PZO Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

 • Rozporządzenie MEN z dnia 03.08.2017 w sprawie warunków i sposobów oceniania,
 • klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 • Program nauczania języka rosyjskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VI autorstwa Beaty Gawęckiej- Ajchel.
 • Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego w szkole podstawowej. Klasy VII-VIII.
 • Statut szkoły i WZO.

CELE OCENIANIA

–  Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach.

– Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju  i motywowanie go do

dalszej pracy.

–  Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych

uzdolnieniach ucznia.

 

PRZEDMIOTEM OCENY NA LEKCJACH SĄ:

–  osiągnięcia ucznia w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych:

 • mówienia (w tym wymowy),
 • rozumienia tekstu słuchanego,
 • rozumienia tekstu czytanego,
 • pisania

–  uwzględnia się poziom opanowania struktur gramatycznych i słownictwa,

–  uwzględnia się umiejętność pracy projektowej (indywidualnej i zbiorowej),

–  uwzględnia się umiejętność samodzielnego uczenia się,

–  uwzględnia się zaangażowanie w wykonanie pracy domowej,

– uwzględnia się aktywność na lekcji (ocena wystawiana jest w oparciu o plusy i minusy

(za każde 3 plusy ocena bardzo dobra, za 3 minusy ocena niedostateczna).

 

OBSERWACJA UCZNIA UWZGLĘDNIA:

∙  przygotowanie do lekcji,

∙  prowadzenie zeszytu,

∙  wypowiedzi na lekcji,

∙  pracę w grupie,

∙  inne formy aktywności (wykonanie plakatów, albumów)

∙  udział w konkursach

 

PROCEDURY BIEŻĄCEGO OCENIANIA

 • sprawdziany, prace klasowe oraz ustne wypowiedzi są obowiązkowe. Uczeń nieobecny powinien

zgłosić się do nauczyciela i uzgodnić z nim termin napisania pracy lub odpowiedzi ustnej.

–  Prace klasowe, sprawdziany gramatyczne zapowiadane są z 1- tygodniowym wyprzedzeniem.

Uczeń ma prawo do poprawy oceny z wyżej wymienionych sprawdzianów (tylko raz poprawia daną

pracę).

–   Prace klasowe, sprawdziany gramatyczne muszą być przez ucznia poprawione. Okazywane  rodzicom  na ich prośbę.

Prace klasowe i sprawdziany są oceniane zgodnie z wymaganą ilością punktów na daną ocenę:

Powyżej 100% – ocena celująca

85,1%- 100% – ocena bardzo dobra

70% – 85% – ocena dobra

50% – 69,9% – ocena dostateczna

30% – 49,9% – ocena dopuszczająca

30% – 0% – ocena niedostateczna

Dla uczniów z obniżonymi wymaganiami:

90% – 100% – ocena celująca

71% – 895 – ocena bardzo dobra

55% -70% – ocena dobra

40% – 54% – ocena dostateczna

20% – 39% – ocena dopuszczająca

Poniżej 19% – ocena niedostateczna

 

 • odpowiedzi ustne,
 • prace długoterminowe,
 • kartkówki i dyktanda,
 • prace domowe (pisemne lub ustne) – w zależności od potrzeb,
 • aktywność na lekcji

PRACE DŁUGOTERMINOWE

Przy ustaleniu oceny brane są pod uwagę:

–  samodzielność,

–  wartość merytoryczna,

–  umiejętność prezentacji,

–  oryginalność, pomysłowość,

– estetyka wykonania,

–  kompletność,

–  możliwości ucznia.

PRACE DOMOWE

Ocenie podlegają:

–  poprawność rzeczowa,

–  umiejętność prezentacji,

–  zgodność z poziomem wymagań.

PRACA W GRUPIE

Bierze się pod uwagę;

–  stopień zaangażowania,

–  efektywność,

–  czas jej wykonania.

UDZIAŁ W PROJEKCIE

Ocenie podlega:

–  zaangażowanie,

–  systematyczność,

–  samodzielność,

– korzystanie z materiałów źródłowych.

UDZIAŁ W KONKURSACH – wyniki najwyższe – ocena celująca,

Wyniki na poziomie wyższym niż przeciętny – ocena bardzo dobra

WYPOWIEDZI USTNE. ZASADY:

 • nauczyciel może ustalić z uczniem termin odpowiedzi.
 • uczeń ma wyznaczony przez nauczyciela czas na odpowiedź,
 • nauczyciel dokonując oceny uzasadnia ją, zwracając uwagę na mocne i słabe strony wypowiedzi.

ZGODNIE Z WEWNĄTRZSZKOLNYMI ZASADAMI OCENIANIA OCENY ŚRÓDROCZNE I KOŃCOWE OBOWIĄZUJĄ W NASTĘPUJĄCEJ SKALI:

▪  stopień celujący – 6

▪  stopień bardzo dobry – 5

▪  stopień dobry – 4

▪  stopień dostateczny – 3

▪  stopień dopuszczający – 2

▪  stopień niedostateczny – 1

Oceny mogą być różnicowane dodatkowo poprzez stosowanie znaków ‘’+” i „ –‘’.

PLUS oznacza:

–  odrobienie typowego zadania domowego,

–  wykonanie ćwiczenia,

–  przygotowanie materiałów do lekcji,

–  zgłaszanie się i aktywne rozwiązywanie problemów dotyczących treści  nauczania,

–  aktywną pracę w grupach.

MINUS oznacza:

– brak zeszytu, w którym należało odrobić zadanie domowe,

–  brak niezbędnych materiałów, potrzebnych do realizacji tematu lekcji,

–  niewykonanie prostych, typowych czynności w toku lekcji,

–  bierną nieaktywną pracę w grupach.

UCZEŃ MA PRAWO w ciągu semestru zgłosić  dwa nieprzygotowania do lekcji w ciągu semestru.

PRACA Z UCZNIEM POSIADAJĄCYM OPINIĘ O DOSTOSOWANIU WYMAGAŃ

W stosunku do ucznia posiadającego pisemną opinię  z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, nauczyciel ocenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii. Stosuje się kryteria wymagań dostosowane do możliwości dziecka, a w szczególności:

–  możliwość odpowiedzi ustnej zamiast prac pisemnych,

–  wydłużony czas odpowiedzi,

–  dostosowane formy prac pisemnych.

UCZEŃ z opinią o dysleksji.

Wobec ucznia posiadającego opinię o dysleksji stosuje się kryteria ocen i wymagania dostosowane do możliwości dziecka, a w szczególności:

–  możliwość odpowiedzi ustnej zamiast prac  pisemnych,

–  wydłużony czas odpowiedzi,

–  głośne odczytywanie poleceń lub treści

–  dostosowanie formy prac pisemnych np. testy wyboru, zadania z luką.

SPOSÓB USTALANIA OCENY PÓŁROCZNEJ I ROCZNEJ

Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności:

▪  oceny z prac klasowych,

▪  oceny ze sprawdzianów,

▪  oceny z kartkówek,

▪  oceny z odpowiedzi ustnych,

▪  aktywność ucznia na lekcji,

▪  oceny z prac domowych,

▪  inne formy

POPRAWA OCEN

– Uczeń może poprawić cząstkową ocenę niedostateczną lub dopuszczającą po ustaleniu terminu z nauczycielem.

–  Uczeń, który był nieobecny i nie pisał pracy kontrolnej musi zaliczyć powyższą pracę (termin pisania pracy ustala uczeń z nauczycielem przedmiotu),

–  Inne prace pisemne – dyktanda, streszczenia – nie podlegają poprawie.

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 1. Wszystkie oceny są jawne.
 2. Prace klasowe powinny być podpisane przez rodziców.
 3. Nauczyciel jest obowiązany do udzielenia wszelkich wyjaśnień, co do wystawionej oceny.
 4. Na miesiąc przed końcem semestru uczeń jest informowany o ocenie niedostatecznej z danego przedmiotu.
 5. Na tydzień przed radą klasyfikacyjną uczniowie powinni być zapoznani z końcową oceną semestralną.

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA

 1. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia należy przeprowadzać możliwie jak najczęściej ( po każdej zrealizowanej lekcji, po cyklu lekcji na dany temat, po zakończeniu rozdziału).
 2. Uczeń jest oceniany za osiągnięcie określonego poziomu komunikacji werbalnej oraz poznanie kultury i zwyczajów rodzimych użytkowników języka rosyjskiego.
 3. Ocenie podlegają wszystkie receptywne i produktywne kompetencje językowe. W ramach tych kompetencji ocenia się opanowanie zasad gramatyki, fonetyki i słownictwa.
 4. Podczas lekcji języka rosyjskiego ocenie podlega również aktywność ucznia (zgłaszanie się ucznia do odpowiedzi, wykonywanie dodatkowych zadań, pomoc innym uczniom, udział w projektach językowych),zaangażowanie i wkład pracy proporcjonalnie do uzdolnień i możliwości.

 

OGÓLNE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

 

OCENA CELUJĄCA

Uczeń ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza wymagania szczegółowe obowiązujące w danej klasie. Potrafi w sposób samodzielny wykorzystać posiadaną wiedzę i nabyte umiejętności w sytuacjach problemowych. Jest aktywny, pracuje systematycznie, skrupulatnie, dotrzymuje terminów, zadania wykonuje bezbłędnie. Uczeń wykorzystuje różnorodne źródła informacji, bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach języka rosyjskiego. Aktywnie współpracuje z innymi uczniami podczas przygotowywania wspólnych projektów i zespołowego wykonywania zadań. Uczeń potrafi sformułować dłuższe wypowiedzi w języku rosyjskim, w których wykorzystuje skomplikowane struktury gramatyczne, bogate i zróżnicowane słownictwo wykraczające poza materiał podręcznikowy. Wypowiedzi charakteryzują się przemyślaną konstrukcją, płynnością, poprawnością fonetyczną. Uczeń rozumie zarówno główną myśl, jak i szczegóły zawarte w dłuższych tekstach słuchanych, wypowiadanych przez rodzimych użytkowników języka. Jest w stanie rozpoznać sens wypowiedzi w różnych warunkach odbioru. Uczeń rozumie sens dłuższych autentycznych tekstów, potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania oraz bezbłędnie wyłonić potrzebne informacje z czytanego tekstu. Uczeń jest w stanie napisać dłuższą, spójną wypowiedź zawierającą złożone struktury gramatyczne, zróżnicowane słownictwo, bezbłędną pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. Uczeń ma dużą wiedzę na temat realiów życia Rosjan i kultury Rosji, wykraczającą poza materiał językowy.

 

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń w pełni opanował materiał przewidziany w obowiązujących wymaganiach z języka rosyjskiego dla danej klasy. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i nabyte umiejętności. Jest aktywny, pracuje systematycznie, rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności. Wykorzystuje obowiązujące źródła informacji. Potrafi współpracować w grupie. Potrafi sformułować poprawne pod względem gramatyczno-leksykalnym wypowiedzi na określony temat, reagować w sytuacjach komunikacyjnych, podtrzymuje rozmowę w bezpośrednim kontakcie z rozmówcą. Jego wypowiedzi są poprawne pod względem fonetycznym. Uczeń rozumie główną myśl i szczegóły słuchanego tekstu podręcznikowego oraz ogólny sens tekstów autentycznych. Potrafi wyodrębnić szukane informacje z wysłuchanego tekstu. Uczeń potrafi sformułować wypowiedź pisemną zawierającą dość złożone struktury i słownictwo. Teksty charakteryzuje poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. Uczeń ma dużą wiedzę  na temat realiów życia Rosjan i kultury Rosjan.

 

OCENA DOBRA

Uczeń opanował materiał obejmujący wiadomości i umiejętności językowe przewidziane w wymaganiach do danej klasy. Posługuje się swobodnie podczas wykonywania zadań o średnim stopniu trudności. Jest aktywny, stara się pracować systematycznie, korzysta z proponowanych źródeł informacji. Potrafi współpracować z innymi uczniami w czasie wykonywania zadań zespołowych. Potrafi sformułować krótką wypowiedź w języku rosyjskim na określony temat, z nieliczonymi błędami gramatycznymi i leksykalnymi. Potrafi uzyskać informacje i udzielić ich w typowych sytuacjach dnia codziennego. Uczeń rozumie ze słuchu ogólny sens typowych sytuacji komunikacyjnych, podejmuje z sukcesem próby wyłonienia informacji szczegółowych przekazu. Uczeń rozumie globalnie i przeważnie szczegółowo czytane teksty podręcznikowe. Drobne nieścisłości w rozumieniu szczegółów z tekstu zdarzają się bardzo rzadko. Uczeń potrafi pisać teksty użytkowe, stosując poznane struktury gramatyczne i słownictwo. Teksty są na ogół spójne i mają poprawną kompozycję. Są w zasadzie poprawne pod względem pisowni i interpunkcji. Uczeń ma podstawową wiedzę na temat realiów życia Rosjan i kultury rosyjskiej.

 

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stopniu poprawnym. Posługuje się nimi podczas wykonywania zadań o łatwym i średnim stopniu trudności. Wykazuje umiarkowaną aktywność, nie zawsze pracuje systematycznie. Stara się współpracować z innymi uczniami w pracach zespołowych. Uczeń potrafi sformułować bardzo krótką wypowiedź na dany temat, popełniając przy tym błędy i korzystając z pomocy nauczyciela. Umie zadać proste pytanie i udzielić nieskomplikowanej odpowiedzi. Zazwyczaj poprawnie artykułuje słowa z zakresu poznanego materiału językowego. Błędy, które popełnia, na ogół nie utrudniają komunikacji. Uczeń rozumie ze słuchu ogólny sens prostego tekstu podręcznikowego, podstawowe polecenia nauczyciela, wypowiedzi nauczyciela i kolegów.

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń wykazuje braki w opanowaniu wiedzy, które jest w stanie uzupełnić w trakcie dalszej edukacji. Opanował podstawowe umiejętności językowe, pozwalające mu rozwiązać bardzo proste, typowe zadania. Nie wykazuje aktywności, pracuje niesystematycznie. Uczeń potrafi sformułować bardzo krótką wypowiedź na dany temat, popełniając błędy, które niekiedy zakłócają komunikację językową. Uczeń umie zadać proste pytanie i udzielić prostej odpowiedzi, stara się reagować słownie w sytuacjach życia codziennego omawianych podczas lekcji. Ma trudności z inicjowaniem i podtrzymywaniem rozmowy w języku rosyjskim. Uczeń rozumie ze słuchu proste wypowiedzi, pytania i polecenia, rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych. Ma problem z wyodrębnieniem informacji szczegółowych w prostym tekście. Rozumie główną myśl prostego podręcznikowego tekstu czytanego, korzysta przy tym z podpowiedzi nauczyciela. Ma duże trudności wyodrębnieniem informacji szczegółowych. Rozpoznaje konstrukcję bardzo prostego tekstu, czasami potrafi określić, czy podana informacja jest zgodna z treścią czytanego tekstu. Uczeń potrafi napisać bardzo krótki tekst (np. życzenia, pozdrowienia), stosując niezwykle ubogi zakres słownictwa i struktur gramatycznych, ale pozwalający na przekazanie części informacji. Popełnia błędy ortograficzne i interpunkcyjne. Uczeń ma ubogą wiedzę na temat realiów życia codziennego Rosjan i ich kultury.

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

Uczeń nie opanował podstawowych umiejętności językowych, pozwalających mu rozwiązać bardzo proste, typowe zadania, nawet pod kierunkiem i z pomocą nauczyciela. Nie wykazuje żadnej aktywności. Nie potrafi sformułować bardzo krótkiej wypowiedzi ustnej lub pisemnej, nawet popełniając liczne błędy, stosując niezwykle ubogi zasób słownictwa i struktur gramatycznych. Nie stara się zrozumieć typowych poleceń wydawanych po rosyjsku przez nauczyciela. Nie potrafi zadać prostych pytań i udzielić na nie odpowiedzi, nawet z pomocą nauczyciela. Nie stara się reagować słownie w sytuacjach życia codziennego omawianych podczas lekcji. Bardzo niewiele rozumie ze słuchu, nie potrafi wyodrębnić informacji ogólnych w prostym tekście. Uczeń nie odrabia prac domowych.