PZO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. IV – VIII

 

PRZEDMIOTOWE   ZASADY   OCENIANIA     Z  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

w  KLASACH   IV – VIII     SZKOŁY   PODSTAWOWEJ

 

DOKUMENTY  OKREŚLAJĄCE  PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA

 

  • Nowa podstawa programowa nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej z dnia z 14 lutego 2017 r. ;
  • Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
  • Statut szkoły   i WZO;
  • Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII Joanna Stefańska Typ szkoły: Szkoła Podstawowa, klasy IV-VIII . Etap nauki: II etap edukacyjny, poziom A2+ i B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi Podstawa programowa: poziom II.1 – na podbudowie wymagań dla I etapu edukacyjnego

 

CELE   PRZEDMIOTOWYCH  ZASAD  OCENIANIA

 

*  Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych ;

*  Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju ;

*  Motywowanie ucznia do dalszej pracy ;

*  Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia ;

*  Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej ;

 

 

 

Przygotowanie do zajęć:

Uczeń systematycznie odrabia zadania domowe, na lekcję przynosi podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt ( w linię lub kratkę ) oraz przybory szkolne. Nieprzygotowanie się do zajęć (brak zadań domowych, niegotowość odpowiedzi) należy zgłaszać nauczycielowi na początku lekcji. Nieprzygotowanie można zgłaszać dwa  razy w semestrze. Każde kolejne skutkuje oceną negatywną. Uczeń, który nie posiadał podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego zobowiązany jest do uzupełnienia brakujących zadań i notatek na następną lekcję. Uczniowie nieobecni na lekcji również zobowiązani są do uzupełnienia brakujących zadań i notatek.

 

 

Sprawności podlegające ocenie w klasach 4-8:

– mówienie

– czytanie

– rozumienie tekstu czytanego

– rozumienie ze słuchu

– pisanie krótkiego tekstu

– znajomość pisowni

– znajomość struktur gramatycznych

– znajomość słownictwa

– umiejętność pracy w grupie (projekt)

– aktywność na zajęciach

– praca w domu

 Formy oceniania postępów ucznia w klasach 4-8:

ustne:

– rozmowy w parach lub małych grupach sprawdzające umiejętność komunikowania się

w określonych sytuacjach – dwa razy w semestrze;

– recytacja wiersza lub tekstu piosenki – raz w semestrze.

pisemne:

– test sprawdzający umiejętność czytania, słuchania, pisania i znajomość gramatyki – po

każdym rozdziale z podręcznika;

– kartkówka – częstotliwość nieokreślona (dotycząca do trzech lekcji wstecz);

– dyktando – raz w semestrze;

– krótki paragraf – częstotliwość nieokreślona

– projekt – praca w grupie – raz w semestrze.

aktywność – oceniana na koniec semestru na podstawie ilości zdobytych plusów;

praca w domu – sprawdzana na każdej lekcji, a oceniana około 2 – 3 razy

w semestrze.

Kryteria oceniania poszczególnych sprawności w klasach 4-8:

  1. a) kryteria oceniania wypowiedzi ustnych:

ocena celująca:

– uczeń wypowiada się bezbłędnie używając zwrotów i konstrukcji gramatycznych

wykraczających poza treści objęte programem nauczania;

– posiada pełną swobodę wypowiedzi;

ocena bardzo dobra:

– uczeń wypowiada się bez pomocy nauczyciela;

– wypowiedź jest poprawna pod względem merytorycznym i językowym;

– posiada duży zakres słownictwa;

ocena dobra:

– uczeń przeważnie wypowiada się samodzielnie;

– posługuje się w miarę poprawnym językiem;

– potrafi mówić spójnie, z lekkim wahaniem;

– zasób słownictwa nie jest pełny, ale uczeń potrafi zastąpić brakujące słowo innym;

– występują niewielkie uchybienia w stosowaniu konstrukcji gramatycznych;

ocena dostateczna:

– uczeń stosuje w miarę bezbłędnie proste konstrukcje gramatyczne oraz posługuje się

pewnym zasobem słownictwa;

– swą wypowiedź formułuje z niewielką pomocą nauczyciela;

ocena dopuszczająca:

– uczeń potrafi sformułować wypowiedź jedynie z pomocą nauczyciela;

– zna zasady stosowania podstawowych konstrukcji gramatycznych, ale ma problemy

z ich użyciem;

– występują braki w słownictwie podstawowym;

– rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie.

ocena niedostateczna:

– uczeń nie jest w stanie sformułować wypowiedzi nawet za pomocą nauczyciela;

– wykazuje znaczne braki w opanowaniu materiału gramatycznego i podstawowego

słownictwa.

  1. b) kryteria oceniania recytacji:

ocena celująca:

– artystyczna interpretacja treści tekstu;

– perfekcyjne opanowanie pamięciowe;

– bezbłędna wymowa;

ocena bardzo dobra:

– indywidualna interpretacja tekstu;

– perfekcyjne opanowanie pamięciowe tekstu;

– na ogół poprawna wymowa;

ocena dobra:

– próba samodzielnej interpretacji tekstu;

– drobne potknięcia w pamięciowym opanowaniu utworu;

– w miarę poprawna wymowa;

ocena dostateczna:

– mechaniczne odtwarzanie treści bez próby interpretacji tekstu;

– uchybienia w pamięciowym opanowaniu utworu;

– dość liczne błędy w wymowie;

ocena dopuszczająca:

– niepełne opanowanie pamięciowe tekstu;

– bardzo liczne błędy w wymowie;

ocena niedostateczna;

– brak opanowania pamięciowego tekstu;

  1. c) kryteria oceniania prac pisemnych:

ocena celująca – praca bezbłędna pod względem gramatycznym, leksykalnym

i ortograficznym, zawierająca struktury wykraczające poza program nauczania;

ocena bardzo dobra – praca poprawna pod względem gramatycznym, leksykalnym

i ortograficznym;

ocena dobra – praca na ogół poprawna, ewentualne błędy gramatyczne, leksykalne,

czy ortograficzne nie mają znaczenia dla zrozumienia ogólnego sensu tekstu;

ocena dostateczna – praca zawierająca nieliczne poważniejsze błędy gramatyczne,

leksykalne lub ortograficzne;

ocena dopuszczająca – praca zwiera liczne błędy świadczące o niepełnym opanowaniu

materiału;

ocena niedostateczna – praca zawierająca liczne błędy świadczące o niedostatecznym

opanowaniu materiału;

  1. d) kryteria oceniania dyktanda:

ocena celująca – praca bezbłędna i staranna;

ocena bardzo dobra – 1-2 błędy w pisowni;

ocena dobra – 3-4 błędy w pisowni;

ocena dostateczna – 5-6 błędów w pisowni;

ocena dopuszczająca – 7-8 błędów w pisowni;

ocena niedostateczna – ponad 8 błędów w pisowni;

  1. e) kryteria oceniania aktywności:

ocena celująca – jeżeli uczeń wypowiada się aktywnie uczestniczy w lekcjach i bezbłędnie wypowiada się.

ocena bardzo dobra – jeżeli uczeń jest zawsze aktywny na lekcjach ;

ocena dobra – jeżeli uczeń jest często aktywny na lekcjach ;

ocena dostateczna – jeżeli uczeń jest czasami aktywny na zajęciach;

ocena dopuszczająca – jeżeli uczeń jest mało aktywny ;

  1. g) kryteria oceniania sprawdzianów i testów – system punktowy wg WZO

Celujący: 100%

Bardzo dobry: 85,1%- 99%;

Dobry: 70% – 85%;

Dostateczny: 50% – 69,9%;

Dopuszczający: 30% – 49,9% ;

Niedostateczny: 29%-0%.

 

 

Wymagania programowe na poszczególne oceny w klasach 4-8.

Na ocenę celującą uczeń:

– bezbłędnie operuje poznanymi strukturami gramatycznymi;

– buduje poprawne i spójne zdania twierdzące, pytające i przeczące, stosuje poprawny

szyk wyrazów;

– poprawnie używa słownictwa o charakterze złożonym, abstrakcyjnym, wykraczającego

niejednokrotnie poza zakres wprowadzonego słownictwa;

– rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i instrukcje w podręczniku;

– rozumie dokładnie sens danego tekstu lub rozmowy;

– wybiera bezbłędnie z tekstu lub dialogu określone – kluczowe lub potrzebne – informacje;

– poprawnie przekazuje ustnie proste informacje;

– dysponuje zakresem czynnego słownictwa wykraczającym poza podstawę programową;

– ma doskonałą wymowę;

– pisze spójne teksty, o długości większej niż wymagana, zawierający poprawne zdania

z pełnymi informacjami, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji;

– potrafi korzystać z innych źródeł niż podręcznik, w celu samodzielnego pogłębiania

znajomości języka angielskiego;

– wykonuje podczas lekcji oraz testów i sprawdzianów zadania dodatkowe

o podwyższonym stopniu trudności;

– zajmuje pierwsze miejsca w szkolnych konkursach języka angielskiego i/lub bierze

udział w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego, zdobywając znaczną

ilość punktów.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

– poprawnie operuje poznanymi strukturami gramatycznymi;

– buduje poprawne i spójne zdania twierdzące, pytające i przeczące, stosuje poprawny

szyk wyrazów;

– poprawnie używa słownictwa o charakterze złożonym, abstrakcyjnym;

– rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i instrukcje w podręczniku;

– rozumie ogólny sens danego tekstu lub rozmowy;

– wybiera z tekstu lub dialogu określone – kluczowe lub potrzebne – informacje;

– poprawnie, bez większych błędów przekazuje ustnie proste informacje;

– dysponuje dużym zakresem czynnego słownictwa i zrozumiałą wymową;

– poprawnie czyta i bardzo dobrze rozumie ogólny sens tekstu;

– pisze spójny, o wymaganej długości tekst zawierający poprawne zdania z pełnymi

informacjami, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.

Na ocenę dobrą uczeń:

– poprawnie operuje większością poznanych struktur gramatycznych, buduje spójne

zdania;

– stosuje dość szeroki zakres słownictwa związanego głównie z życiem codziennym,

poprawnie używa niedużej ilości słownictwa abstrakcyjnego;

– rozumie większość poleceń nauczyciela;

– na ogół rozumie ogólny sens słyszanych tekstów i dialogów, wydobywa z nich

większość kluczowych lub potrzebnych informacji;

– używa podczas rozmowy odpowiednich sformułowań (pyta, odpowiada, itp.);

– dość poprawnie, bez większych błędów, przekazuje informacje;

– dysponuje wystarczającym zakresem słownictwa do wyrażenia myśli i przekazania

prostych informacji;

– poprawnie czyta i dobrze rozumie czytany tekst;

– ma dość poprawną wymowę;

– pisze na ogół spójny, o wymaganej długości tekst, zawierający w większości poprawne

zdania z istotnymi informacjami, używa w większości poprawnej pisowni

i interpunkcji.

Na ocenę dostateczną uczeń:

– poprawnie posługuje się podstawowymi strukturami gramatycznymi;

– buduje proste zdania zachowując poprawny szyk wyrazów;

– posiada podstawowy zasób słownictwa, poprawnie, ale rzadko używa słownictwa

o charakterze bardziej złożonym, abstrakcyjnym;

– z tekstu słuchanego wydobywa część kluczowych lub potrzebnych informacji;

– rozumie niektóre polecenia nauczyciela;

– przekazuje wiadomość ustną na ogół w sposób poprawny, dysponując ograniczonym

zakresem czynnego słownictwa oraz nie zawsze prawidłową wymową;

– poprawnie rozumie większość zdań w czytanym tekście lub dialogu;

– podejmuje próbę napisania pracy zawierającej pełne zdania, proste struktury

i słownictwo, podaje większość istotnych informacji, nie zawsze przestrzega wymogów

długości tekstu oraz prawidłowej interpunkcji.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

– poprawnie stosuje tylko niektóre proste struktury gramatyczne;

– ma trudności z samodzielnym zbudowaniem spójnego zdania;

– dysponuje niewielkim zakresem słownictwa;

– rozumie niektóre proste słuchane teksty lub dialogi, wydobywa pojedyncze kluczowe

informacje;

– rozumie polecenia z pomocą nauczyciela;

– ma trudności z ustnym przekazaniem informacji, dysponuje bardzo ograniczonym

zasobem słownictwa;

– ma trudności z poprawną wymową;

– czyta teksty z błędami i słabo je rozumie (ograniczony zakres słownictwa biernego);

– ma duże trudności z napisaniem spójnej pracy zawierającej pełne zdania, istotne

informacje, o wymaganej długości i interpunkcji.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań przewidzianych na ocenę

dopuszczającą (koniecznych, umożliwiających kontynuację nauki na wyższym poziomie

kształcenia).

 

W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu lub ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi stosuje się obniżone wymagania , uwzględniając zalecenia zawarte w opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

Możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.

 

 Poprawianie ocen niekorzystnych:

– uczeń ma prawo do poprawienia   oceny   z testu lub sprawdzianu (w formie wyznaczonej przez nauczyciela; poprawa oceny winna nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty oddania prac)

– uczeń ma prawo do poprawy oceny z wypowiedzi ustnej oraz kartkówki po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem,

– uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu lub testu tylko raz;

– w przypadku nieobecności na którejś z obowiązujących procedur oceniania, bez

względu na jej przyczyny, uczeń ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania

jego osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela;

– dwa razy w ciągu semestru uczeń może zgłosić brak przygotowania do zajęć – nieprzygotowanie należy zgłosić przed lekcją, każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.

Oceny z  egzaminów próbnych oraz testów diagnozujących  wstawiane są na prośbę ucznia.