PZO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I – III

PRZEDMIOTOWE ZASADY  OCENIANIA
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W KLASACH I-III
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

 

  • Nowa podstawa programowa nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej z dnia 24 lutego 2017r.;
  • Rozporządzenie MEN z dnia 03.08.2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
  • Statut Szkoły i WZO;
  • Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III. I etap edukacyjny, edukacja wczesnoszkolna. Autor: Mariola Bogucka. Wydawnictwo Pearson.

 

 

CELE PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA:

  • Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;
  • Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju;
  • Motywowanie ucznia do dalszej pracy;
  • Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia;
  • Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 

 

Przygotowanie do zajęć:

 

 

Uczeń systematycznie odrabia zadania domowe, na lekcję przynosi podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt( w kratkę) oraz przybory szkolne. Nieprzygotowanie do zajęć (brak zadań domowych, niegotowość do odpowiedzi) należy zgłaszać nauczycielowi na początku lekcji. Nieprzygotowanie można zgłaszać dwa razy w semestrze. Każde kolejne skutkuje oceną negatywną. Uczeń, który nie posiadał podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego zobowiązany jest do uzupełnienia brakujących zadań i notatek na następną lekcję. Uczniowie nieobecni na lekcji również zobowiązani są do uzupełnienia brakujących zadań i notatek.

 

Sprawności podlegające ocenie:

– rozumienie ze słuchu,

– mówienie,

– pisanie,

– czytanie,

– zachowanie emocjonalno- społeczne.

 

 

SŁUCHANIE:

– uczeń uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

– uczeń rozumie polecenia nauczyciela,

– uczeń rozumie i posługuje się  językiem, którym powszechnie porozumiewamy się na zajęciach,

– uczeń rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych i prezentowanych historyjek i bajek,

– uczeń potrafi odnaleźć wybrane informacje z tekstu słuchanego,

– uczeń kształtuje i rozwija umiejętność domyślania się znaczeń nieznanych dotąd słów i zwrotów.

 

MÓWIENIE:

– uczeń potrafi powtórzyć za nauczycielem, nagraniem proste wyrazy i krótkie zwroty,

– uczeń poprawnie wypowiada poznane słowa/proste zdania,

– uczeń rozróżnia intonację zdań twierdzących i pytań i potrafi ją zastosować samodzielnie,

– uczeń samodzielnie potrafi zadać pytanie i udzielić odpowiedzi  na pytanie

nauczyciela posługując się słownictwem poznanym na zajęciach.

 

PISANIE:

– uczeń potrafi pisać po śladzie , a następnie wg podanego wzoru ,

– uczeń potrafi zapisać słowa ze słuchu/ pamięci,

– uczeń przy wsparciu nauczyciela potrafi uzupełniać luki w tekście,

– uczeń potrafi przekazać prostą informację pisemną w oparciu o podany wzór ,

– uczeń z pomocą nauczyciela potrafi napisać krótki list, opowiadanie o sobie,

– uczeń potrafi w zespole lub indywidualnie przygotować projekt .

 

CZYTANIE:

– uczeń potrafi właściwie odczytać poznane słowa, zwroty, zdania,

– uczeń rozumie ogólny sens prostych tekstów,

– uczeń kształtuje umiejętność domyślania się znaczeń nieznanych słów na podstawie kontekstu i przedstawionych obrazków, zdjęć ,

– uczeń potrafi wyszukać potrzebne informacje w bardzo prostych i krótkich tekstach,

– uczeń potrafi zrozumieć i odczytać język stosowany na co dzień, np. w menu, życzeniach świątecznych, na pocztówkach, reklamach, w ankietach,

– uczeń potrafi korzystać ze słownika obrazkowego.

 

ROZWÓJ EMOCJONALNO- SPOŁECZNY:

– uczeń posiada umiejętność współpracy z innymi,

– uczeń chętnie pomaga innym,

– uczeń jest pracowity i obowiązkowy,

– uczeń uważa na lekcji i bierze w niej czynny udział,

– uczeń sam potrafi ocenić swoją pracę.

 

 

OCENY

 

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

CELUJĄCY – wiedza ucznia wykracza poza obowiązujący program nauczania i wymagania programowe
BARDZO DOBRY 1) gramatyka i słownictwo:
– potrafi poprawnie operować prostymi strukturami i budować spójne zdania,
– stosuje szeroki zakres słownictwa,
2) słuchanie:
– potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,
– potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną,
– z łatwością rozróżnia dźwięki oraz polecenia nauczyciela,
3) mówienie:
– potrafi z powodzeniem przekazać wiadomości, mówi spójnie, bez wahania,
– posługuje się poprawnym językiem, popełniając nieliczne błędy,
– dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli,
– wypowiedzi ucznia są zrozumiałe,
4) pisanie:
– potrafi napisać zadanie pełnymi zdaniami,
– pisze teksty i zdania odpowiedniej długości,
– używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.
DOBRY 1) gramatyka i słownictwo:
– potrafi poprawnie operować większością prostych struktur i budować proste zdania
– na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania,
2) słuchanie:
– potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,
– potrafi wydobyć większość kluczowych informacji i przekształcić je w formę pisemną,
– potrafi rozróżnić dźwięki i zrozumieć polecenia nauczyciela,
3) mówienie:
– przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomości,
– potrafi mówić spójnie, choć czasami się waha,
– posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy,
– można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności,
4) pisanie:
– potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo,
– pisze zdania na ogół dobrze zbudowane i spójne,
– używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji.
DOSTATECZNY 1) gramatyka i słownictwo:
– potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami oraz budować niekiedy spójne zdania;
– czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zdania;
2) słuchanie:
– potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów;
– potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach;
– potrafi rozróżnić większość dźwięków;
– rozumie polecenia nauczyciela;
3) mówienie:
– czasem potrafi przekazać wiadomości;
– potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem;
– posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów;
– dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa;
– ucznia można zazwyczaj zrozumieć;
4) pisanie:
– próbuje napisać zadanie zawierające proste zdania;
– w zadaniu pisemnym robi zauważalne błędy;
DOPUSZCZAJĄCY 1) gramatyka i słownictwo:
– potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur;
– buduje zdania, ale przeważnie niespójne;
– dysponuje niewielkim zakresem słownictwa;
2) słuchanie:
– potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów;
– potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji oraz niektóre dźwięki;
– potrzebuje pomocy lub podpowiedzi przy rozumieniu poleceń;
3) mówienie:
– czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami;
– mówi z częstym wahaniem;
– przy posługiwaniu się językiem popełnia wiele zauważalnych błędów;
– trudno ucznia zrozumieć;
4) pisanie:
– ma trudności z napisaniem prostych zdań, w zdaniu pisemnym robi dużo istotnych błędów;
NIEDOSTATECZNY – uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności        określonych podstawą programową, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy;
– nie potrafi zrozumieć sensu prostych tekstów, nie potrafi sam przekazać wiadomości oraz poprawnie pisać.

 

 

 

Kryteria oceniania sprawdzianów i testów:

 

Przy ocenianiu prac pisemnych  stosuje się następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny

30% – 49,9% – dopuszczający

50% – 69,9% – dostateczny

70% – 85%     – dobry

85,1% – 100% – bardzo dobry

100%  i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) o podwyższonym stopniu trudności – celujący

 

W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu lub ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi stosuje się obniżone wymagania , uwzględniając zalecenia zawarte w opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

Możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.

 

Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania stosuje się następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

 

poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny

20% – 39% – dopuszczający

40% – 54% – dostateczny

55% – 70% – dobry

71% – 89% – bardzo dobry

90% – 100% – celujący

 

Poprawianie ocen niekorzystnych:

– uczeń ma prawo do poprawienia oceny z testu lub sprawdzianu (w formie wyznaczonej przez nauczyciela); poprawa oceny winna nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty oddania prac;

– uczeń ma prawo do poprawy oceny z wypowiedzi ustnej oraz kartkówki po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem;

– uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu lub testu tylko raz;

-w przypadku nieobecności na którejś  z obowiązujących procedur oceniania, bez względu na jej przyczyny, uczeń ma obowiązek poddania się formie sprawdzania jego osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela;

– dwa razy w ciągu semestru uczeń może zgłosić brak przygotowania do zajęć- nieprzygotowanie należy zgłosić przed lekcją, każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.

Oceny z testów diagnozujących wstawiane są na życzenie ucznia.