PZO Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWE   ZASADY   OCENIANIA     Z  INFORMATYKI

w  KLASACH   IV – VIII     SZKOŁY   PODSTAWOWEJ

 

DOKUMENTY  OKREŚLAJĄCE  PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA

 • Nowa podstawa programowa nauczania informatyki w szkole podstawowej z dnia z 14 lutego 2017 r. ;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
 • Statut szkoły   i WZO;
 • Program nauczania informatyki w szkole podstawowej “Lubię to!” (Nowa Era;)

 

CELE   PRZEDMIOTOWYCH  ZASAD  OCENIANIA

 

*  Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych ;

*  Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju ;

*  Motywowanie ucznia do dalszej pracy ;

*  Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia ;

*  Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej ;

 

FORMY  AKTYWNOŚCI  UCZNIA  PODLEGAJĄCE  OCENIE   W  RAMACH   NAUKI   INFORMATYKI:

 

 • WYPOWIEDZI PISEMNE: 

–  prace klasowe (sprawdziany, testy);

–  prace domowe ;

 

 • WYPOWIEDZI USTNE:

–  odpowiedź dłuższa kilkuzdaniowa obejmująca materiał z trzech ostatnich lekcji;

–  kartkówki (traktowane jako odpowiedzi ustne);

 

 • PRACE Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA:

Podczas pracy z wykorzystaniem komputera ocenie podlega:

–  dokładność, dobra organizacja pracy podczas wykonywania zadań wytwórczych;

– umiejętność korzystania z rysunków, schematów, instrukcji, posługiwania się oprogramowaniem

– twórcze rozwijanie problemów;

– wkład pracy w wykonanie zadania;

– samodzielność podczas wykonywania pracy;

– wykonanie pracy zgodnie z instrukcją;

 

 • PRZYGOTOWANIE DO  ZAJĘĆ:

– posiadanie zeszytu przedmiotowego i podręcznika;

 

 • FORMY DODATKOWE   (PRACE  NADOBOWIĄZKOWE): 

–  udział w konkursach przedmiotowych;

–  prezentacje;

–  prowadzenie zeszytu przedmiotowego;

– przyniesienie dodatkowych materiałów na zajęcia;

 

 

KONTROLA  I  OCENA   OSIĄGNIĘĆ  UCZNIÓW: 

 

 • Prace klasowe, testy i sprawdziany są obowiązkowe. W razie absencji –  uczeń musi napisać je  po powrocie  do szkoły   w terminie  wyznaczonym  przez nauczyciela  (konkretny termin i miejsce ustala nauczyciel).
 • Wypowiedzi pisemne są zapowiadane co najmniej tydzień przed ich terminem (nie dotyczy to i kartkówek).
 • Każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczone w formie ustalonej
  z nauczycielem. Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen
  „0”. Po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu
  ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje obok „0” ocenę ndst.
 • Prace pisemne są sprawdzane i oddawane w ciągu dwóch tygodni, natomiast ocena z kartkówki powinna być przekazana na najbliższych lekcjach.
 • Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu, kartkówki,  odpowiedzi ustnej  –  zgodnie z zapisem zawartym w WSO.  Poprawa jest jednorazowa i odbywa się w terminie i miejscu ustalonym przez nauczyciela (nieprzekraczającym jednak 2 tygodni).
 • Wszystkie prace  pisemne   są  archiwizowane   przez  rok ;    uczeń  lub  rodzic / opiekun    mają   prawo wglądu do tych prac.
 • Kartkówki traktowane są jako odpowiedź ustna, mogą być organizowane bez zapowiedzi.
 • Nie ocenia się ucznia natychmiast po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. Uczeń dostaje określony czas na nadrobienie zaległego materiału i w tym czasie niezapisywane są mu nieprzygotowania do lekcji.
 • Uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek (także zadań domowych) za czas swojej nieobecności jak najszybciej po powrocie do szkoły (w uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo zwolnić go z tego obowiązku lub określić, które partie notatek mogą być pominięte).
 • Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lub brak zadania, tylko na początku lekcji,  dwa razy w   półroczu  bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki i  sprawdziany.
 • Pracą domową jest nie tylko praca pisemna, ale również praca wytwórcza, której uczeń nie zdążył wykonać podczas zajęć lub nie wykonał z powodu nieobecności na lekcji.
 • Za aktywność oraz pracę podczas lekcji (w zależności od zaangażowania i trudności zadań) uczeń otrzymuje oceny lub plusy.

 Uczeń może otrzymać plusy (+) za:

 • poprawne odrobienie pracy domowej
 • wykonanie zadań dodatkowych
 • przygotowanie krótkiej informacji np. referatu, prezentacji
 • przyniesienie dodatkowych materiałów na lekcję
 • aktywną indywidualną lub zbiorową pracę na lekcji.

Uczeń, który zgromadzi trzy plusy, otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

 

 • Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe.
 • Na koniec semestru nie przewiduje się zaliczania materiału.
 • Czynnikiem wpływającym na podniesienie oceny śródrocznej i rocznej jest wykonywanie dodatkowych zadań, szczególna aktywność na lekcji, osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Na koniec semestru nie przewiduje się zaliczania materiału.

 

OCENIANIE   TESTÓW   I   SPRAWDZIANÓW :

 • Testy i sprawdziany są punktowane według oddzielnego schematu, w zależności od złożoności zagadnienia.
 • Ocenianie uczniów posiadających orzeczenia poradni o dysfunkcjach wynikają z indywidualnych dostosowań, bazę stanowią w/w wymagania.
 • Ilość i częstotliwość pomiarów jest zależna od poziomu i możliwości intelektualnych klasy i w zależności od realizowanego programu modyfikowana.   Punkty są przeliczane na oceny według zasad pomiaru dydaktycznego:

 

SKALA    OD  OCENY   NIEDOSTATECZNEJ    DO   CELUJĄCEJ :

 

PRACE PISEMNE

Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny

30% – 49,9% – dopuszczający

50% – 69,9% – dostateczny

70% – 85%     – dobry

85,1% – 99 % – bardzo dobry

100%   – celujący

 

Ocenianie uczniów posiadających orzeczenie lub opinię z poradni wynika z indywidualnych dostosowań.

 

ZASADY   INFORMOWANIA    O  WYMAGANIACH  I  POSTĘPACH   UCZNIA   W  NAUCE 

 

 • Wszystkie oceny są jawne i podawane uczniom na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań, wywiadówek, nauczycielskich konsultacji ;
 • nauczyciel przekazuje uczniowi ustny komentarz do każdej wystawionej oceny;
 • do prac pisemnych mają wgląd uczeń i jego rodzice w trakcie bieżącego roku szkolnego;
 • W razie zastrzeżeń rodziców (opiekunów prawnych) do oceny rocznej obowiązuje procedura określona przez statut szkoły.

 

WYMAGANIA    NA  POSZCZEGÓLNE  OCENY

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów.

 

 • dopuszczającą – uczeń powinien wykazać się znajomością podstawowych pojęć z zakresu wiedzy komputerowej, ćwiczenia praktycznie wykonuje tylko z pomocą nauczyciela, potrafi wymienić programy na których wykonywał ćwiczenia w pracowni komputerowej;
 • dostateczną – uczeń powinien wykazać się znajomością podstawowych pojęć z zakresu wiedzy komputerowej, zna budowę komputera i potrafi wymienić programy na których wykonywał ćwiczenia  w  pracowni  komputerowej,  ćwiczenia  praktycznie  wykonuje  z pomocą nauczyciela;
 • dobrą – uczeń powinien wykazać się znajomością wiedzy komputerowej oraz z zakresu technologii informatycznej, wyjaśniać podstawowe pojęcia informatyczne i komputerowe; zna budowę komputera; ćwiczenia praktycznie wykonuje samodzielnie (ale z błędami);
 • bardzo dobrą – uczeń powinien wykazać się znajomością wiedzy komputerowej oraz z zakresu  technologii  informatycznej,  wyjaśniać  podstawowe  pojęcia  informatyczne  i komputerowe; zna budowę komputera; ćwiczenia praktycznie wykonuje samodzielnie;
 • celującą – uczeń powinien samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania i wykazywać się wiedzą z informatyki, łączyć i wykorzystywać wiadomości z rożnych dziedzin wiedzy, ćwiczenia praktycznie wykonuje samodzielnie ze szczególną starannością i estetyką.
 • niedostateczną – uczeń nie zna podstawowych pojęć z zakresu wiedzy komputerowej, nie wykonuje ćwiczeń praktycznych mimo pomocy nauczyciela, unika wykonywania tych ćwiczeń, nie potrafi wymienić programy które są używane do wykonywania ćwiczeń w pracowni komputerowej; nie wykonuje zadanego zadania domowego. Uczeń  włącza  i korzysta z programów, które nie są potrzebne do wykonania zadania ani też nie są zlecone do włączenia przez nauczyciela. Uczeń przedstawia cudzą pracę (wykonane ćwiczenie) jako swoją pracę.

 

 

W czasie nauczania on-line uczniowie oprócz powyższych wymagań powinien:

 • włączyć kamerę i ma być ona włączona przez całą długość połączenia;
 • w czasie lekcji on-line ma być widoczny uczeń z podpisem imieniem i nazwiskiem (nie dopuszczalne jest umieszczanie tapet, obrazów – na których nie widać ucznia, oraz podpis inny niż imieniem i nazwiskiem);
 • uczeń wysyła wykonane prace na podany przez nauczyciela adres e-mail.

 

Ocena śródroczna jest wystawiana na podstawie ocen i pracy w ciągu całego półrocza.

Ocena roczna jest wystawiana na podstawie ocen i pracy w ciągu całego roku (od początku roku szkolnego – od września).