PZO Z GEOGRAFII

PRZEDMIOTOWE   ZASADY   OCENIANIA     Z  GEOGRAFII

w  KLASACH   IV – VIII     SZKOŁY   PODSTAWOWEJ

 

DOKUMENTY  OKREŚLAJĄCE  PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA

 • Rozporządzenie MEN z dnia 03.08.2017 w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
 • „Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa” autorstwa Ewy Marii Tuz, Barbary Dziedzic, zgodnego z obowiązującą podstawą programową.
 • Statut szkoły   i WZO;

 

CELE   PRZEDMIOTOWYCH  ZASAD  OCENIANIA

 

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz                    o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,  co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
 • udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

-wychowawczej.

 

 

 

FORMY  AKTYWNOŚCI  UCZNIA  PODLEGAJĄCE  OCENIE   W  RAMACH   NAUKI   GEOGRAFII:

 

 • WYPOWIEDZI PISEMNE:

 

–  sprawdziany wiadomości ;

–  kartkówki;

–  prace domowe ;

 

 • WYPOWIEDZI USTNE:

–  odpowiedź ;

–  aktywność na lekcji;

 

 • FORMY DODATKOWE   (PRACE  NADOBOWIĄZKOWE):

–  udział w konkursach;

–  projekty, prezentacje, referaty i inne;

 

 • PRZYGOTOWANIE DO  ZAJĘĆ   OBEJMUJE :

–  prowadzenie zeszytu przedmiotowego;

–  prowadzenie zeszytu ćwiczeń;

– atlas geograficzny.

 

 

 • KONTROLA I  OCENA   OSIĄGNIĘĆ  UCZNIÓW:

 

 

 • Sprawdziany są obowiązkowe. W razie absencji –  uczeń musi napisać je                             po powrocie  do szkoły   w terminie  wyznaczonym  przez nauczyciela  (konkretny termin i miejsce ustala nauczyciel).
 • Sprawdziany są zapowiadane co najmniej tydzień przed ich terminem i poprzedzone są lekcją powtórzeniową.
 • Prace pisemne są sprawdzane i oddawane w ciągu dwóch tygodni, natomiast ocena z kartkówki powinna być przekazana na najbliższych lekcjach.
 • Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu, kartkówki,  odpowiedzi ustnej, pracy domowej.   Poprawa jest jednorazowa i odbywa się w terminie i miejscu ustalonym przez nauczyciela (nieprzekraczającym jednak 2 tygodni).
 • Wszystkie prace  pisemne   są  archiwizowane   przez  rok ;    uczeń  i  rodzic / prawny opiekun    mają   prawo wglądu do tych prac.
 • Kartkówki traktowane są jako odpowiedź ustna, mogą być przeprowadzone bez zapowiedzi z trzech ostatnich lekcji.
 • Nie ocenia się ucznia natychmiast po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.    Uczeń dostaje określony czas na nadrobienie zaległego materiału i w tym czasie niezapisywane są mu nieprzygotowania   do lekcji.
 • Uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek (także zadań domowych) za czas swojej nieobecności jak najszybciej po powrocie do szkoły (w uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo zwolnić go z tego obowiązku lub określić, które partie notatek mogą być pominięte).
 • Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lub brak zadania, tylko na początku lekcji,  dwa razy w semestrze  bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć,                     na których odbywają się zapowiedziane kartkówki i       Uczeń, który wykorzysta dwa nieprzygotowania i zgłosi nauczycielowi na początku lekcji brak zeszytu, książki lub  pracy domowej otrzymuje minus . Uczeń, który nie  zgłosi braku pracy domowej, a w trakcie lekcji okaże się, że jej nie ma, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 • Za aktywność oraz pracę podczas lekcji (w zależności od zaangażowania i trudności zadań) uczeń otrzymuje oceny, które mogą być sumą plusów lub minusów zdobywanych systematycznie w trakcie zajęć.

 

 

Uczeń może otrzymać plusy (+) za:

 

 • poprawne odrobienie pracy domowej
 • wykonanie zadań dodatkowych
 • przygotowanie krótkiej informacji np. referatu, prezentacji
 • przyniesienie dodatkowych materiałów na lekcję
 • aktywną indywidualną lub zbiorową pracę na lekcji.

Uczeń może otrzymać minusy (-) za:

 • brak pracy domowej
 • brak zeszytu ćwiczeń
 • niewywiązywanie się z obowiązku pracy w grupie przydzielonej przez nauczyciela
 • świadome niewykonywanie poleceń.

 

Wszystkie plusy i minusy składają się na ocenę w sposób następujący:

 

 • przy 1 godzinie tygodniowo:

3 plusy (ocena bardzo dobra),

3 minusy  (ocena niedostateczna);

 

 • przy 2 godzinach tygodniowo:

 

 • plusów (ocena bardzo dobra),

5 minusów (ocena niedostateczna).

 

 • Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe.
 • Czynnikiem wpływającym na podniesienie oceny śródrocznej i rocznej jest wykonywanie dodatkowych zadań, szczególna aktywność na lekcji, osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Na koniec semestru nie przewiduje się zaliczania materiału.

 

 • OCENIANIE    SPRAWDZIANÓW :

 

 • Sprawdziany są punktowane według oddzielnego schematu, w zależności od złożoności zagadnienia.
 • Ocenianie uczniów posiadających orzeczenia poradni o dysfunkcjach wynikają z indywidualnych dostosowań.
 • Ilość i częstotliwość pomiarów jest zależna od poziomu i możliwości intelektualnych klasy i w zależności od realizowanego programu modyfikowana.   Punkty są przeliczane na oceny według zasad pomiaru dydaktycznego:

 

 

 

 

 • OCENY MAJĄ OKREŚLONĄ WAGĘ:

 

sprawdzian – waga 4

kartkówka – waga 2

odpowiedź ustna – waga 2

aktywność na lekcji – waga 1

praca domowa – waga 1

projekt długoterminowy – 3

inne prace – waga 1.

 

 • SKALA OD  OCENY   NIEDOSTATECZNEJ    DO   CELUJĄCEJ :

 

Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny

30% – 49,9% – dopuszczający

50% – 69,9% – dostateczny

70% – 85%     – dobry

85,1% – 100% – bardzo dobry

100%  i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) – celujący

 

Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

 

poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny

20% – 39% – dopuszczający

40% – 54% – dostateczny

55% – 70% – dobry

71% – 89% – bardzo dobry

90% – 100% – celujący

 

 • ZASADY  INFORMOWANIA    O  WYMAGANIACH  I  POSTĘPACH   UCZNIA                     W  NAUCE

 

 • Wszystkie oceny są jawne i podawane uczniom na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań, wywiadówek, nauczycielskich konsultacji ;
 • nauczyciel przekazuje uczniowi ustny komentarz do każdej wystawionej oceny;
 • do prac pisemnych mają wgląd uczeń i jego rodzice w trakcie bieżącego roku szkolnego;
 • W razie zastrzeżeń rodziców (opiekunów prawnych) do oceny rocznej obowiązuje procedura określona  przez statut szkoły.

 

 

 

 • WYMAGANIA   NA  POSZCZEGÓLNE  OCENY

 

Ocena końcowa jest wypadkową ocen cząstkowych, które uczeń otrzyma w ciągu roku szkolnego.

Kryteria dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego.

         

           OCENA     CELUJĄCA

 

Uczeń:

 • spełnia wszystkie warunki na ocenę bardzo dobrą, a jego wiedza znacznie przekracza poziom podstawy programowej przewidzianej do realizacji;
 • pracuje systematycznie, z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu;
 • wykazuje się inwencją twórczą, rozwija własne uzdolnienia;
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w wyjaśnianiu zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym;
 • proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania,
 • uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności związanych                  z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe).

 

 

    OCENA      BARDZO  DOBRA

 

Uczeń:

 

 • opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania   w danej klasie na poziomie minimum 85,1%,
 • samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania o znacznym stopniu trudności;
 • potrafi samodzielnie odczytywać i interpretować diagramy, schematy i wykresy;
 • aktywnie uczestniczy w lekcjach;
 • samodzielnie interpretuje zjawiska i procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym;
 • wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe;
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami , rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
 • potrafi zastosować posiadaną wiedzę  do rozwiązywania zadań i problemów                     w nowych sytuacjach,
 • sprawnie posługuje się terminologią geograficzną.

 

 

 

 

 

 

               OCENA      DOBRA

 

Uczeń:

 

 • opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych ( 85%-70%),
 • poprawnie wykorzystuje zdobytą wiedzę, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,
 • bierze czynny udział w lekcji;
 • wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe;
 • posługuje się podstawową terminologią geograficzną, popełnia nieliczne błędy.

 

 

              OCENA     DOSTATECZNA

 

Uczeń:

 

 • opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych                  (w zakresie odtwarzania 50%), rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne miedzy treściami,
 • rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
 • samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe;
 • trudniejsze problemy i zadania rozwiązuje przy pomocy nauczyciela;
 • wyszukuje w tekście informacje;
 • wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana;
 • niekiedy popełnia rażące błędy merytoryczne;
 • rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach;
 • wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy.

 

              OCENA     DOPUSZCZAJĄCA

 

Uczeń:

 

 • posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności,  bez rozumienia związków i uogólnień (30%),
 • słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i zachodzące procesy odtwarza mechanicznie, nie potrafi wyjaśnić zachodzących  zjawisk,
 • posiada ubogie słownictwo, popełnia liczne błędy, wykazuje  trudności                              w formułowaniu myśli;
 • większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela;
 • nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować diagramów, wykresów, tabel;
 • nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia nauczyciela;
 • pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy;
 • często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby.

 

 

            OCENA     NIEDOSTATECZNA

 

Uczeń:

 

 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi (29,9%), a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy;
 • nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności,
 • nie skorzystał z pomocy nauczyciela, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy  i umiejętności;
 • nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów  w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego;
 • nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela;
 • wykazuje się niechęcią do nauki;
 • zaniedbuje wykonywanie prac domowych;
 • nie angażuje się w pracę na lekcji.

 

 

 

 • DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH WOBEC UCZNIÓW                           ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI:            

 

W zależności od indywidualnych potrzeb, oraz zaleceń poradni zawartych w orzeczeniu lub opinii  stosuje się:

 

 • wydłużony czas pracy,
 • obniżony próg punktacji w pracach pisemnych,
 • mniejsza ilości zadań,
 • indywidualna pomoc nauczyciela na zajęciach i w trakcie pisania pracy,
 • inne kryteria oceny przy sprawdzaniu zadań otwartych.

 

Dla ucznia z dysleksją  lub  dysgrafią:

– W większym stopniu ocenia się na podstawie wypowiedzi ustnych,

– W pracach pisemnych ocenia się przede wszystkim ich treść (stronę merytoryczną).

 

 

OCENIANIE PODCZAS NAUKI ZDALNEJ

 

Ocenianie podczas pracy zdalnej reguluje Statut Szkoły.