PZO Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV- VII

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

DOKUMENTY  OKREŚLAJĄCE  PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA

 • Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV- VII szkoły podstawowej.

Aut. Monika Gromek, Grażyna Kilbach, Wyd. “Nowa Era”

 • Nowa podstawa programowa nauczania muzyki w szkole podstawowej.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
 • Statut szkoły   i WZO;

 

CELE   PRZEDMIOTOWYCH  ZASAD  OCENIANIA

 

 •  Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych ;
 • Wspieranie rozwoju intelektualnego i osobistego ucznia;
 • Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju ;
 •  Motywowanie ucznia do dalszej pracy ;
 •  Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia ;
 • Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej ;

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

OCENIANE SĄ NASTĘPUJĄCE FORMY AKTYWNOŚCI:

 • praca ucznia na lekcji (aktywność), zaangażowanie i wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu;
 • śpiew indywidualny poznanych piosenek,grupowy lub zespołowy według decyzji nauczyciela;
 • muzykowanie na instrumentach perkusyjnych, flecie prostym;
 • ruch przy muzyce, kroki podstawowe wybranych tańców narodowych i towarzyskich;
 • wypowiedzi ustne i pisemne w formie kartkówki sprawdzające wybrane wiadomości z dziedziny muzyki,
 • udział w konkursach muzycznych, wokalnych występach szkolnych i pozaszkolnych.

 

KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 1. Uczniowie za swą pracę otrzymują oceny według skali 1- 6 oraz „+” i „-”.
 2. Odpowiedzi ustne i kartkówki z trzech ostatnich lekcji nie zawsze są zapowiadane.
 3. Sprawdziany i testy zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 4. Uczeń nie jest oceniany w sytuacjach losowych.
 5. Uczeń nie jest oceniany w pierwszym dniu po usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
 6. Jeżeli uczeń opuścił test lub nie śpiewał zadanej piosenki, ma obowiązek „zaliczenia” zaległej piosenki w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie Zaległą piosenkę uczeń może zaliczyć w terminie i miejscu ustalonym z nauczycielem. W przypadku nie zaliczenia w wyznaczonym terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 7. Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełniania zeszytu przedmiotowego do czasu następnych zajęć,
 8. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole (pobyt w szpitalu, sanatorium, przedłużająca się choroba) nauczyciel na prośbę ucznia, rodzica lub opiekuna wyznacza termin uzupełnienia zeszytu i pisemnego lub ustnego zaliczenia innych zaległości.
 9. Uczeń może poprawić każdą niezadowalającą go ocenę tylko raz w terminie dwóch tygodni od momentu wystawienia pierwszej oceny,w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac.
 10. Uczeń może zgłosić trzy nieprzygotowania do lekcji w ciągu okresu. Niezgłoszenie faktu nieprzygotowania do zajęć uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 11. Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do każdej lekcji. Posiadać podręcznik, zeszyt przedmiotowy, niezbędne przybory potrzebne na lekcję muzyki ( np. flet prosty).
 12. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego i do udostępniania go nauczycielowi do wglądu i oceny.

13.W przypadku powtarzających się niepowodzeń szkolnych nauczyciel muzyki we współpracy z wychowawcą i rodzicami ustala przyczynę i sposób przezwyciężania niepowodzeń.

14.Nauczyciel dostosowuje poziom wymagań edukacyjnych do pisemnej opinii PPP stwierdzającej trudności w uczeniu się, oceniając przede wszystkim wysiłek i zaangażowanie ucznia w pracy.

 1. W sytuacji nauczania zdalnego, prace pisemne wysyłane są drogą elektroniczną(wiadomości Librus, Teams, meail) zgodnie z WSO zawartym w Statucie szkoły . Wykonanie piosenek przesyłane jest w formie nagrań lub odbywa się online.

 

Uczeń może otrzymać plusy (+) za:

 

 • poprawne odrobienie pracy domowej
 • wykonanie zadań dodatkowych
 • przygotowanie krótkiej informacji np. referatu, prezentacji
 • przyniesienie dodatkowych materiałów na lekcję
 • aktywną indywidualną lub zbiorową pracę na lekcji.

 

 

 

Wszystkie plusy  składają się na ocenę w sposób następujący:

+++   uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą,

++     uczeń może uzyskać ocenę dobrą

+       uczeń może uzyskać ocenę dostateczną

 

 

SKALA    OD  OCENY   NIEDOSTATECZNEJ    DO   CELUJĄCEJ :

Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny

30% – 49,9% – dopuszczający

50% – 69,9% – dostateczny

70% – 85%     – dobry

85,1% – 99% – bardzo dobry

100%  – celujący

 

 

 

ZASADY   INFORMOWANIA    O  WYMAGANIACH  I  POSTĘPACH   UCZNIA   W  NAUCE 

 

* Wszystkie oceny są jawne i podawane uczniom na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań, wywiadówek,  nauczycielskich konsultacji ;

* nauczyciel przekazuje uczniowi ustny komentarz do każdej wystawionej oceny;

* do prac pisemnych mają wgląd uczeń i jego rodzice w trakcie bieżącego roku szkolnego;

* W razie zastrzeżeń rodziców (opiekunów prawnych) do oceny rocznej obowiązuje procedura określona przez Statut Szkoły.

 

PODSTAWOWE KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY OCENIE ŚPIEWU

 •  opanowanie pamięciowe tekstu piosenki,
 • opanowanie melodii,
 • prawidłowy rytm utworu,
 • kreatywność: inwencja, fantazja, zaangażowanie,
 •  wyraz ogólny.

 

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

Szczegółowe wymagania edukacyjne są określone w rocznych wynikowych planach pracy nauczyciela opracowanych dla poszczególnych klas.

Ocena końcowa jest wypadkową ocen cząstkowych, które uczeń otrzyma w ciągu roku szkolnego.

Kryteria dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego.

 

OCENĘ CELUJĄCY (6)

otrzymuje uczeń, który:

 • bezbłędnie opanował wszystkie treści podstawy programowej z muzyki dla danego etapu edukacji oraz zakres wiedzy  i umiejętności  określony programem nauczania;
 • zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji;
 • na lekcjach jest bardzo aktywny, może inicjować różnorodne zadania, projekty;
 • potrafi zagrać proste melodie przewidziane w podręczniku;
 • umie zaśpiewać a capella piosenki z podręcznika oraz spoza niego;
 • opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych przedmiotów;
 • potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne;
 • zawsze jest przygotowany do lekcji, dobrowolnie poprawia oceny;
 • jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych.

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ (5)

otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w stopniu bardzo dobrym treści podstawy programowej z muzyki dla danego etapu edukacji oraz zakres wiedzy i umiejętności  określony programem nauczania;
 • korzysta z różnych źródeł informacji;
 • na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany;
 • potrafi zagrać proste melodie przewidziane w programie nauczania;
 • umie zaśpiewać większość piosenek przewidzianych w programie nauczania;
 • dobrowolnie poprawia oceny;
 • jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.

 

OCENĘ DOBRĄ (4)

otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w stopniu dobrym treści podstawy programowej z muzyki dla danego etapu edukacji oraz zakres wiedzy i umiejętności  określony programem nauczania;
 • korzysta z różnych źródeł informacji;
 • potrafi zagrać proste melodie;
 • umie zaśpiewać pieśni jednogłosowe poprawnie pod względem muzycznym;
 • na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany;
 • stara się poprawiać oceny;
 • jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ (3)

otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w podstawowym, dostatecznym stopniu treści podstawy programowej z muzyki dla danego etapu edukacji oraz zakres wiedzy i umiejętności  określony programem nauczania;
 • jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela;
 • potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na;
 • umie zaśpiewać niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania;
 • stara się poprawiać niezadowalające oceny;
 • potrafi się skupić podczas słuchania koncertów muzycznych.

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ (2)

otrzymuje uczeń, który:

 • w niewielkim stopniu opanował treści podstawy programowej z muzyki dla danego etapu edukacji oraz zakres wiedzy i umiejętności  określony programem nauczania;
 • jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela;
 • potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostszy utwór przewidziany w programie nauczania;
 • umie zaśpiewać najprostsze piosenki przewidziane w programie nauczania;
 • poprawia oceny niedostateczne;
 • nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych.

 

OCENĘ NIEDOSTATECZNY (1)

otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania (co uniemożliwia dalsze kształcenie);
 • nie jest w stanie wykonać prostych ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela;
 • nie potrafi grać na żadnym instrumencie melodycznym;
 • ma duże trudności z zaśpiewaniem jakiejkolwiek piosenki;
 • jest pasywny na lekcjach, nie uważa;
 • nie wykazuje żadnych chęci nauczenia się czegokolwiek, nadrobienia braków, poprawienia ocen;
 • mimo stosowania środków zaradczych nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych.

Uwaga: Ocena niedostateczna nie wynika z braku możliwości czy braku uzdolnień ucznia. Należy ją traktować wyłącznie jako skutek całkowitej niechęci ucznia do przedmiotu i do pracy na lekcjach oraz braku kompletnego z zaangażowania.

 

Opracowała:

Zofia Lipka -nauczyciel muzyki