PZO Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE   ZASADY   OCENIANIA     Z  JĘZYKA  POLSKIEGO

w  KLASACH   IV – VIII     SZKOŁY   PODSTAWOWEJ

 

DOKUMENTY  OKREŚLAJĄCE  PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA

 • Nowa podstawa programowa nauczania języka. polskiego w szkole podstawowej z dnia z 14 lutego 2017 r. ;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
 • Statut szkoły   i WZO;
 • Program nauczania ogólnego j. polskiego w klasach  IV – VIII   szkoły  podstawowej  „NOWE  Słowa  na start ! ( Nowa Era;   autor :  Marlena Derlukiewicz) ;
 • ,,Między nami”. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV – VIII. ( GWO; autorzy:  J. Piasta – Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska).

 

CELE   PRZEDMIOTOWYCH  ZASAD  OCENIANIA

*  Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych ;

*  Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju ;

*  Motywowanie ucznia do dalszej pracy ;

*  Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia ;

*  Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej ;

 

FORMY  AKTYWNOŚCI  UCZNIA  PODLEGAJĄCE  OCENIE   W  RAMACH   NAUKI   JĘZYKA  POLSKIEGO :

 

 • Wypowiedzi pisemne: 

–  prace klasowe ( wypracowania, testy);

–  sprawdziany gramatyczne;

–  prace ortograficzne;

–  prace domowe (dłuższe formy wypowiedzi) ;

 

 • Wypowiedzi ustne:

–  odpowiedź dłuższa kilkuzdaniowa (treści literackie i językowe);

–  kartkówki (traktowane jako odpowiedzi ustne);

–  kultura żywego słowa (recytacja, czytanie, scenki, dramy, prezentacje teatralne);

W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:
a) znajomość zagadnienia,
b) samodzielność wypowiedzi,
c) kultura języka,
d) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

 

 • Aktywność, inwencja twórcza ucznia

 

 • Formy dodatkowe   (prace nadobowiązkowe): 

–  udział w konkursach polonistycznych artystycznych;

–  udział w zajęciach pozalekcyjnych;

–  prezentacje/referaty ;

 

 • Przygotowanie do zajęć: 

–  prowadzenie zeszytu przedmiotowego;

–  znajomość lektur;

–  posiadanie obowiązkowych podręczników, zeszytów ćwiczeń i tekstów analizowanych lektur ;

 

KONTROLA  I  OCENA   OSIĄGNIĘĆ  UCZNIÓW: 

 

 • Prace klasowe, sprawdziany i prace ortograficzne są obowiązkowe. W razie absencji – uczeń musi napisać je  po powrocie  do szkoły   w terminie  wyznaczonym  przez nauczyciela  (konkretny termin i miejsce ustala nauczyciel).
 • Wypowiedzi pisemne są zapowiadane co najmniej tydzień przed ich terminem (nie dotyczy to dyktand i kartkówek).
 • Każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczone w formie ustalonej z nauczycielem.
 • Prace pisemne są sprawdzane i oddawane w ciągu dwóch tygodni, natomiast ocena z kartkówki powinna być przekazana na najbliższych lekcjach.
 • Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu, kartkówki,  odpowiedzi ustnej  –  zgodnie z zapisem zawartym w WZO.  Poprawa jest jednorazowa i odbywa się w terminie i miejscu ustalonym przez nauczyciela (nieprzekraczającym jednak 2 tygodni).
 • Wszystkie prace  pisemne   są  archiwizowane   przez  rok ;    uczeń  lub  rodzic / opiekun    mają   prawo wglądu do tych prac.
 • Kartkówki traktowane są jako odpowiedź ustna, mogą być organizowane bez zapowiedzi.
 • Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.
 • Nie ocenia się ucznia natychmiast po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. Uczeń dostaje określony czas na nadrobienie zaległego materiału i w tym czasie niezapisywane są mu nieprzygotowania do lekcji.
 • Uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek (także zadań domowych) za czas swojej nieobecności jak najszybciej po powrocie do szkoły (w uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo zwolnić go z tego obowiązku lub określić, które partie notatek mogą być pominięte).
 • Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (tylko na początku lekcji) trzy razy w półroczu bez podania przyczyny.
 • Pracą domową jest nie tylko praca pisemna, ale również przeczytanie tekstu kultury.
 • Za aktywność oraz pracę podczas lekcji (w zależności od zaangażowania i trudności zadań) uczeń otrzymuje oceny lub plusy.

Uczeń może również otrzymać plusy (+) za:

 • poprawne odrobienie pracy domowej
 • wykonanie zadań dodatkowych
 • przygotowanie krótkiej informacji np. referatu, prezentacji
 • przyniesienie dodatkowych materiałów na lekcję
 • aktywną indywidualną lub zbiorową pracę na lekcji.

Uczeń, który zgromadzi trzy plusy, otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

 

 • Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe.
 • Czynnikiem wpływającym na podniesienie oceny śródrocznej i rocznej jest wykonywanie dodatkowych zadań, szczególna aktywność na lekcji, osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Na koniec semestru nie przewiduje się zaliczania materiału.

 

OCENIANIE   TESTÓW   I   SPRAWDZIANÓW :

 • Testy i sprawdziany są punktowane według oddzielnego schematu, w zależności od złożoności zagadnienia.
 • Zasady oceniania prac pisemnych są zgodne z zasadami określonymi przez CKE.
 • Ocenianie uczniów posiadających orzeczenia poradni o dysfunkcjach wynikają z indywidualnych dostosowań, bazę stanowią w/w wymagania.
 • Ilość i częstotliwość pomiarów jest zależna od poziomu i możliwości intelektualnych klasy i w zależności od realizowanego programu modyfikowana.   Stosuje się następujące progi procentowe na poszczególne stopnie szkolne:

 

SKALA    OD  OCENY   NIEDOSTATECZNEJ    DO   CELUJĄCEJ :

 

PRACE PISEMNE

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny

30% – 49,9% – dopuszczający

50% – 69,9% – dostateczny

70% – 85%     – dobry

85,1% – 99% – bardzo dobry

100%   – celujący

 

 

DYKTANDA    o  znacznym   stopniu   trudności :

 

0    błędów       –   cel

1    błąd             –   bdb

2 – 3   błędy            –   db

4 – 5   błędów        –   dst

6 – 7   błędów        –   dop

8   błędów        –  ndst

 

3  błędy  interpunkcyjne  = 1  błąd  ortograficzny,

4 pomyłki (przestawienie liter, opuszczanie liter, opuszczanie znaków diakrytycznych)= 1 błąd ortograficzny.

 

Klasyfikacja  i  sposoby   oznaczania  błędów     w  wypowiedzi  pisemnej :

 

rodzaj  błędu sposób  oznaczenia
 

błędy  merytoryczne :

a)      rzeczowe

b)      logiczne

 

 

 

rzecz.

log.

 

błędy  gramatyczne :

a)   fleksyjne

b)   składniowe

c)   słowotwórcze

 

_

fleks.        |

skład.       |

słow.         \    jęz.

/

leks.         |

fraz.       _|

 

  błędy  wyrazowe :

a)   leksykalne

b)   frazeologiczne

 

błędy  stylistyczne

 

 

styl.

 

błędy  pisowni :

a)   ortograficzne

b)   interpunkcyjne

 

 

 

ort.

int.

 

błędy  graficzne

/opuszczenie wyrazu lub liter w wyrazie/

 

 

graf.

 

 

ZASADY   INFORMOWANIA    O  WYMAGANIACH  I  POSTĘPACH   UCZNIA   W  NAUCE 

 

 • Wszystkie oceny są jawne i podawane uczniom na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań, wywiadówek, nauczycielskich konsultacji ;
 • nauczyciel przekazuje uczniowi ustny komentarz do każdej wystawionej oceny;
 • do prac pisemnych mają wgląd uczeń i jego rodzice w trakcie bieżącego roku szkolnego;
 • W razie zastrzeżeń rodziców (opiekunów prawnych) do oceny rocznej obowiązuje procedura określona przez statut szkoły.

 

WYMAGANIA    NA  POSZCZEGÓLNE  OCENY

 

Ocena końcowa jest wypadkową ocen cząstkowych, które uczeń otrzyma w ciągu roku szkolnego.

Kryteria dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego.

 

OCENA     CELUJĄCA

 

Uczeń:

 • pracuje systematycznie, z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu;
 • wykazuje się inwencją twórczą, rozwija własne uzdolnienia;
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy
 • reprezentuje klasę, szkołę w konkursach przedmiotowych, w polonistycznym, ortograficznym, recytatorskim itp., kwalifikując się do dalszego etapu.

 

 

              OCENA      BARDZO  DOBRA

 

Uczeń:

 • opanował wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej przewidzianej do realizacji;
 • samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności;
 • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je samodzielnie, podejmuje próby interpretacji;
 • posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem w mowie i w piśmie;
 • bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim ;
 • tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, w większości –  poprawne                                      pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym;
 • aktywnie uczestniczy w lekcjach;
 • wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe.

 

OCENA      DOBRA

 

Uczeń:

 • w większości opanował wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej przewidzianej do realizacji;
 • samodzielnie rozwiązuje zadania o niedużym lub średnim stopniu trudności, a przy niewielkiej pomocy nauczyciela – trudne;
 • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje w nich informacje;
 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, ortograficznych i stylistycznych;
 • wypowiedzi cechuje poprawność merytoryczna;
 • bierze czynny udział w lekcji;
 • wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe.

 

              OCENA     DOSTATECZNA

 

Uczeń:

 • częściowo opanował wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej przewidzianej do realizacji;
 • samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe;
 • trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela;
 • odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie większości wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego;
 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne i stylistyczne;
 • wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo;
 • wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana;
 • niekiedy popełnia rażące błędy językowe zakłócające komunikację;
 • rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach;
 • wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy.

 

 

              OCENA     DOPUSZCZAJĄCA

 

Uczeń:

 • opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej przewidzianej do realizacji;
 • większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela;
 • czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej intonacji;
 • ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru;
 • nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów;
 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy utrudniające komunikację, ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań;
 • nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia nauczyciela;
 • pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy;
 • często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby.

 

  OCENA     NIEDOSTATECZNA

 

Uczeń:

 • nie opanował podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej przewidzianej do realizacji ;
 • ma kłopoty z techniką czytania, uniemożliwiające mu zrozumienie tekstu i niewynikające z niezależnych              od niego problemów w uczeniu się;
 • nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego;
 • nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela;
 • wykazuje się niechęcią do nauki;
 • zaniedbuje wykonywanie prac domowych;
 • nie angażuje się w pracę na lekcji.

 

 

OCENIANIE PODCZAS NAUKI ZDALNEJ

Ocenianie podczas pracy zdalnej reguluje Statut Szkoły.

 

 

 

oprac. :        ZESPÓŁ  HUMANISTYCZNY     ZSP   w Tucznej