,

Ø  wybiera technikę odpowiednią dla najlepszego wyrażenia tematu i analizuje ją pod kątem uzyskanych efektów plastycznych,

Ø  tworzy prace, ujawniając bogatą wyobraźnię i zręcznie wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne środki plastyczne oraz fakturę podłoża,

Ø  realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, stosując m.in. narzędzia i wytwory multimedialne,

Ø  posługuje się biegle poszczególnymi środkami wyrazu plastycznego,

Ø  stosuje plamy walorowe w celu ukazania w rysunku światłocienia na przedmiotach,

Ø  dokonuje ekspresji uczuć i nastrojów w pracy plastycznej za pomocą odpowiednio dobranych środków plastycznych,

Ø  wykorzystuje umiejętnie różne rodzaje perspektywy w celu ukazania przestrzeni na płaszczyźnie,

Ø  analizuje własną pracę pod kątem zastosowanych środków wyrazu plastycznego,

Ø  bierze udział w konkursach plastycznych przeprowadzanych na terenie szkoły lub poza nią,

Ø  prowadzi zeszyt przedmiotowy systematycznie i estetycznie,

Ø  jest aktywny podczas lekcji, z zaangażowaniem dyskutuje o prezentowanych obiektach,

Ø  organizuje swoje miejsce pracy, przynosi na lekcję odpowiednie materiały i narzędzia,

Ø  efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na działalność twórczą,

Ø  utrzymuje w porządku swój warsztat pracy zarówno podczas działań plastycznych, jak i po ich zakończeniu,

Ø  przestrzega zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami.

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

– bezbłędnie opanował wszystkie treści z podstawy programowej plastyki dla danej klasy oraz zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu;

-przejawia szczególne zainteresowania plastyką (np. doskonali umiejętności plastyczne, wykonuje nadobowiązkowe prace, kolekcjonuje reprodukcje i książki o sztuce, przygotowuje referaty i pomoce dydaktyczne, itp.)

-może osiągać sukcesy w konkursach plastycznych, wykazywać zaangażowanie i twórczą inicjatywę we wszelkich działaniach plastycznych na terenie szkoły oraz poza nią.

 

Wymagania wykraczające

Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę celującą.

Uczeń:

Ø  wykazuje szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi,

Ø  uzasadnia swoje upodobania estetyczne,

Ø  ciekawie opowiada o zabytkach swojego regionu,

Ø  gromadzi dodatkowe wiadomości związane z plastyką,

Ø  kolekcjonuje reprodukcje dzieł plastycznych i książki o sztuce,

Ø  wykazuje znajomość literatury przedmiotu wykraczającą poza materiał omawiany na lekcjach,

Ø  orientuje się w wydarzeniach plastycznych odbywających się w kraju i na świecie (wystawy, konkursy, biennale),

Ø  uczęszcza do galerii, muzeów itp.,

Ø  wymienia nazwiska wybitnych artystów działających w jego miejscowości lub regionie,

Ø  ocenia znaczenie twórczości wybranego artysty i jego zasługi dla środowiska lokalnego, regionu, kraju, świata,

Ø  posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści wymienione w programie nauczania,

Ø  bierze czynny udział w zajęciach plastycznych,

Ø  analizuje prezentowane obiekty pod kątem ich treści, formy i emocjonalnego oddziaływania,

Ø  wykonuje prace dodatkowe będące uzupełnieniem treści poznanych na lekcji (opracowuje referaty traktujące o zagadnieniach poruszanych w literaturze przedmiotu, wykonuje pomoce dydaktyczne itp.),

Ø  wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną w pozalekcyjnych działaniach plastycznych (np. należy do szkolnego koła zainteresowań),

Ø  aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły (gazetki szkolne, dekoracje okolicznościowe) i regionu,

Ø  zdobywa nagrody na konkursach plastycznych,

Ø  wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy (nowatorska forma, wzbogacona materiałem ilustracyjnym i teoretycznym),

Ø  przygotowuje się systematycznie do zajęć,

Ø  utrzymuje wzorowy porządek na swoim stanowisku pracy, zarówno podczas działań plastycznych, jak i po ich zakończeniu,

Ø  przestrzega zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami.

 

 

OCENIANIE PODCZAS NAUKI ZDALNEJ

Ocenianie podczas pracy zdalnej reguluje Statut Szkoły.

 

Opracowała:

Zofia Lipka- nauczyciel plastyki w szkole podstawowej.