PZO Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

`

ZASADY OCENIANIA

NA I ETAPIE KSZTAŁCENIA

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

 

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki

w Tucznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTY  OKREŚLAJĄCE  PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA

 

 • Nowa podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej z dnia z 14 lutego 2017 r.;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania
  i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
 • Statut szkoły   i WZO;
 • Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej „Ja i moja szkoła na nowo” (MAC Edukacja: autor: Jolanta Faliszewska)

 

Dokument został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 

 1. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej traktuje się jako konstruktywne opisywanie

wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej.

 

 1. Ocena opisowa to informacja, które standardy wymagań uczeń opanował, a nad którymi musi jeszcze popracować.

 

 1. Podstawę oceniania stanowi systematyczna obserwacja ucznia w różnorodnych sytuacjach dydaktycznych, ujawniających jego predyspozycje, zainteresowania, trudności, zachowania i postawy.

 

CELE  PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA

 

 1. Ocenianie w klasach I-III ma na celu wspierać szkolny rozwój ucznia poprzez dostarczanie rzetelnej informacji o jego szkolnych osiągnięciach. Celem oceniania w edukacji wczesnoszkolnej jest:

– poznanie uczniów i respektowanie indywidualnej drogi ich rozwoju;

– informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;

– doskonalenie procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności
od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności;

– motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

 

 1. Ocena szkolna w edukacji wczesnoszkolnej pełni wiele różnorodnych funkcji powiązanych z procesem kształcenia i wspomaganiem dziecka we wszechstronnym rozwoju na miarę jego możliwości. Do tych funkcji zaliczamy:

– funkcję informacyjną- uwzględniającą wkład pracy ucznia;

– funkcję korekcyjną- uwzględniającą efekt, jaki osiąga uczeń;

– funkcję motywacyjną- uwzględniającą możliwości ucznia.

W klasie I ocenianie ucznia poprzedzone jest zdiagnozowaniem jego osiągnięć, które stanowi punkt odniesienia do postępów jego rozwoju.

 

 1. Ocena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia w zakresie:

– edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wypowiadanie się (ustne

i pisemne), gramatykę i ortografię;

– edukacji matematycznej: pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, opanowanie podstawowych działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie),umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, wiadomości i umiejętności praktyczne z tego zakresu;

– edukacji przyrodniczej: wiedza o otaczającym środowisku przyrodniczym, umiejętność dokonywania obserwacji;

– edukacji społecznej: rozumienie środowiska społecznego, przestrzeganie norm i zasad obowiązującej w społeczności, środowisku i najbliższym otoczeniu;

– edukacji plastycznej i technicznej: kultura pracy, poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby, działalność plastyczno – techniczna;

– edukacji muzycznej: odtwarzanie i słuchanie muzyki, percepcja muzyki;

– wychowania fizycznego: sprawność fizyczno – ruchową, elementy higieny osobistej, gry i zabawy ruchowe;

– edukacji informatycznej: znajomość elementarnych podstaw obsługi komputera, posługiwanie się wybranymi programami, wyszukiwanie i korzystanie z informacji.

Przy formułowaniu oceny opisowej  zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych w klasie, jak i poza nią.

 

 

FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI:

 

1.Ocenę opisową redaguje się na podstawie informacji zgromadzonych za pomocą narzędzi oceniania.

 

 1. Gromadząc informacje na temat postępów ucznia nauczyciel korzysta z następujących metod i narzędzi kontrolno-diagnostycznych takich jak:
 • sprawdziany,
 • kartkówki,
 • dyktanda,
 • aktywność na lekcji,
 • wypowiedzi ustne i pisemne

 

 1. W systemie oceniania bierzemy również pod uwagę:

– prace domowe,

– wytwory pracy ucznia,

– prace średnio i długoterminowe(np. obserwacje pogody, projekty, itp.)

– prace dodatkowe (np. albumy, plansze, itp.).

 

KONTROLA  I  OCENA   OSIĄGNIĘĆ  UCZNIÓW:

 

 • Sprawdziany i dyktanda są obowiązkowe. W razie absencji – uczeń musi je napisać po powrocie  do szkoły w terminie  wyznaczonym  przez nauczyciela  (konkretny termin i miejsce ustala nauczyciel).
 • Sprawdziany są zapowiadane tydzień przed ich terminem.
 • Sprawdziany są sprawdzane i oddawane w ciągu dwóch tygodni, natomiast ocena z kartkówki powinna być przekazana na najbliższych lekcjach.
 • Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu, kartkówki,  odpowiedzi ustnej  –  zgodnie z zapisem zawartym w WZO.  Poprawa jest jednorazowa i odbywa się w terminie i miejscu ustalonym przez nauczyciela (nieprzekraczającym jednak 2 tygodni).
 • Wszystkie prace pisemne są archiwizowane do końca roku szkolnego; uczeń lub rodzic / opiekun mają prawo wglądu do tych prac.
 • Kartkówki traktowane są jako odpowiedź ustna, mogą być organizowane bez zapowiedzi.
 • Dyktanda zapowiadane są tydzień przed ich terminem.
 • Ocena z dyktanda powinna być przekazana na najbliższych lekcjach.
 • Nie ocenia się ucznia natychmiast po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. Uczeń dostaje określony czas na nadrobienie zaległego materiału i w tym czasie niezapisywane są mu nieprzygotowania do lekcji.
 • Uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek (także zadań domowych) za czas swojej nieobecności jak najszybciej po powrocie do szkoły (w uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo zwolnić go z tego obowiązku lub określić, które partie notatek mogą być pominięte).
 • Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lub brak zadania, tylko na początku lekcji,  dwa razy w półroczu  bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się sprawdziany. Uczeń, który wykorzysta dwa nieprzygotowania i zgłosi nauczycielowi na początku lekcji brak pracy domowej otrzymuje bz.
 • Pracą domową jest nie tylko praca pisemna, ale również przeczytanie tekstu kultury.
 • Za aktywność oraz pracę podczas lekcji (w zależności od zaangażowania i trudności zadań) uczeń otrzymuje oceny, które mogą być sumą plusów zdobywanych systematycznie w trakcie zajęć.

 

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 

1.Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel zapisuje, dokumentuje, dokonując zapisów:

– w dzienniku,

– na wytworach pracy ucznia,

– w zeszycie ucznia, zeszytach ćwiczeń.

 

 1. Oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali: 1 – 6

stopień 6, gdy uczeń w pełni opanował podstawę programową;

stopień 5, gdy uczeń opanował na bardzo wysokim poziomie wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową;

stopień 4, gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne, ale pozwalają na dalsze opanowywanie treści;

stopień 3, gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, sprawiający kłopoty w przyswajaniu trudniejszych treści;

stopień 2, gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i utrudniają dalsze kształcenie;

stopień 1, gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń nie radzi z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela.

 

 1. Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu:

Ocena celująca – wyrażony cyfrą 6

Znakomicie! Świetnie! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!

Ocena bardzo dobra – wyrażony cyfrą 5

Brawo! Bardzo dobrze pracujesz. Prawidłowo wykonałeś zadanie. Tak trzymaj!

Ocena dobra – wyrażony cyfrą 4

Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać lepsze wyniki

Ocena dostateczna – wyrażony cyfrą 3

Staraj się pracować systematycznie. Bądź wytrwały, a efekty twoje pracy będą większe. Włóż więcej wysiłku w wykonywaną pracę.

Ocena dopuszczająca – wyrażony cyfrą 2

Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.

Ocena niedostateczna – wyrażony cyfrą 1

Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie z nauczycielem i rodzicami.

 

 1. Przyjmuje się następujące skróty słowne ocen cyfrowych:

Ocena celująca (cel) – 6

Ocena bardzo dobra (bdb) – 5

Ocena dobra (db) – 4

Ocena dostateczna (dst) – 3

Ocena dopuszczająca (dop) –2

Ocena niedostateczna (ndst) – 1

 

 1. Dopuszcza się w klasach I-III ocenę wyrażoną w obrazkach: słoneczka, buźki, itp.

 

 1. Dopuszcza się oceny bieżące ze znakiem plus (+) lub minus (-).

 

 1. Dopuszcza się także stosowanie w dziennikach lekcyjnych następujących znaków:

np – zgłoszenie braku pracy domowej,

nb – nieobecność dziecka podczas zajęć ocenianych,

bz – brak zadania, pracy domowej po wykorzystaniu przysługujących na półrocze nieprzygotowań,

0 – uczeń nie pisał sprawdzianu,

„+”– otrzymuje za aktywność, przyniesienie dodatkowych pomocy, itp. Za trzy plusy można otrzymać ocenę bardzo dobrą (stosowane w zapiskach własnych).

 

 1. W klasach I-III przeprowadzane są sprawdziany na arkuszach przygotowanych przez wydawnictwa lub nauczyciela. Ocena sprawdzianu – punktowa i procentowa ustalona zgodnie z kartoteką testu.

Oceny wystawia się zgodnie z następującymi progami procentowymi:

100%                   – celujący

99,99%  – 85,1%- bardzo dobry;

85%       – 70%   – dobry;

69,9%    – 50%   – dostateczny;

49,9%    – 30%   – dopuszczający;

29,9%      – 0%   – niedostateczny.

 

Uczniowie ci piszą sprawdziany, testy i kartkówki dostosowane do ich możliwości.

 

 1. Pisanie z pamięci i ze słuchu oceniane są następująco:

Celujący (6): 0 błędów

Bardzo dobry(5): 1 błąd ortograficzny

Bardzo dobry minus (5-): 2 błędy ortograficzne

Dobry plus (4+): 3 błędy ortograficzne

Dobry (4): 4 błędy ortograficzne

Dobry minus (4-): 5 błędów ortograficznych

Dostateczny plus (3+): 6 błędów ortograficznych

Dostateczny(3): 7 błędów ortograficznych

Dostateczny minus (3-): 8 błędów ortograficznych

Dopuszczający (2): 9 błędów ortograficznych

Niedostateczny(1): 10 i więcej błędów ortograficznych.

 

3  błędy  interpunkcyjne  = 1  błąd  ortograficzny,

4 pomyłki (przestawienie liter, opuszczanie liter, opuszczanie znaków diakrytycznych)= 1 błąd ortograficzny.

 

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW

 

 1. Roczna i śródroczna ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy. Osiągnięcia wychowawcze określone są na poziomach: zawsze, często, najczęściej nie.
 2. Ocenę ustala nauczyciel – wychowawca uwzględniając:

– opinię innych nauczycieli uczących ucznia,

– opinię niedydaktycznych pracowników szkoły,

– opinię kolegów i koleżanek,

– samoocenę ucznia.

 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

– oceny z zajęć edukacyjnych,

– promocję do klasy programowo wyższej.

 1. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 2. a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 3. b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 4. c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
 5. d) dbałość o piękno mowy ojczystej;
 6. e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 7. f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole o poza nią;
 8. g) okazywanie szacunku innym osobom,
 9. h) współpraca z rówieśnikami,
 10. i) udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska

5.W ramach oceniania bieżącego nauczyciel obserwuje ucznia. Ewentualne uwagi odnotowuje w dzienniku.

 

SPOSOBY POWIADAMIANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH UCZNIÓW W NAUCE I ZACHOWANIU

 1. Na początku roku szkolnego rodzice i uczniowie zapoznawani są z wymaganiami edukacyjnymi i zasadami oceniania, a fakt ten jest odnotowany w dzienniku.

 

 1. Rodzice na bieżąco otrzymują informacje o postępach swoich dzieci podczas zebrań, konsultacji, spotkań indywidualnych.

 

 1. W przypadkach braku zainteresowania rodzica postępami dziecka nauczyciel zaprasza telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny rodzica do szkoły, w dalszej kolejności wysyła pismo lub ostatecznością będzie wizyta w domu dziecka nauczyciela – wychowawcy, psychologa po uprzednim ustaleniu terminu.

 

 1. Ocenianie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej jest jawne i odbywa się na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel sprawdza wykonywane prace, chwali za wysiłek, za chęci, za pracę. Nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować. Podkreśla, więc osiągnięcia ucznia, ale nie porównuje go z innymi uczniami.

 

 1. Nauczyciel stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania kształtującego, tj.: obserwuje ucznia i jego pracę, rozmawia z nim i motywuje do dalszych wysiłków. Uczeń powinien mieć pewność, że w toku uczenia się ma prawo do popełniania błędów, do rzetelnej informacji, z której jasno wynika, co zrobił dobrze, co źle, a co musi zmienić, aby było lepiej.

 

 1. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i rodzice otrzymują do wglądu, gdy zajdzie taka potrzeba.

 

 1. Na zakończenie każdego półrocza rodzice otrzymują informację o postępach ucznia w formie oceny opisowej na specjalnie przygotowanym arkuszu, odrębnym dla poszczególnych klas.

 

 1. Ocena roczna jest przedstawiona w formie opisu osiągnięć ucznia na świadectwie.

 

WARUNKI POPRAWIANIA OCENY

 

 1. W razie nieobecności na sprawdzianie i dyktandzie uczeń ma obowiązek napisania ich w innym ustalonym przez nauczyciela terminie.

 

 1. W przypadku otrzymania ze sprawdzianu oceny niedostatecznej uczeń ma obowiązek poprawić ją w ustalonym przez nauczyciela terminie.

 

 1. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w terminie ustalonym przez nauczyciela z odpowiedzi ustnej, pisemnej, kartkówki.

 

 1. Do poprawy oceny może podejść tylko raz.

 

 1. W razie nieobecności, uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości z poszczególnych edukacji w terminie uzgodnionym z nauczycielem, może poprosić o pomoc nauczyciela w nadrabianiu zaległości.

 

 

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 Ocenienie uczniów posiadających orzeczenie lub opinię  z poradni o dysfunkcjach wynika z indywidualnych dostosowań.

Klasa I

Edukacja polonistyczna

 

Celujący (cel) 6

Czytanie: czyta płynnie zdaniami tekst opracowany, zachowuje odpowiednie tempo, czyta cicho ze zrozumieniem, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, potrafi określić przeżycia postaci w utworze literackim, czyta książki i korzysta z księgozbioru bibliotecznego.

Pisanie: pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu zachowując prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany, układa i zapisuje zdania na podany lub dowolny temat.

Mówienie: wypowiada się wielozdaniowo  na dowolny temat, uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa,  wypowiedzi są logiczne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych.

Bardzo dobry (bdb) 5

Czytanie: czyta poprawnie zdaniami tekst opracowany, zachowuje odpowiednie tempo, czyta ze zrozumieniem, odpowiada prawidłowo na zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, interesuje się książkami i chętnie je czyta.

Pisanie: pisze z pamięci proste, krótkie zdania, dba o estetykę i poprawność  graficzną pisma, zachowuje prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany, układa i zapisuje zdania na podany temat.

Mówienie: wypowiada się zdaniami na zadany temat, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi spójne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych.

Dobry (db) 4

Czytanie: czyta wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na zadane pytania, interesuje się książkami i ich czytaniem.

Pisanie: pisze prawie zawsze poprawnie z pamięci, stara się zachować prawidłowy kształt liter, przepisując tekst drukowany popełnia nieliczne błędy ( brak elementów liter np. kropki, kreski, haczyki).

Mówienie: wypowiada się prostymi zdaniami, posiada duży zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową.

Dostateczny (dst) 3

Czytanie: czyta sylabami, wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na większość pytań, na miarę swoich możliwości czyta wskazane lektury.

Pisanie: pisze z pamięci popełniając błędy  ortograficzne, przepisując tekst drukowany stara się zachować prawidłowy kształt liter, popełnia błędy (brak elementów liter np. kropki, kreski, haczyki).

Mówienie: wypowiada się w formie zdań pojedynczych i wyrazami, posiada mały zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową.

Dopuszczający (dop) 2

Czytanie: głoskuje, dokonuje analizy i syntezy słuchowej, czyta popełniając wiele błędów, nie odpowiada prawidłowo na pytania, interesuje się książkami.

Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, pisząc z pamięci popełnia wiele błędów (np. opuszcza lub dodaje litery, myli litery o podobnym kształcie, robi błędy ortograficzne), nie zachowuje kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi.

Mówienie: wypowiada się wyrazami, ma ubogi zasób słów, popełnia błędy językowe.

Niedostateczny (ndst) 1

Czytanie: popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej i słuchowo-wzrokowej wyrazów, nie czyta, nie odpowiada na zadawane pytania lub odpowiada nie na temat.

Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, popełnia przy tym liczne błędy, nie potrafi pisać z pamięci, nie zachowuje liniatury, kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi.

Mówienie: wypowiada się najczęściej w formie przeczącej lub twierdzącej, wyrazami, posiada bardzo ubogie słownictwo, mówi niechętnie popełniając liczne błędy językowe.

 

Edukacja matematyczna

Celujący (cel) 6

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka.

Zadania tekstowe: samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania i układa treści zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego.

Umiejętności praktyczne: zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości, masy, obliczeń pieniężnych, określa czas za pomocą zegara i kalendarza, nazywa dni tygodnia i nazwy miesięcy, dostrzega  rytm i symetrię.

Bardzo dobry(bdb) 5

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka.

Zadania tekstowe: samodzielnie i prawidłowo rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, zapisuje rozwiązanie zadania przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji.

Umiejętności praktyczne: prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy, obliczeń pieniężnych, określa czas za pomocą zegara i kalendarza,  nazywa dni tygodnia i nazwy miesięcy, dostrzega  rytm i symetrię.

Dobry (db) 4

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, w obliczeniach popełnia drobne błędy, rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka.

Zadania tekstowe: korzysta ze wskazówek nauczyciela i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, poprawnie rozwiązuje zadanie przedstawione słownie w konkretnej sytuacji.

Umiejętności praktyczne: wykonuje samodzielnie i prawidłowo proste pomiary długości i masy, proste obliczenia pieniężne, prawidłowo posługuje się nazwami dni tygodnia i nazwami miesięcy, dostrzega symetrię, kontynuuje rozpoczęty wzór.

Dostateczny (dst) 3

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje działania popełniając liczne błędy, z pomocą nauczyciela rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe w postaci okienka.

Zadania tekstowe: robi błędy podczas wykonywania zadań jednodziałaniowych, popełnia błędy rozwiązując zadania przedstawione słownie w konkretnej sytuacji.

Umiejętności praktyczne: w miarę poprawnie dokonuje prostych pomiarów długości i masy, zna pojęcie długu i spłacenia go, zna nazwy dni tygodnia, w miarę poprawnie używa nazw miesięcy, z pomocą nauczyciela dostrzega symetrię, stara się kontynuować rozpoczęty wzór.

Dopuszczający(dop) 2

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: wykonuje dodawanie i odejmowanie, często popełnia błędy w liczeniu, liczy na konkretach, myli działania, ma trudności z rozwiązywaniem prostych równań jednodziałaniowych w postaci okienka.

Zadania tekstowe: nie rozumie treści zadania przedstawionego słownie, z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadanie jednodziałaniowe.

Umiejętności praktyczne: z pomocą nauczyciela wykonuje proste pomiary długości, masy oraz obliczeń pieniężnych, słabo zna nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy, nie dostrzega symetrii, ma problemy z kontynuacją rozpoczętego wzoru.

Niedostateczny (ndst) 1

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: licząc na konkretach popełnia liczne błędy, nie kojarzy znaku matematycznego z konkretnym działaniem, nie potrafi rozwiązać prostego równania jednodziałaniowego z niewiadomą w postaci okienka.

Zadania tekstowe: nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi rozwiązać zadania.

Umiejętności praktyczne: nie wykonuje pomiarów długości i masy, obliczeń pieniężnych, nie zna dni tygodnia i nazw miesięcy, nie dostrzega symetrii, nie potrafi kontynuować rozpoczętego wzoru.

Edukacja społeczno-przyrodnicza

Celujący (cel) 6

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i społecznym, zna symbole narodowe i symbole Unii Europejskiej, zawsze szanuje otaczające środowisko przyrodnicze, okazuje szacunek innym ludziom, jest odpowiedzialny, chętnie pomaga innym, zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób, potrafi rozróżnić zagrożenia i przeciwdziałać im. Zawsze stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.

Bardzo dobry (bdb) 5

Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, zna formy ochrony środowiska naturalnego, szanuje przyrodę, zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka i zagrożenia ze strony zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych, zna swój adres zamieszkania, zna symbole narodowe, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej, wie na czym polega praca w poznanych zawodach, zawsze używa form grzecznościowych wobec innych osób, zgodnie współpracuje z innymi, zachowuje się odpowiedzialnie. Stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.

Dobry (db) 4

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym, zna podstawowe formy ochrony środowiska przyrodniczego, rozpoznaje i nazywa niektóre gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, zna swój adres zamieszkania, wie na czym polega praca w poznanych zawodach, dobrze współpracuje z innymi, używa form grzecznościowych, zna symbole narodowe i rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. Na ogół stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.

Dostateczny (dst) 3

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym, zna niektóre formy ochrony środowiska, wie, czym zajmują się ludzie w najbliższej okolicy. Zna symbole narodowe (flaga, hymn, godło). Potrafi wymienić nazwy poznanych warzyw i kwiatów, zna pory roku, zazwyczaj okazuje szacunek innym ludziom. Stara się współpracować z innymi. Posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.

Dopuszczający(dop) 2

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje poznane gatunki roślin, słabo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno – przyrodniczym, częściowo zna swój adres zamieszkania, myli pory roku, myli symbole narodowe, rzadko okazuje szacunek innym osobom, nie zawsze potrafi współpracować z innymi. Posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się  w ruchu drogowym, ale nie zawsze korzysta z tej wiedzy.

Niedostateczny (ndst) 1

Bardzo słabo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym, nie zna swojego adresu zamieszkania, nie zna pór roku, najczęściej nie okazuje szacunku innym osobom, nie zna symboli narodowych, nie potrafi współpracować w grupie. Nie stosuje zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

Edukacja plastyczno- techniczna

Celujący (cel) 6

Wykazuje uzdolnienia manualne, bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, zaskakuje nowatorskim rozwiązywaniem zagadnień, prace plastyczne i techniczne cechuje staranność, estetyka, potrafi pracować różnymi technikami. Interesuje się sztuką i  wypowiada się na jej temat.

Bardzo dobry (bdb) 5

Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia. Prace plastyczne i techniczne cechuje staranność, estetyka, potrafi zastosować różne techniki plastyczne i techniczne, bierze udział w konkursach szkolnych. Dba o ład i porządek  w miejscu pracy.

Dobry (db) 4

Podejmuje zadania plastyczne i techniczne. Korzysta z bogatej bazy kolorów. Potrafi pracować różnymi technikami plastycznymi i technicznymi. Dba o ład i porządek  w miejscu pracy.

Dostateczny (dst) 3

Podejmuje zadania techniczne i plastyczne, ale często ich nie kończy. Dostrzega linie proste i owalne w przedmiotach, kreśli je po śladzie, uzupełnia tłem kontury przedmiotów, używa małej ilości kolorów, potrafi zorganizować swój warsztat pracy. Z pomocą dba o ład i porządek w miejscu pracy.

Dopuszczający (dop)2

Niechętnie podejmuje zadania plastyczno-techniczne, prace wykonuje schematycznie, używa małej ilości kolorów, nie doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, nie potrafi sobie zorganizować warsztatu pracy. Nie potrafi dbać o ład i porządek w miejscu pracy.

Niedostateczny (ndst) 1

Niechętnie podejmuje zadania plastyczne i techniczne, nie doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, nie potrafi z pomocą nauczyciela zorganizować sobie warsztatu pracy. Każda technika plastyczna lub techniczna stwarza dla ucznia problem nie do pokonania.

 

Edukacja muzyczna

Celujący (cel.) 6

Posiada dużą wiedzę i umiejętności muzyczne, chętnie prezentuje  swoje umiejętności, gra na instrumentach, ładnie śpiewa. Świadomie i aktywnie słucha muzyki, zna i prezentuje poznane tańce  ludowe.

Bardzo dobry (bdb) 5

Opanowuje treść i melodię piosenki, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i reaguje zgodnie z umową, poprawnie odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, prawidłowo wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie i aktywnie słucha muzyki.

Dobry (db) 4

Zna tekst i melodię piosenek po długotrwałym powtarzaniu, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce, poprawnie odtwarza krótkie rytmy, wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie i aktywnie słucha muzyki.

Dostateczny (dst) 3

Zna teksty piosenek i melodie po długotrwałym powtarzaniu, z pomocą nauczyciela dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, stara się wyrażać nastrój muzyki poprzez ruch, stara się aktywnie słuchać muzyki.

Dopuszczający (dop) 2

Ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, nawet z pomocą nauczyciela ma duże problemy z odtworzeniem prostego rytmu, ma duże trudności  w świadomym i aktywnym słuchaniu muzyki.

Niedostateczny (ndst) 1

Nie opanowuje treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, nie potrafi wyrazić nastroju muzyki poprzez ruch, nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi odtworzyć prostego rytmu, niechętnie słucha muzyki.

 

Wychowanie fizyczne

Celujący (cel) 6

Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową- bierze udział w zawodach szkolnych i pozaszkolnych, wykonuje sprawnie wszystkie ćwiczenia, wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy i zdrowej rywalizacji. Cieszy się z sukcesów sportowych innych. Zawsze przestrzega zasad gier i zabaw. Zawsze jest przygotowany do zajęć.

Bardzo dobry (bdb) 5

Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową- bierze udział w zawodach wewnątrzszkolnych, wykonuje wszystkie ćwiczenia, wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy, zdrowej rywalizacji. Cieszy się z sukcesów sportowych innych. Zawsze przestrzega zasad gier i zabaw. Jest przygotowany do zajęć.

Dobry (db) 4

Potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia fizyczne, stosuje zdobyte umiejętności i wiadomości w zabawach i grach sportowych, dobrze współdziała w grupie. Przestrzega zasad podczas gier i zabaw. Najczęściej jest przygotowany do zajęć.

Dostateczny (dst) 3

Wykonuje ćwiczenia i jest przygotowany do zajęć, nie zawsze chętnie współdziała w grupie. Stosuje się do zasad gier i zabaw.

Dopuszczający (dop) 2

Ma trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń, niechętnie współdziała w grupie podczas  gier i zabaw, często nie przestrzega zasad gier i zabaw.  Często jest nieprzygotowany do zajęć.

Niedostateczny (ndst) 1

Ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń, nie chce podejmować aktywności. Nie przestrzega zasad gier i zabaw. Jest nieprzygotowany do zajęć.

 

Edukacja  informatyczna

Celujący (cel) 6

Umie samodzielnie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego, swobodnie posługuje się wybranymi programami, bezpiecznie korzysta z komputera.

Bardzo dobry (bdb) 5

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: samodzielnie korzysta z klawiatury, myszy, uruchamia programy, posługuje się wybranymi  narzędziami, wie jak trzeba korzystać z komputera,  żeby nie narażać własnego zdrowia.

Dobry (db) 4

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, uruchamia programy, posługuje się wybranymi  narzędziami,  wie jak trzeba korzystać  z komputera, by nie narażać swojego zdrowia.

Dostateczny (dst) 3

Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, wie jak trzeba korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia.

Dopuszczający (dop) 2

Słabo opanował wiedzę i umiejętności. Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z pomocą nauczyciela z myszki i klawiatury. Ma problemy z wykonywaniem ćwiczeń zgodnie z treścią. Często jest nieprzygotowany do zajęć.

Niedostateczny (ndst) 1

Nie opanował wiedzy i umiejętności. Nie wykonuje ćwiczeń. Jest nieprzygotowany do zajęć. Nie wie, jak korzystać z komputera, aby nie narażać zdrowia.

 

Klasa II

Edukacja polonistyczna

Celujący (cel) 6

Czytanie. Czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją każdy tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania.

Pisanie. Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, zna zasady ortograficzne.

Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem językowym, posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np. związki frazeologiczne).

Bardzo dobry (bdb) 5

Czytanie. Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami, czyta płynnie z podziałem na role, umie czytać cicho ze zrozumieniem i odpowiadać na pytania związane z tekstem, wyodrębnia w utworze kolejne wydarzenia, dostrzega związki między nimi.

Pisanie. Umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa, zna i stosuje zasady ortograficzne, potrafi napisać swobodny tekst na określony temat, płynnie, czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i zdania.

Mówienie. Rozumie sens wypowiedzi, potrafi poprawnie, w rozwiniętej formie wypowiadać się n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada bogaty zasób słów.

Dobry (db) 4

Czytanie. Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania.

Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania, rzadko popełnia błędy w pisaniu ze słuchu, zna i zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne.

Mówienie. Potrafi ułożyć poprawnie pod względem językowym zdanie pojedyncze, rozwinięte, wypowiada się zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi poprawnymi pod względem językowym i logicznym, z pomocą dokonuje selekcji treści.

Dostateczny (dst) 3

Czytanie. Czyta wyrazami, popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania czasami z pomocą nauczyciela.

Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy, popełnia nieliczne błędy, zna zasady ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosować podczas samodzielnego pisania.

Mówienie. Popełnia nieliczne błędy przy układaniu zdań pojedynczych, rozwiniętych, pod względem językowym.

Dopuszczający (dop) 2

Czytanie. Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, czytając samodzielnie tekst nie potrafi prawidłowo odpowiedzieć na pytania.

Pisanie. Pisząc z pamięci popełnia liczne błędy, odwzorowuje po literze, popełnia błędy przy pisaniu ze słuchu, rzadko stosuje zasady ortograficzne.

Mówienie. Nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego pod względem językowym zdania pojedynczego rozwiniętego, wypowiada się zdaniami prostymi, wykazuje ubogi zasób słownictwa.

Niedostateczny (ndst) 1

Czytanie. Ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie czyta, nie potrafi samodzielnie przeczytać tekstu.

Pisanie. W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy, opuszcza litery i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych.

Mówienie. Ma kłopoty z wypowiadaniem się, na pytania odpowiada jednym wyrazem lub w ogóle, nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego językowo zdania.

 

Edukacja matematyczna

Celujący (cel) 6

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100, samodzielnie i biegle mnoży i dzieli w zakresie 100, zna i stosuje kolejność wykonywania działań.

Zadania tekstowe. Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone zadania dwudziałaniowe i bez trudu układa treść do zadania.

Umiejętności praktyczne. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo ich zamiany, zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń pieniężnych w różnych jednostkach, zawsze prawidłowo i samodzielnie wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich). Bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Bardzo dobry (bdb) 5

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100, rozumie i sprawnie mnoży i

dzieli w zakresie 100 (biegle w zakresie 30), stosuje przemienność i łączność dodawania i mnożenia.

Zadania tekstowe. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i złożone zadania z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego.

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować poznane wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy.

Dobry (db) 4

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Samodzielnie dodaje i odejmuje i odejmuje liczby w zakresie 100, rozumie mnożenie

i dzielenie, samodzielnie i poprawnie wykonuje działania w zakresie 30.

Zadania tekstowe. Potrafi ułożyć treść zadania do sytuacji życiowej schematu graficznego i

działania arytmetycznego. Rozwiązuje proste zadania z treścią.

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować większość poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu i pieniędzy.

Dostateczny (dst) 3

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Czasami popełnia błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, mnoży i dzieli w zakresie 30 popełniając nieliczne błędy.

Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i z pomocą układa treść do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego.

Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych.

Dopuszczający (dop) 2

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Dodaje i odejmuje w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na konkretach, mnoży i dzieli w zakresie 30 popełniając błędy lub działając na konkretach.

Zadania tekstowe. Z pomocą rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i układa treść do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego.

Umiejętności praktyczne. Z pomocą dokonuje prostych pomiarów długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych.

Niedostateczny (ndst) 1

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 30.

Zadania tekstowe. Z pomocą rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i nie potrafi ułożyć treści zadania do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego.

Umiejętności praktyczne. Nie potrafi wykonać poleceń i rozwiązać zadań z zastosowaniem miar długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych.

 

Edukacja społeczno – przyrodnicza

Celujący (cel) 6

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i społecznym, zawsze szanuje otaczające środowisko przyrodnicze, zawsze wykazuje szacunek dla innych ludzi, zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób.

Bardzo dobry (bdb) 5

Wie, z jakich części składa się roślina, zna nazwy poszczególnych pór roku, zna nazwy i ilość dni w poszczególnych miesiącach, zna ptaki i ssaki domowe, zna niektóre zwierzęta i rośliny łąkowe, zna kierunki świata, zna nazwy okolicznych miejscowości, wie, jakie wartości odżywcze mają owoce i warzywa, umie opowiedzieć, na czym polega praca ludzi w różnych zawodach, odróżnia drzewa i krzewy, stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania w ruchu drogowym, przestrzega zasad i higieny.

Dobry (db) 4

Orientuje się czym zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, potrafi wyróżnić nazwy kwiatów i warzyw, wymienia nazwy poszczególnych pór roku, z pomocą wymienia nazwy najbliższych miejscowości, zna zasady zachowania się na drodze, wie, że warzywa i owoce mają wartości odżywcze, zwykle okazuje szacunek dla innych ludzi, zazwyczaj przestrzega zasad higieny.

Dostateczny (dst) 3

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno –przyrodniczym, posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu drogowym, nie zawsze przestrzega zasad higieny.

Dopuszczający (dop) 2

Z pomocą nauczyciela wymienia nazwy zakładów przemysłowych, usługowych, urzędów, nie wie jakie sprawy można załatwić na poczcie, nie potrafi wymienić części nadziemnych i podziemnych roślin, nie potrafi wymienić części składowych kwiatu, ma problem z opisaniem krajobrazu swojej okolicy, nie zna wartości odżywczych warzyw i owoców, z trudem porusza się bezpiecznie w ruchu drogowym, nie zawsze przestrzega zasad higieny, z pomocą wysyła list.

Niedostateczny (ndst) 1

Nie rozumie zachodzących w przyrodzie zjawisk i niechętnie je obserwuje, nie dba o rośliny klasowe, nie stosuje zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Edukacja plastyczno –techniczna

Celujący (cel) 6

Treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje nowatorskich rozwiązań, elementy są właściwie rozplanowane na płaszczyźnie i w przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością o szczegóły, posiada umiejętności plastyczne.

Bardzo dobry (bdb) 5

Umie przygotować stanowisko pracy, zachowuje bezpieczeństwo podczas pracy, wykonuje estetyczne i dokładne prace, wykonuje prace w sposób twórczy.

Dobry (db) 4

Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są zazwyczaj staranne, estetyczne i doprowadzone do końca.

Dostateczny (dst) 3

Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie i nie zawsze estetyczne, nie zawsze doprowadza prace do końca.

Dopuszczający (dop) 2

Prace wykonuje niedbale, zwykle ich nie kończy, ma trudności z rozplanowaniem pracy.

Niedostateczny (ndst) 1

Prace wykonuje niechętnie, niestarannie i są niewykończone, bardzo szybko się zniechęca, nie kończy pracy.

 

Edukacja muzyczna

Celujący (cel) 6

Pięknie śpiewa piosenki z zachowaniem odpowiedniego rytmu, tempa, melodii, posiada zdolności muzyczne, gra na instrumentach.

Bardzo dobry (bdb) 5

Śpiewa piosenki, umie wyklaskać rytm, zna wartości nutowe.

Dobry (db) 4

Umie zaśpiewać poznane piosenki, popełnia nieliczne błędy wyklaskując podany rytm, zna niektóre wartości nutowe.

Dostateczny (dst) 3

Umie zaśpiewać niektóre z poznanych piosenek, z pomocą potrafi wyklaskać podany rytm, zna niektóre wartości nutowe.

Dopuszczający (dop) 2

Ma trudności z zapamiętaniem treści piosenki, nie zna wartości nut.

Niedostateczny (ndst) 1

Nie potrafi zapamiętać treści piosenki, śpiewa bardzo niechętnie lub w ogóle nie śpiewa.

 

Wychowanie fizyczne

Celujący (cel) 6

Zwinnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych międzygminnych i wyżej zajmując czołowe miejsca.

Bardzo dobry (bdb) 5

Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, respektuje zasady poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji.

Dobry (db) 4

Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier i zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair – play.

Dostateczny (dst) 3

Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.

Dopuszczający (dop) 2

Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, nie stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych.

Niedostateczny (ndst) 1

Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie gier zabaw.

 

Edukacja informatyczna

Celujący (cel) 6

Potrafi samodzielnie w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości. Jest zawsze wzorowo przygotowany do zajęć. Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy wynikające podczas pracy z przewidzianym programem komputerowym. Jest zaangażowany w pracę i przestrzega zasad bezpieczeństwa.

Bardzo dobry (bdb) 5

Potrafi w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności (poznanie możliwości programu na którym pracuje). Operuje poznaną terminologią informatyczną. Wykazuje się dużą starannością i sumiennością, efektywnie wykorzystuje czas pracy.

Dobry (db) 4

Wykonana praca jest zasadniczo samodzielna, lecz nie wyczerpuje zagadnienia inie widać inwencji twórczej dziecka. Uczeń rozumie poznaną terminologię informatyczną i w znacznym stopniu nią się posługuje. Nie zawsze efektywnie wykorzystuje czas pracy, czasem brak mu staranności i systematyczności w działaniu.

Dostateczny (dst) 3

Zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem. Zna klawiaturę, spełnia wymagania podstawowe określone w programie. Jest mało samodzielny, czasami wymaga ukierunkowania. Wykonuje zadania na miarę swoich możliwości, zna podstawowe funkcje i opcje programu.

Dopuszczający (dop) 2

Posiada znaczne braki w zakresie wymagań podstawowych określonych w programie. Podczas wykonywania zadań wymaga mobilizacji i pomocy nauczyciela, popełnia liczne błędy zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej jaki działania praktycznego. Słabo angażuje się w pracę.

Niedostateczny (ndst) 1

Nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych objętych programem. Nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych nawet z pomocą nauczyciela. Nie angażuje się w pracę, nie stara się dostosować do wymagań. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa.

 

Klasa III

Edukacja polonistyczna

Celujący (cel) 6

Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiada na wszystkie pytania z nim związane.

Pisanie. Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, zna i zawsze stosuje zasady ortograficzne, tworzy swobodne teksty.

Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem językowym, posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np. związki frazeologiczne), uzasadnić swoją opinię na każdy temat

Bardzo dobry (bdb) 5

Czytanie. Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami teksty opracowywane w kl. III, czyta

płynnie z podziałem na role, umie czytać cicho ze zrozumieniem tekst literatury popularnej i odpowiadać na pytania z nim związane.

Pisanie. Umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa, zna i stosuje zasady ortograficzne, układa zdania pojedyncze rozwinięte, potrafi napisać swobodny tekst na wyrazy i zdania.

Mówienie. Wypowiada się w uporządkowanej formie, potrafi poprawnie, w rozwiniętej formie wypowiadać się n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada bogaty zasób słownictwa,

Dobry (db) 4

Czytanie. Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania.

Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania z pamięci i ze słuchu, zna i zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne, potrafi samodzielnie ułożyć i zapisać poprawne pod względem językowym zdanie pojedyncze rozwinięte

Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi, poprawnymi pod względem językowym i logicznym.

Dostateczny (dst) 3

Czytanie. Czyta wyrazami, nie zawsze potrafi w sposób płynny połączyć wyrazy w zdania, popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania czasami z pomocą nauczyciela.

Pisanie. Zapisuje większość wyrazów i zdań popełniając nieliczne błędy, zna zasady ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosować podczas samodzielnego pisania. Czasami błędnie konstruuje zdania pojedyncze rozwinięte.

Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi, popełnia drobne błędy językowe lub logiczne, czasem powtarza wyrazy lub zdania

Dopuszczający (dop) 2

Czytanie. Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, potrafi w wolnym tempie przeczytać ze zrozumieniem tekst i prawidłowo odpowiedzieć na niektóre pytania z nim związane, wyróżnia postacie nie zawsze wydarzenia.

Pisanie. Pisząc z pamięci i ze słuchu popełnia liczne błędy, nie potrafi wykorzystać poznanych zasad ortograficznych, pisze i układa zdanie pojedyncze z pomocą nauczyciela

Mówienie. Wypowiada się zdaniami prostymi, popełnia sporo błędów językowych i logicznych, wykazuje ubogi zasób słownictwa.

Niedostateczny (ndst) 1

Czytanie. Czyta bardzo wolno, czasem głoskuje, ma trudności z przeczytaniem wielosylabowych wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie przeczyta tekstu, nie potrafi samodzielnie przeczytać tekstu, nie czyta ze zrozumieniem.

Pisanie. W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy, opuszcza lub przestawia litery i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych, nie potrafi ułożyć i zapisać zdania prostego nawet z pomocą nauczyciela.

Mówienie. Ma kłopoty z wypowiadaniem się na temat, na pytania odpowiada jednym wyrazem lub w ogóle nie udzieli odpowiedzi.

 

Edukacja matematyczna

Celujący (cel) 6

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 1000, samodzielnie i biegle mnoży i dzieli w zakresie 100, mnoży liczbę dwucyfrową, zna i stosuje kolejność wykonywania działań.

Zadania tekstowe. Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone zadania dwudziałaniowe i bez trudu układa treść do zadania, rysunku, schematu graficznego, działania arytmetycznego

Umiejętności praktyczne. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo ich zamiany, zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń pieniężnych w różnych jednostkach, zawsze prawidłowo i samodzielnie wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich). Bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Bardzo dobry (bdb) 5

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100, rozumie i sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 100, sprawdza wynik dodawania za pomocą odejmowania i wynik mnożenia za z niewiadomą w postaci okienka.

Zadania tekstowe. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i złożone zadania z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, formuły matematycznej.

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować poznane wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy. Samodzielnie oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta.

Dobry (db) 4

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Samodzielnie dodaje i odejmuje i odejmuje liczby w zakresie 100, mnoży i dzieli w zakresie 100, popełnia nieliczne błędy.

Zadania tekstowe. Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie tekstowe.

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować większość poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu i pieniędzy. Mierzy i oblicza obwód trójkąta, kwadratu, prostokąta.

Dostateczny (dst) 3

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Większość działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 wykonuje poprawnie, mnoży i dzieli w zakresie 100 popełniając nieliczne błędy, zdarza się, że liczy na konkretach.

Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania tekstowe, czasem z pomocą

Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych.

Dopuszczający (dop) 2

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Dodaje i odejmuje w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na konkretach, mnoży i dzieli w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na konkretach.

Zadania tekstowe. Proste zadania jednodziałaniowe rozwiązuje wyłącznie z pomocą nauczyciela.

Umiejętności praktyczne. Z pomocą dokonuje prostych pomiarów długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych, często popełnia błędy w pomiarach, odczytuje tylko pełne godziny na zegarze, ma trudności z liczeniem pieniędzy, wycinkowo zna skróty jednostek.

Niedostateczny (ndst) 1

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 1000,

nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Nie posiada ukształtowanego pojęcia dziesiątkowego systemu pozycyjnego

Zadania tekstowe. Nie rozwiązuje zadań tekstowych nawet z pomocą nauczyciela

Umiejętności praktyczne. Mimo pomocy nie dokonuje obliczeń zegarowych, pomiarów długości i masy, nie zna skrótów poznanych jednostek, nie potrafi liczyć pieniędzy, nie zapisuje dat.

 

Edukacja społeczno –przyrodnicza

Celujący (cel) 6

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, zna swoją miejscowość, potrafi opowiadać o zabytkach i ciekawych miejscach, potrafi posługiwać się mapą, umie obserwować zjawiska przyrodnicze, analizować je, wyjaśniać, posługuje się mapą. Tworzy i kompletuje samodzielne zbiory o tematyce przyrodniczej.

Bardzo dobry (bdb) 5

Posiada rozległa wiedzę o otaczającym świecie. Obserwuje i opowiada o poznanych zjawiskach przyrodniczych. Dostrzega związki przyczynowo- skutkowe zachodzące w przyrodzie, rozpoznaje zboża, rośliny oleiste i włókniste, okopowe oraz wodne, tworzy łańcuch pokarmowy zwierząt, wyróżnia warstwy lasu i zna jego znaczenie, zna większość roślin chronionych, charakteryzuje zwierzęta różnych środowisk, określa kierunki na mapie, zna najstarsze miasta Polski i jej rzeki, stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące  zachowania w ruchu drogowym, zna własne ciało, przestrzega zasad higieny.

Dobry (db) 4

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno–przyrodniczym. Orientuje się czym zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, zna swoją miejscowość, dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie, zna i stosuje zasady zachowania się na drodze, zna budowę roślin i zwierząt oraz tryb ich życia, rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste i okopowe, wymienia i opisuje warstwy lasu, tworzy proste łańcuchy pokarmowe, zazwyczaj przestrzega zasad higieny własnej i otoczenia, szanuje otaczające środowisko.

Dostateczny (dst) 3

Częściowo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym, posiada podstawowe wiadomości dotyczące lasu, ochrony środowiska, środków transportu i zachowania się w ruchu drogowym, zna najstarsze miasta i wyróżnia krajobrazy Polski, rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste, okopowe i wodne, wymienia i nazywa warstwy lasu, tworzy proste łańcuchy pokarmowe, nie zawsze przestrzega zasad higieny. Stara się przestrzegać norm społecznych.

Dopuszczający (dop) 2

Z pomocą nauczyciela wypowiada się na temat środowiska, posiada wycinkową wiedzę o otaczającym środowisku, wymienia gatunki zwierząt żyjących w lesie na polu i w wodzie, nazywa zboża, rośliny oleiste, włókniste i okopowe, wyróżnia warstwy lasu, zna zasady bezpieczeństwa dotyczące pieszych, nie zawsze przestrzega zasad higieny, rzadko przestrzega norm społecznych..

Niedostateczny (ndst) 1

Nie orientuje się w otaczającym środowisku, nie rozumie zachodzących w przyrodzie zjawisk i niechętnie je obserwuje, nie dba o rośliny klasowe i otaczające środowisko, nie stosuje zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Edukacja plastyczno –techniczna

Celujący (cel) 6

Treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje oryginalnych rozwiązań, elementy są właściwie rozplanowane na płaszczyźnie i w przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością o szczegóły. Chętnie wykonuje prace dodatkowe z własnej inicjatywy. Bierze udział konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Bardzo dobry (bdb) 5

Za pomocą prac plastycznych przedstawia zjawiska otaczającej rzeczywistości ,dba o dobór barw i szczegóły, potrafi zorganizować sobie warsztat pracy, prace wykonuje starannie, estetycznie, zgodnie z tematem, celowo dobiera i ekonomicznie wykorzystuje środki materiałowe. Projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe. Dba o porządek w miejscu pracy.

Dobry (db) 4

Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są zazwyczaj zgodne z końca. Potrafi projektować i wykonać płaskie formy użytkowe.

Dostateczny (dst) 3

Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie i nie zawsze estetyczne, nie zawsze doprowadza prace do końca. Rzadko dba o dobór barw i szczegóły. Potrafi wykonać płaskie formy użytkowe według wzoru.

Dopuszczający (dop) 2

Prace wykonuje mało estetycznie, schematycznie, nie zawsze zgodnie z tematem, nie dba o dobór barw i szczegóły, nie zawsze doprowadza prace do końca.

Niedostateczny (ndst) 1

Nie podejmuje pracy, niszczy swoją pracę.

 

Edukacja muzyczna

Celujący (cel) 6

Tworzy muzykę, gra na instrumentach melodycznych, wykazuje aktywną postawę twórczą. Śpiewa poznane piosenki z właściwą intonacją, zna i odczytuje nazwy solmizacyjne, improwizuje rytm w określonym metrum, interpretuje ruchem, tańczy tańce ludowe.

Bardzo dobry (bdb) 5

Śpiewa poznane piosenki z właściwą intonacją, zna i odczytuje nazwy solmizacyjne, improwizuje rytm w określonym metrum, interpretuje ruchem, gra na instrumentach tematy rytmiczne, wyróżnia elementy muzyki, określa nastrój słuchanej muzyki.

Dobry (db) 4

Umie zaśpiewać poznane piosenki, zna nazwy solmizacyjne, popełnia nieliczne błędy wyklaskując podany rytm, interpretuje ruchem tematy rytmiczne i piosenki.

Dostateczny (dst) 3

Prawidłowo śpiewa większość poznanych piosenek, z pomocą potrafi wyklaskać podany rytm, akompaniować do zabaw, rozpoznaje nazwy solmizacyjne.

Dopuszczający (dop) 2

Próbuje zaśpiewać prawidłowo piosenki, z pomocą nauczyciela rytmicznie recytuje proste teksty i określa nastrój słuchanych utworów.

Niedostateczny (ndst) 1

Nie potrafi zaśpiewać żadnej poznanej piosenki, mimo pomocy nie potrafi wyklaskać prostych rytmów, określić nastroju słuchane muzyki.

 

Wychowanie fizyczne

Celujący (cel) 6

Zwinnie, sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych.

Bardzo dobry (bdb) 5

Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, zna i respektuje zasady poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji.

Dobry (db) 4

Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier i zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair-play.

Dostateczny (dst) 3

Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.

Dopuszczający (dop) 2

Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, ma trudności z ich wykonaniem mimo pomocy nauczyciela, nie stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych.

Niedostateczny (ndst) 1

Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie gier zabaw, nie bierze udziału w grach i zabawach.

 

Edukacja informatyczna

Celujący (cel) 6

Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Efektywnie wykorzystuje czas pracy, jest zaangażowany i aktywny. Doskonale posługuje się wybranymi programami komputerowymi. Potrafi w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności. Samodzielnie i sprawnie wyszukuje potrzebne informacje na stronach www.

Bardzo dobry (bdb) 5

Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa. Sprawnie posługuje się myszką. Samodzielnie korzysta z wybranych klawiszy na klawiaturze. Zna zastosowanie kalkulatora. Samodzielnie kopiuje, usuwa, zmniejsza i powiększa, zapisuje pliki oraz zmienia położenie przedmiotów.

Dobry (db) 4

Stara się być aktywny, dostosowuje się do obowiązujących zasad. Korzysta z wybranych klawiszy na klawiaturze. Posługuje się narzędziami z Przybornika. Nie ma większych problemów użyciem poznanych narzędzi oraz wykorzystuje umiejętności kopiowania, usuwania, pomniejszania, powiększania, obracania elementów. Pisze za pomocą klawiatury.

Dostateczny (dst) 3

Zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem. Jest słabo zaangażowany w pracę. Zna klawiaturę, bez większych problemów posługuje się myszką. Ma czasami problem z użyciem poznanych narzędzi. Często potrzebuje pomocy przy zapisywaniu plików. Uruchamia przeglądarkę, z pomocą wyszukuje informacje.

Dopuszczający (dop) 2

Często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Potrzebuje pomocy posługując się wybranymi narzędziami. Z pomocą nauczyciela otwiera i zamyka program Word, ma problemy posługując się klawiszami. Popełnia liczne błędy zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i działania praktycznego.

Niedostateczny (ndst) 1

Nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych objętych programem. Nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych nawet z pomocą nauczyciela. Nie angażuje się w prace, nie stara się stosować do wymagań. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Nie odrabia zadań domowych.