PZO Z HISTORII

Przedmiotowe zasady oceniania z historii                               w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki                      w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tucznej

 

DOKUMENTY  OKREŚLAJĄCE                                 PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA

* Nowa podstawa programowa nauczania historii w szkole podstawowej z dnia z 14 lutego 2017 r. ;

* Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania                                i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;

* Statut  szkoły i WZO;

* HISTORIA Program nauczania Szkoła podstawowa Klasy 4–8. – Anita Plumińska –Mieloch, WSiP Warszawa 2017.

CELE   PRZEDMIOTOWYCH  ZASAD  OCENIANIA

 

*  Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych ;

*  Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju ;

*  Motywowanie ucznia do dalszej pracy ;

*  Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia ;

*  Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej ;

 

FORMY  AKTYWNOŚCI  UCZNIA  PODLEGAJĄCE  OCENIE   W  RAMACH   NAUKI   HISTORII

W trakcie realizacji treści podstawy programowej ocenianiu podlegają:

 • pisemne sprawdziany (testy) obowiązkowe – zapowiadane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem

Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące progi procentowe:

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny

30% – 49,9% – dopuszczający

50% – 69,9% – dostateczny

70% – 85%     – dobry

85,1% – 99% – bardzo dobry

100%   – celujący

 

 • odpowiedzi ustne oceniane zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania,
 • ćwiczenia przedmiotowe (jeśli w danej klasie są prowadzone),
 • prace domowe pisemne i ustne,
 • projekty długoterminowe,
 • aktywność na zajęciach lekcyjnych – oceną lub „+” (plusem).
 • Nieprzygotowanie ucznia do lekcji, brak zeszytu, podręcznika, ćwiczeń (jeśli są w danej klasie prowadzone) lub innych materiałów wymaganych przez nauczyciela odznaczane są w dzienniku „bz” (brak zadania) – zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły.
 • Plusy (+) mogą być „konwertowane” na oceny według skali:

3 x „+” – 5 ( bardzo dobry),

2 x „+” – 4 ( dobry) ) – na prośbę ucznia,

1 x „+” – 3 (dostateczny) ) – na prośbę ucznia.

 

W czasie trwania nauczania zdalnego przyjmuje się kryteria oceniania zgodne z zapisami zasad obowiązujących w nauczaniu zdalnym ujęte w Statucie szkoły (wewnątrzszkolne zasady oceniania).

Uczeń ma prawo poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub  w terminie ustalonym przez nauczyciela:

1 – z odpowiedzi ustnej, kartkówki, sprawdzianu, testu;

2 – uczeń może tylko 1 raz podejść do poprawy oceny;

3 – zakres wiadomości i umiejętności ujętych w poprawie oceny odpowiada wcześniej sprawdzanym i ocenianym;

4 – uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej i sprawdzianu

 

Ocenianie uczniów posiadających orzeczenie z poradni o dysfunkcjach wynika z indywidualnych dostosowań.

 

ZASADY   INFORMOWANIA    O  WYMAGANIACH  I  POSTĘPACH   UCZNIA   W  NAUCE

 

 • Wszystkie oceny są jawne i podawane uczniom na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań, wywiadówek, nauczycielskich konsultacji.
 • Nauczyciel przekazuje uczniowi ustny komentarz do każdej wystawionej oceny.
 • Do prac pisemnych mają wgląd uczeń i jego rodzice w trakcie bieżącego roku szkolnego.
 • W razie zastrzeżeń rodziców (opiekunów prawnych) do oceny rocznej obowiązuje procedura określona przez Statut szkoły.

 

WYMAGANIA   EDUKACYJNE     NA  POSZCZEGÓLNE  OCENY

 

Ocena końcowa jest wypadkową ocen cząstkowych, które uczeń otrzyma w ciągu roku szkolnego.

Kryteria dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego.

 

Ocena celująca (6)

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:

-posiada wiedzę historyczną w pełnym zakresie podstawy programowej, którą opanował bezbłędnie,

-systematycznie pracuje (w miarę możliwości pod opieką nauczyciela) nad pogłębianiem swojej wiedzy historycznej,

-czyta książki spoza obowiązkowych kanonów lektur,

-uczestniczy i osiąga sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach historycznych                     i olimpiadach przedmiotowych,

-jego zasób wiedzy i umiejętności historyczne wskazują na wyraźne uzdolnienia humanistyczne,

-właściwie dokonuje analizy źródeł historycznych i wyciąga trafne wnioski, pracuje z mapą            i atlasem historycznym,

-samodzielnie zgłębia swoją wiedzę historyczną i chętnie dzieli się nią z innymi uczniami, pomaga słabszym kolegom.

 

Ocena bardzo dobra (5)

Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który:

-posiada wiedzę w zakresie obowiązkowych wymagań podstawy programowej,

-wykazuje zainteresowanie problematyką historyczną,

-jest aktywny na lekcji,

-wykonuje dobrowolnie dodatkowe zadania wykraczające poza obowiązkowe wymagania podstawy programowej,

-uczestnicz w szkolnych i pozaszkolnych konkursach historycznych i olimpiadach przedmiotowych,

-dokonuje analizy źródeł historycznych i pracuje z mapą,

-chętnie sięga po lektury historyczne,

-samodzielnie zgłębia swoją wiedzę historyczną,

-pomaga słabszym kolegom.

 

Ocena dobra (4)

Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:

-dysponuje wiedzą wymaganą w podstawie programowej, chociaż nie opanował bezbłędnie wszystkich jej treści,

-wykonuje zadania wymagające opanowania umiejętności przewidzianych podstawą programową,

-jest aktywny na lekcji,

-w czasie lekcji, podejmuje się wykonywania zadań o charakterze dowolnym,

-podejmuje próby analizy źródeł historycznych, ma jednak trudności z wyciąganiem wniosków,

-chętnie pracuje z mapą i atlasem historycznym – potrafi się nimi posłużyć.

-systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy.

 

Ocena dostateczna (3)

Ocenę dostateczną  może otrzymać uczeń, który:

-opanował materiał przewidziany w podstawie programowej w stopniu zadowalającym,

-potrafi wykonywać polecenia wymagające zastosowania umiejętności przewidzianych                  w podstawie programowej o średnim stopniu trudności,

-podejmuje próby analizy źródeł historycznych lub analizuje je z pomocą nauczyciela lub innego ucznia,

-podejmuje próby pracy z mapą i atlasem,

-jest aktywny na lekcji i prowadzi zeszyt przedmiotowy.

 

Ocena dopuszczająca (2)

Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który:

-posiada luki w stosunku do materiału przewidzianego w podstawie programowej, jednak              po korekcie nauczyciela potrafi wykonać polecenia wymagające zastosowania umiejętności przewidzianych w tej podstawie,

-dysponuje podstawowymi umiejętnościami i wiadomościami umożliwiającymi uzupełnienie braków w czasie dalszego kształcenia,

-z pomocą nauczyciela lub innego ucznia podejmuje próby analizy źródeł historycznych,

-samodzielnie wykonuje zadania proste – typowe, ma jednak problemy z dokonywaniem uogólnień i wyciąganiem wniosków,

-prowadzi zeszyt przedmiotowy,

-z pomocą nauczyciela lub innego ucznia podejmuje próby pracy z mapą i atlasem historycznym.

 

Ocena niedostateczna (1)

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

-nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową w stopniu umożliwiającym kontynuację nauki w klasie programowo wyższej lub na wyższym etapie kształcenia,

-nie prowadził zeszytu przedmiotowego,

-mimo pomocy nauczyciela lub innych uczniów nie podejmował nawet próby wykonania zadań o nieskomplikowanym stopniu trudności,

-nie zna podstawowych dat, pojęć i postaci historycznych,

-nie angażuje się w procesie lekcyjnym,

-nie odrabia obowiązkowych prac domowych,

-nie uczęszcza na lekcje.

 

 

Opracowała: Edyta Polak