PZO Z GEOGRAFII

PRZEDMIOTOWE   ZASADY   OCENIANIA     Z  GEOGRAFII

w  KLASACH   V – VIII     SZKOŁY   PODSTAWOWEJ

 

 1. DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE  PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA:

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
 • „Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa” autorstwa Ewy Marii Tuz, Barbary Dziedzic, zgodnego z obowiązującą podstawą programową.
 • Statut szkoły  i WZO;

 

 1. CELE PRZEDMIOTOWYCH  ZASAD  OCENIANIA:

 

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
 • udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

-wychowawczej.

 

 1. FORMY AKTYWNOŚCI  UCZNIA  PODLEGAJĄCE  OCENIE                                  W  RAMACH   NAUKI   GEOGRAFII:

 

 • WYPOWIEDZI PISEMNE:

 

–  sprawdziany wiadomości ;

–  kartkówki;

–  prace domowe ;

 

 • WYPOWIEDZI USTNE:

–  odpowiedzi ustne podczas lekcji;

–  aktywność na lekcji;

 

 • FORMY DODATKOWE   (PRACE  NADOBOWIĄZKOWE):

–  udział w konkursach;

–  projekty, prezentacje, referaty i inne;

 

 1. PRZYGOTOWANIE DO  ZAJĘĆ   OBEJMUJE : 

 

– podręcznik do geografii

– prowadzenie zeszytu przedmiotowego;

– prowadzenie zeszytu ćwiczeń;

– atlas geograficzny.

 

 

 1. KONTROLA I  OCENA   OSIĄGNIĘĆ  UCZNIÓW:

 

 • Sprawdziany są obowiązkowe. W razie absencji –  uczeń musi napisać je                             po powrocie  do szkoły   w terminie  wyznaczonym  przez nauczyciela  (konkretny termin i miejsce ustala nauczyciel).
 • Sprawdziany są zapowiadane co najmniej tydzień przed ich terminem i poprzedzone są lekcją powtórzeniową.
 • Sprawdziany są sprawdzane i oddawane w ciągu dwóch tygodni.
 • Uczeń może poprawić ocenę. Poprawa jest jednorazowa i odbywa się w terminie i miejscu ustalonym przez nauczyciela (nieprzekraczającym jednak 2 tygodni).              Z poprawy do dziennika wstawiana jest ocena wyższa.
 • Wszystkie prace  pisemne   są  archiwizowane   przez  rok ;    uczeń  i  rodzic / prawny opiekun    mają   prawo wglądu do tych prac.
 • Kartkówki traktowane są jako odpowiedź ustna, mogą być przeprowadzone bez zapowiedzi z trzech ostatnich lekcji.
 • Nie ocenia się ucznia natychmiast po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.    Uczeń dostaje określony czas na nadrobienie zaległego materiału i w tym czasie niezapisywane są mu nieprzygotowania   do lekcji.
 • Uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek (także zadań domowych) za czas swojej nieobecności jak najszybciej po powrocie do szkoły (w uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo zwolnić go z tego obowiązku lub określić, które partie notatek mogą być pominięte).
 • Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lub brak zadania, tylko na początku lekcji,  dwa razy w semestrze  bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć,                     na których odbywają się zapowiedziane kartkówki i     Za aktywność oraz pracę podczas lekcji (w zależności od zaangażowania i trudności zadań) uczeń otrzymuje oceny, które mogą być sumą plusów  zdobywanych systematycznie            w trakcie zajęć.

 

Uczeń może otrzymać plusy (+) za:

 

 • Aktywny udział w lekcji
 • poprawne odrobienie pracy domowej
 • wykonanie zadań dodatkowych
 • przygotowanie krótkiej informacji np. referatu, prezentacji
 • przyniesienie dodatkowych materiałów na lekcję
 • aktywną zbiorową pracę na lekcji.

 

Za plusy uczeń może otrzymać następujące oceny:

3 plusy (ocena bardzo dobra),

2 plusy ocena dobra

1 plus ocena dostateczna.

 

 1. OCENIANIE    SPRAWDZIANÓW I KARTKÓWEK:

 

Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące progi procentowe:

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny

30% – 49,9% – dopuszczający

50% – 69,9% – dostateczny

70% – 85%     – dobry

85,1% – 99% – bardzo dobry

100%   – celujący

 

 

 

 1. OCENY MAJĄ OKREŚLONĄ WAGĘ:

 

sprawdzian – waga 4

kartkówka – waga 2

odpowiedź ustna – waga 2

aktywność na lekcji – waga 1

praca domowa – waga 1

projekt długoterminowy – 3

inne prace – waga 1.

 

 1. UZASADNIANIE OCEN:

 

 1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.
 2. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.
 3. W przypadku pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia oceny stosując:

1) komentarz pisemny – w pracy lub pod pracą ucznia;

2) zapis punktowy – ocena rozwiązań uczniowskich;

3) zapis procentowy – ocena rozwiązań uczniowskich;

4) uwagi pisemne lub ustne wskazujące miejsce, rodzaj błędu lub braki;

5) wskazówki, co uczeń zrobił dobrze i co ma poprawić aby uniknąć błędów.

 

 1. Wszystkie oceny są jawne i podawane uczniom na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań, wywiadówek, nauczycielskich konsultacji ;
 2. Do prac pisemnych mają wgląd uczeń i jego rodzice w trakcie bieżącego roku szkolnego;
 3. W razie zastrzeżeń rodziców (opiekunów prawnych) do oceny rocznej obowiązuje procedura określona przez statut szkoły.

 

 

 1. WYMAGANIA   NA  POSZCZEGÓLNE  OCENY:

        

 • stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 

 1. bezbłędnie opanował wszystkie treści podstawy programowej z przedmiotu przewidziane dla danego etapu edukacyjnego oraz zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania geografii,
 2. wykazuje zainteresowanie poszerzeniem wiedzy poprzez udział w różnego rodzaju konkursach i dodatkowych przedsięwzięciach związanych bezpośrednio z geografią oraz  wysokie wyniki,
 3. bardzo sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin oraz stosować ją w nowych sytuacjach,
 4. wykazuje się bardzo aktywną postawą podczas lekcji;
 5. wykazuje się inwencją twórczą,
 6. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w wyjaśnianiu zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym;
 7. proponuje rozwiązania nietypowe.

 

 • stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 

 1. a) opanował w stopniu bardzo dobrym treści podstawy programowej przewidziane dla danego etapu edukacyjnego oraz zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania geografii,
 2. b) wykazuje zainteresowanie poszerzeniem wiedzy poprzez udział w różnego rodzaju konkursach i dodatkowych przedsięwzięciach związanych bezpośrednio z geografią oraz osiąga w nich dobre wyniki,
 3. c) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać ze źródeł informacji, łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin oraz stosować ją w nowych sytuacjach,
 4. d) wykazuje się aktywną postawą podczas lekcji;
 5. e) samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania o znacznym stopniu trudności;
 6. f) potrafi samodzielnie odczytywać i interpretować mapy,  diagramy, schematy i wykresy;
 7. g) samodzielnie interpretuje zjawiska i procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym;
 8. h) wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe;
 9. i) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami , rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania.

 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 

 1. a) opanował w dobrym stopniu treści podstawy programowej oraz zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania geografii na danym etapie edukacyjnym,
 2. b) dobrze posługuje się zdobytymi wiadomościami i potrafi korzystać ze źródeł informacji,
 3. c) jest aktywny na lekcji;
 4. d) poprawnie wykorzystuje zdobytą wiedzę, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,
 5. e) wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe;
 6. f) posługuje się podstawową terminologią geograficzną, popełnia nieliczne błędy,
 7. g) interpretuje mapy, diagramy, wykresy, schematy.

 

 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 

 1. a) opanował najważniejsze wiadomości i umiejętności na poziomie pozwalającym mu swobodnie kontynuować naukę na dalszym etapie kształcenia i uzupełnić ewentualne braki i zaległości,
 2. b) w dostatecznym stopniu posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 3. c) jest sporadycznie aktywny na lekcji;
 4. d) rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
 5. e) samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe, czasami popełnia rażące błędy merytoryczne.
 6. f) trudniejsze problemy i zadania rozwiązuje przy pomocy nauczyciela;
 7. g) wyszukuje w tekście informacje, czyta mapy tematyczne.
 8. h) nie zawsze wykonuje zadania domowe.

 

 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 

 1. a) ma duże braki w zakresie wymagań podstawowych, ale te braki nie uniemożliwiają dalszego kształcenia w klasie programowo wyższej lub ukończenia szkoły,
 2. b) ma duże trudności w samodzielnym rozwiązywaniu typowych problemów i zadań, ale skutecznie wykorzystuje pomoc nauczyciela, wykazuje zainteresowanie nadrobieniem braków i zaległości;
 3. c) nie potrafi wyjaśnić zachodzących zjawisk,
 4. d) posiada ubogie słownictwo, popełnia liczne błędy, wykazuje trudności  w formułowaniu myśli;
 5. e) nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować map, diagramów, wykresów, tabel;
 6. f) nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia nauczyciela;
 7. g) pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy;

 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 

 1. a) wykazuje się praktycznie brakiem wiadomości i umiejętności lub ich zakres jest tak minimalny, że uniemożliwia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub ukończenie szkoły,
 2. b) nie potrafi skutecznie rozwiązywać typowych problemów i zadań nawet przy pomocy nauczyciela,
 3. c) jest bierny, nie interesuje się nauką przedmiotu i poprawianiem ocen.