PZO Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI

 

 

 1. Celem oceniania na lekcjach fizyki jest:
 2. Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w odniesieniu do wymagań programu nauczania oraz możliwości ucznia.
 3. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
 4. Wskazanie uczniowi sposobów pracy, które zapewnią mu jeszcze lepsze wyniki.
 5. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
 6. Dostarczenie nauczycielowi informacji na temat efektywności jego nauczania, prawidłowości doboru metod pracy z uczniem.

 

 

 1. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie:

 

 1. Odpowiedź ustna z trzech ostatnich lekcji (ocenę niesatysfakcjonującą uczeń może poprawić).
 2. Aktywność aktywność ucznia ( za pomocą +; trzy plusy ocena 5, dwa plusy ocena 4, jeden plus ocena 3, aktywność może być oceniona również oceną).

Uczeń może otrzymać plusy (+) za:

 

– poprawne odrobienie pracy domowej

– wykonanie zadań dodatkowych

– przygotowanie krótkiej informacji np. referatu, prezentacji

– przyniesienie dodatkowych materiałów na lekcję

– aktywną indywidualną lub zbiorową pracę na lekcji.

 1. Zadania domowe – za brak pracy domowej uczeń otrzymuje wpis do dziennika „bz”, którą uczeń może poprawić w uzgodnionym z nauczycielem najbliższym terminie.
 2. Sprawdziany pisemne lub testy – po każdym dziale .O ich formie i czasie uczeń zostanie powiadomiony co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Każda praca klasowa poprzedzona będzie podaniem szczegółowego zakresu treści oraz lekcją powtórzeniową. Sprawdziany są do wglądu dla osób zainteresowanych. Sprawdziany są obowiązkowe, jeśli uczeń nie pisze sprawdzianu w wyznaczonym terminie powinien tę pracę napisać w uzgodnionym z nauczycielem nowym terminie. Ocenę niedostateczną uczeń może poprawić.
 3. Kartkówki– z jednostek tematycznych wiążących się ze sobą ( co najwyżej z trzech lekcji) . Kartkówki nie muszą być zapowiadane. Trwają 15 min. Kartkówkę uczeń może poprawić ustnie.
 4. Ocena półroczna/roczna– jeżeli jasno wynika z ocen cząstkowych nie może być poprawiana o cały stopień.
 5. Konkursy i olimpiady.
 • Uczeń może zgłosić 2 nieprzygotowania do lekcji w ciągu półrocza, wówczas otrzymuje wpis do dziennika „np.” (nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku lekcji), następne nieprzygotowania skutkują oceną niedostateczną.
 • Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe.
 • Czynnikiem wpływającym na podniesienie oceny śródrocznej i rocznej jest wykonywanie dodatkowych zadań, szczególna aktywność na lekcji, osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Na koniec półrocza nie przewiduje się zaliczania materiału.
 1. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące progi procentowe:

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny

30% – 49,9% – dopuszczający

50% – 69,9% – dostateczny

70% – 85%     – dobry

85,1% – 99% – bardzo dobry

100%   – celujący

 

III. Ogólne wymagania z fizyki na poszczególne oceny szkolne

 

W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu lub ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi stosuje się obniżone wymagania , uwzględniając zalecenia zawarte w opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

Możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.

Ocena dopuszczająca : poziom wymagań – konieczny

Uczeń:

 • opanował minimum wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do dalszej nauki,
 • z pomocą nauczyciela odpowiada na proste pytania,
 • umie zastosować zdobytą wiedzę w życiu codziennym,
 • potrafi organizować własne uczenie się,
 • systematycznie prowadzi dokumentację lekcji,
 • umie współpracować w grupie.

 

Ocena dostateczna : poziom wymagań – podstawowy

Uczeń:

 • potrafi samodzielnie się uczyć,
 • odtwarza podstawowe wiadomości,
 • potrafi wyjaśnić podstawowe zależności,
 • porównuje, klasyfikuje, ilustruje,
 • potrafi posługiwać się znanymi środkami dydaktycznymi.

 

Ocena dobra : poziom wymagań – rozszerzający

Uczeń:

 • sporządza notatki słowne, graficzne,
 • wykazuje się wiedzą teoretyczną nie związaną z praktyką życia codziennego,
 • uzasadnia, analizuje, wnioskuje.

 

Ocena bardzo dobra : poziom wymagań – dopełniający

Uczeń:

 • samodzielnie myśli,
 • rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności,
 • potrafi sformułować wniosek i hipotezę na podstawie danych,
 • przeprowadza obliczenia o dużym stopniu trudności,
 • stosuje wiadomości i umiejętności fizyczne do rozwiązywania problemów z innych dziedzin wiedzy.

 

Ocena celująca : poziom wymagań – wykraczający

Uczeń:

 • osiąga sukcesy w konkursach wiedzy fizycznej,
 • bezbłędnie opanował wszystkie treści i umiejętności podstawy programowej  przewidziane dla     danego etapu edukacyjnego ,
 • wykazuje się logicznym myśleniem,
 • stawia problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,
 • bezbłędnie posługuje się językiem fizycznym.

 

Przedmiotowe zasady oceniania z fizyki – nauczanie zdalne

 

W PZO w okresie nauczania zdalnego obowiązują takie same założenia ogólne, cele oraz obszary aktywności ucznia podlegające ocenie jak w PZO w nauczaniu stacjonarnym.

 

 1. Głównym kanałem łączności oraz wymiany informacji z fizyki pomiędzy nauczycielem, a uczniem jest aplikacja Teams oraz dziennik elektroniczny Synergia Librus.

 

 1. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez:

– aktywność podczas lekcji on-line – plusy (zgodnie PZO)

– odpowiedzi ustne on-line

– notatki z lekcji sprawdzane wyrywkowo przesyłane jako scan lub zdjęcie – plusy

– kartkówki, sprawdziany przeprowadzone w formie testów on-line (z wcześniejszą informacją o terminie i  zakresie materiał), uczeń, który w wyznaczonym terminie nie napisał pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki ma obowiązek je zaliczyć w formie i czasie ustalonym z nauczycielem

– za sprawdzian napisany zdalnie uczeń otrzymuje ocenę o wadze 2.

– przesyłanie do nauczyciela rozwiązań zleconych prac wskazany przez nauczyciela w określonym terminie (e-mail nauczyciela, dziennik elektroniczny, zadania w aplikacji Teams); wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać.

 

 1. W przypadku choroby ucznia lub innych okoliczności uniemożliwiających terminowe przesłanie prac np. awaria sprzętu opiekun/rodzic jest zobowiązany zgłosić ten fakt nauczycielowi lub wychowawcy klasy i ustalić nową formę i czas zaliczenia.

 

 1. Oceny uzyskane podczas nauki zdalnej będzie można poprawić na konsultacjach po uzgodnieniu z nauczycielem sposobu i terminu poprawy.

 

 1. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania.