PZO Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI

W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

 

 • Nowa podstawa programowa nauczania matematyki w szkole podstawowej z dnia 14 lutego 2017r.;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
 • Statut Szkoły i WZO;
 • Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki dla klas 4 – 8 szkoły podstawowej. Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

 

 1. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej                      i realizowanych w szkole programów nauczania, opracowanych zgodnie z nią.
 2. Nauczyciel:
 • informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;
 • udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • udziela uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 • motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce;
 • dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

 

 1. KRYTERIA OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI W RAMACH NAUKI MATEMATYKI

 

Ocenie podlegają: prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia praktyczne, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego.

 1. Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu.
 • Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu.
 • Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy.
 • Każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
 • Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy oraz sposób przechowywania prac klasowych są zgodne z WZO.
 • Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych – od koniecznego do wykraczającego.
 • Zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny jest zgodna z WZO.
 • Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.

 

 1. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego 2, 3 ostatnich jednostek lekcyjnych.
 • Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.
 • Kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.
 • Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WZO.
 • Ocena z kartkówki może być poprawiona po ustaleniu z nauczycielem formy i terminu poprawy.

 

 1. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę:
 • zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
 • prawidłowe posługiwanie się pojęciami,
 • zawartość merytoryczną wypowiedzi,
 • sposób formułowania wypowiedzi,

 

 

 1. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
 • Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez nauczyciela.
 • Brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową nauczyciela z uczniami, przy uwzględnieniu WZO.
 • Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność i poprawność wykonania.

 

 1. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane , zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów.
 • Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji.
 • Nieprzygotowanie – np uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak przyrządów, zeszytu, zeszytu ćwiczeń, brak utrwalonych wiadomości).
 • Sposób przeliczania plusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem i uczniami.

 

 1. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:
 • wartość merytoryczną,
 • dokładność wykonania polecenia,
 • staranność,
 • w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia.

 

 1. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:
 • wartość merytoryczną pracy,
 • estetykę wykonania,
 • wkład pracy ucznia,
 • sposób prezentacji,
 • oryginalność i pomysłowość pracy.

 

 1. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych, są oceniane w zależności od tego jaki wynik uczeń uzyska.

 

 • KRYTERIA WYSTAWIANIA OCENY NA PO PIERWSZYM PÓŁROCZU  I NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO

 

 1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.
 2. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie II różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności.
 3. Na koniec półrocza nie przewiduje się zaliczania materiału.

 

 1. ZASADY UZUPEŁNIANIA BRAKÓW I POPRAWIANIA OCEN

 

 1. Uczeń może poprawić każdą ocenę oprócz bardzo dobrej i celującej.
 2. Oceny z prac klasowych poprawiane są na poprawkowych pracach klasowych lub ustnie w terminie ustalonym z nauczycielem po omówieniu pracy klasowej i wystawieniu ocen.
 3. Ocena z kartkówki może być poprawiona po ustaleniu z nauczycielem formy i terminu poprawy.
 4. Oceny z odpowiedzi ustnych mogą być poprawione ustnie lub na pracach klasowych.
 5. Ocenę z pracy domowej lub ćwiczenia praktycznego uczeń może poprawić wykonując  tę pracę ponownie.
 6. Uczeń może uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, biorąc udział w zajęciach dodatkowych.
 7. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej semestralnej lub rocznej regulują przepisy WZO .

 

 1. ZASADY BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA
 1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.
 2. Badanie to odbywa się w dwóch etapach:
 • diagnozy wstępnej,
 • diagnozy na koniec roku szkolnego.
 1. Wyniki uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na ocenę semestralną i roczną.

 

 VI.OCENIANIE PODCZAS NAUKI ZDALNEJ

 

Ocenianie podczas pracy zdalnej reguluje Statut Szkoły.

 

VII.POZIOMY WYMAGAŃ A OCENA SZKOLNA

 

Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) .

 • Wymagania konieczne (K) – obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego.
 • Wymagania podstawowe (P) – obejmują wymagania z poziomu K oraz wiadomości stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki.
 • Wymagania rozszerzające (R) – obejmują wymagania z poziomów K i P oraz wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, dotyczące zagadnień bardziej złożonych           i nieco trudniejszych, przydatnych na kolejnych poziomach kształcenia;
 • Wymagania dopełniające (D) – obejmują wymagania z poziomów K, P i R oraz obejmują wiadomości i umiejętności złożone dotyczące zadań problemowych, o wyższym stopniu trudności.

 

Wymagania na poszczególne oceny szkolne:

ocena dopuszczająca  –  wymagania z poziomu K,

ocena dostateczna –   wymagania z poziomów K i P,

ocena dobra           –   wymagania z poziomów: K, P i R,

ocena bardzo dobra   –  wymagania z poziomów: K, P, R i D,

ocena celująca           –          bezbłędne stosowanie wszystkich treści podstawy programowej z matematyki przewidziane dla danego etapu edukacyjnego oraz zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu. Może wykazywać zainteresowania poszerzeniem wiedzy poprzez udział w różnego rodzaju konkursach matematycznych osiągając w nich wysokie wyniki. Bardzo sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać ze źródeł  informacji oraz stosować ją w nowych sytuacjach. Wykazuje się bardzo aktywną postawą na lekcji.

 

SKALA OD OCENY NIEDOSTATECZNEJ DO CELUJĄCEJ:

Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące progi procentowe:

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny

30% – 49,9% – dopuszczający

50% – 69,9% – dostateczny

70% – 85%     – dobry

85,1% – 99 % – bardzo dobry

100%    – celujący

Ocenianie uczniów posiadających orzeczenie lub opinię z poradni  psychologiczno -pedagogicznej o dysfunkcjach wynika z indywidualnych dostosowań.

 

 

oprac. :        ZESPÓŁ  NAUCZYCIELI MATEMATYKI     ZSP   w Tucznej