PZO Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

KLASA VIII

 

 

 

 

 

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 2. Program nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa w klasie VIII autorstwa Barbary Boniek.
 3. Statut szkoły i WZO.

 

METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA:

 1. Sprawdziany, testy – obejmują partię materiału z określonego działu. Zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń nieobecny powinien zgłosić się do nauczyciela i uzgodnić z nim termin napisania pracy lub odpowiedzi ustnej.

Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianów (tylko raz poprawia daną pracę)

 1. Kartkówka – obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji.
 2. Odpowiedź ustna – wypowiedź na pytanie nauczyciela, obejmuje zakres trzech ostatnich lekcji.
 3. Zadanie domowe – każda zadana praca domowa powinna być sprawdzona przez nauczyciela, nie zawsze musi być oceniona.
 4. Aktywność na lekcji – uczniowie mogą otrzymywać ,,plusy” za aktywność na lekcji. Trzy plusy mogą składać się na ocenę bardzo dobrą.
 5. Praca w grupach – ocenianiu podlega trafność argumentów, wkład w pracę grupy, stopień realizacji, umiejętne wykorzystanie pomocy dydaktycznych.
 6. Ćwiczenia, sytuacje symulowane – ocenianiu podlega prezentowanie umiejętności, w szczególności udzielania pierwszej pomocy, rozwiązywania sytuacji problemowych.
 7. Prezentacje multimedialne – uczniowie mogą przygotować prezentacje dotyczące treści nauczania.
 8. Zeszyt – oceniana jest systematyczność, estetyka oraz zadania domowe.

KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

OCENA CELUJĄCA

Uczeń: w pełni opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania,

–  rozwija własne zainteresowania,

–  dzieli się z klasą swoją wiedzą i umiejętnościami,

–  potrafi argumentować,

–  wykazuje się aktywnością w czasie zajęć,

–  wykonuje szereg zadań dodatkowych z własnej inicjatywy,

–  potrafi zastosować wiedzę i umiejętności w sytuacjach nietypowych,

–  osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, turniejach.

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń:

–  opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności przewidziany w podstawie programowej

–  wykorzystuje wiedzę z innych dziedzin do rozwiązywania sytuacji problemowych,

–  korzysta z różnych źródeł informacji,

–  potrafi samodzielnie rozwiązać sytuacje problemowe przedstawione przez

nauczyciela,

–  wykazuje się aktywnością na zajęciach,

–  bezbłędnie przedstawia algorytmy postępowania w różnorodnych sytuacjach,

–  właściwie korzysta ze sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć,

–  umie kierować działaniami we współpracy z grupą,

OCENA DOBRA

Uczeń:

–  opanował materiał podstawy programowej w stopniu zadowalającym,

–  wykorzystuje różne źródła informacji,

–  poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych,

–  aktywnie uczestniczy w zajęciach,

–  podejmuje wybrane zadania dodatkowe,

–  poprawnie przedstawia algorytmy postępowania w różnorodnych sytuacjach,

–  dokonuje porównań typowych sytuacji,

–  samodzielnie realizuje zadania powierzone przez nauczyciela.

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

–  częściowo opanował podstawowe wiadomości i umiejętności umożliwiające podjęcie niezbędnych działań ratunkowych,

–  przy pomocy nauczyciela podejmuje proste zadania,

–  w czasie zajęć samodzielnie wykonuje proste zadania zlecone przez nauczyciela,

–  przejawia przeciętną aktywność,

–  wykonuje samodzielnie proste zadania, które przydzieli mu grupa.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

–  wykazuje znaczne braki w wiedzy i umiejętnościach przewidzianych podstawą programową, jednak nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia się,

–  potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste czynności,

–  pracuje niesystematycznie.

OCENA NIEDOSTATECZNA

Uczeń:

–  pracuje niesystematycznie,

–  nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,

–  nie prowadzi zeszytu,

–  nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia,

–  nie potrafi udzielić odpowiedzi, rozwiązać zadania nawet przy pomocy nauczyciela.

KRYTERIA OCENIANIA PRAC PISEMNYCH:

100% – ocena celująca

85,1% – 99% – ocena bardzo dobra

70% – 85% – ocena dobra

50% – 69,9% – ocena dostateczna

30% – 49,9% – ocena dopuszczająca

30% – 0% – ocena niedostateczna

 

OCENA UCZNIÓW Z ZALECENIAMI PPP

Ocenianie uczniów posiadających orzeczenie z poradni o dysfunkcjach wynika z indywidualnych dostosowań.

ZGODNIE Z WEWNĄTRZSZKOLNYMI ZASADAMI OCENIANIA OCENY ŚRÓDROCZNE I KOŃCOWE OBOWIĄZUJĄ W NASTĘPUJĄCEJ SKALI:

▪ stopień celujący – 6

▪ stopień bardzo dobry – 5

▪ stopień dobry – 4

▪ stopień dostateczny – 3

▪ stopień dopuszczający – 2

▪ stopień niedostateczny – 1

Nauczyciel może stosować cząstkowe ,,+’’. Za trzy ,,+” uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą, za 2 ,,+” ocenę dobrą, za jeden ,,+” ocenę dostateczną.

Uczeń w ciągu półrocza ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez uzasadnienia przyczyny 1 raz.

Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed  lekcją. Nauczyciel wpisuje do zeszytu przedmiotowego ,,nieprzygotowany” i datę, a do dziennika lekcyjnego skrót ,,np.”

Wszystkie oceny są jawne.

Prace klasowe na prośbę rodzica są udostępniane .

Na miesiąc przed końcem półrocza uczeń jest informowany o ocenie niedostatecznej .

Na tydzień przed radą klasyfikacyjną uczniowie są zapoznani z końcową oceną śródroczną/końcoworoczną.

Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w terminie ustalonym przez nauczyciela. Jedynie ocena wyższa uzyskana z poprawy jest wstawiana do dziennika. Uczeń może tylko raz podejść do poprawy.