PZO Z CHEMII

Przedmiotowe zasady oceniania –  CHEMIA

 

I   Ogólne założenia przedmiotowych zasad oceniania z chemii.

 1. Pogłębianie wiedzy o procesach chemicznych zachodzących w otaczającym świecie:
 2. a) wyjaśnienie właściwości substancji i przebiegu procesów chemicznych na podstawie poznanych modeli, teorii,

b)wykazanie się znajomością podstawowych pojęć i praw chemicznych, nomenklatury oraz symboliki chemicznej,

c)rozumienie zjawisk i procesów chemicznych,

d)zastosowanie terminologii chemicznej do opisu obserwacji.

 1. Rozumienie znaczenia chemii w rozwoju cywilizacji :

a)posługiwanie się zdobytą wiedzą  pozwalającą wykorzystać dostępne dane  do opisu zjawisk i rozwiązywania problemów praktycznych, teoretycznych i obliczeniowych.

 1. b) dokonywanie krytycznej selekcji informacji oraz prezentowania i uzasadniania własnych poglądów w oparciu o zdobytą wiedzę.
 2. c) umiejętność powiązania faktów i zjawisk z uwzględnieniem ich biologicznego znaczenia.
 3. Rozbudzenie zainteresowania naukami chemicznymi poprzez ukazanie ich osiągnięć i problemów:
 4. a) wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów spotykanych w życiu codziennym,

b)stawianie prostych hipotez interpretujących informacje,

 1. c) projektowanie nowych doświadczeń w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności,
 2. d) stosowanie różnorodnych środków chemicznych w życiu codziennym i w środowisku naturalnym,
 3. e) gotowość dalszego kształcenia w zakresie chemii i nauk przyrodniczych i rozwijania w sobie dociekliwości poznawczej.

 

 

 

II  Cele przedmiotowych zasad oceniania:

 1. Sprawdzenie wiadomości ucznia.
 2. Motywowanie ucznia do pracy.
 3. Poinformowanie ucznia o poziomie jego wiedzy.
 4. Pomoc w zaplanowaniu pracy ucznia.
 5. Poinformowanie rodziców o postępach ucznia (uzdolnienia, trudności).
 6. Samoocena nauczyciela i ewentualna korekta metod pracy.

 

III Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie:

 

 1. Odpowiedź ustna.
 2. Aktywność aktywność ucznia ( za pomocą + lub – ; 3 plusy ocena 5, 2 plusy ocena 4, 1 plus ocena 3, 3 minusy ocena niedostateczna).

Uczeń może otrzymać plusy (+) za:

 

 • poprawne odrobienie pracy domowej
 • wykonanie zadań dodatkowych
 • przygotowanie krótkiej informacji np. referatu, prezentacji
 • przyniesienie dodatkowych materiałów na lekcję
 • aktywną indywidualną lub zbiorową pracę na lekcji.

Uczeń może otrzymać minusy (-) za:

 • brak pracy domowej
 • brak zeszytu przedmiotowego
 • brak zeszytu ćwiczeń
 • brak podręcznika na ławce
 • niewywiązywanie się z obowiązku pracy w grupie przydzielonej przez nauczyciela
 • świadome niewykonywanie poleceń.

 

 1. Zadania domowe – za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, którą uczeń może poprawić w uzgodnionym z nauczycielem najbliższym terminie.
 2. Sprawdziany pisemne lub testy – po każdym dziale .O ich formie i czasie uczeń zostanie powiadomiony co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Każda praca klasowa poprzedzona będzie podaniem szczegółowego zakresu treści oraz lekcją powtórzeniową. Sprawdziany są do wglądu dla osób zainteresowanych. Sprawdziany są obowiązkowe, jeśli uczeń nie pisze sprawdzianu w wyznaczonym terminie powinien tę pracę napisać w uzgodnionym z nauczycielem nowym terminie. Ocenę niedostateczną uczeń może poprawić.
 3. Kartkówki– z jednostek tematycznych wiążących się ze sobą( co najwyżej z trzech lekcji) , w zależności od potrzeb. Kartkówki nie muszą być zapowiadane. Trwają 15 min. Kartkówkę uczeń może poprawić ustnie.
 4. Ocena semestralna/roczna– jeżeli jasno wynika z ocen cząstkowych nie może być poprawiana o cały stopień.
 5. Konkursy i olimpiady.
 • Uczeń może zgłosić 1 nieprzygotowanie do lekcji w ciągu półrocza, wówczas otrzymuje wpis do dziennika „np”.
 • Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe.
 • Czynnikiem wpływającym na podniesienie oceny śródrocznej i rocznej jest wykonywanie dodatkowych zadań, szczególna aktywność na lekcji, osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Na koniec semestru nie przewiduje się zaliczania materiału.

 

 1. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny

30% – 49,9% – dopuszczający

50% – 69,9% – dostateczny

70% – 85%     – dobry

85,1% – 100% – bardzo dobry

100%  i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) – celujący

 1. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

 

poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny

20% – 39% – dopuszczający

40% – 54% – dostateczny

55% – 70% – dobry

71% – 89% – bardzo dobry

90% – 100% – celujący

 

OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który :

 • posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
 • potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych(problemowych)
 • umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk
 • proponuje rozwiązania nietypowe
 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych szczebla wyższego niż szkolny

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który :

 • opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem
 • potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach
 • wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np. ukł. okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawień
 • potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne
 • potrafi biegle pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych

 

Ocenę  dobrą otrzymuje uczeń, który :

 • opanował w dużym zakresie wiadomości  i umiejętności określone programem
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub problemów
 • potrafi bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia  chemiczne
 • potrafi korzystać z układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych źródeł wiedzy chemicznej
 • potrafi  pisać i  uzgadniać równania reakcji chemicznych

 

 

Ocenę  dostateczną  otrzymuje uczeń, który :

 • opanował w podstawowym zakresie te wiadomości  i umiejętności określone programem, które są konieczne do dalszego kształcenia
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania,  typowych zadań lub problemów, z pomocą nauczyciela
 • potrafi korzystać z pomocą nauczyciela z ukł. okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych źródeł wiedzy chemicznej
 • z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia chemiczne
 • z pomocą nauczyciela potrafi pisać i  uzgadniać równania reakcji chemicznych

 

 

Ocenę  dopuszczającą  otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia
 • rozwiązuje z pomocą nauczyciela, typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności
 • z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie przeprowadzać bardzo proste doświadczenia chemiczne , pisać proste wzory chemiczne i proste równania chemiczne

 

 

Ocenę niedostateczną  otrzymuje uczeń, który :

 • nie opanował  tych  wiadomości  i umiejętności określonych  programem, które są konieczne do dalszego kształcenia
 • nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela
 • nie zna symboliki chemicznej
 • nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych nawet z pomocą nauczyciela
 • nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi.

Przedmiotowe zasady oceniania  z chemii  – nauczanie zdalne

 

W PZO w okresie nauczania zdalnego obowiązują takie same założenia ogólne, cele oraz obszary aktywności ucznia podlegające ocenie jak w PZO w nauczaniu stacjonarnym.

 

 1. Głównym kanałem łączności oraz wymiany informacji z chemii pomiędzy nauczycielem, a uczniem jest aplikacja Teams oraz dziennik elektroniczny Synergia Librus.

 

 1. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez:

– aktywność podczas lekcji on-line – plusy i minusy (zgodnie PZO)

– odpowiedzi ustne on-line

– notatki z lekcji sprawdzane wyrywkowo przesyłane jako scan lub zdjęcie – plusy i minusy

– kartkówki, sprawdziany przeprowadzone w formie testów on-line (z wcześniejszą informacją o terminie i  zakresie materiał), uczeń, który w wyznaczonym terminie nie napisał pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki ma obowiązek je zaliczyć w formie i czasie ustalonym z nauczycielem

– za sprawdzian napisany zdalnie uczeń otrzymuje ocenę o wadze 2.

– przesyłanie do nauczyciela rozwiązań zleconych prac wskazany przez nauczyciela w określonym terminie (e-mail nauczyciela, dziennik elektroniczny, zadania w aplikacji Teams); wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać.

 

 1. W przypadku choroby ucznia lub innych okoliczności uniemożliwiających terminowe przesłanie prac np. awaria sprzętu opiekun/rodzic jest zobowiązany zgłosić ten fakt nauczycielowi lub wychowawcy klasy i ustalić nową formę i czas zaliczenia.

 

 1. Oceny uzyskane podczas nauki zdalnej będzie można poprawić na konsultacjach po uzgodnieniu z nauczycielem sposobu i terminu poprawy.

 

 1. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 2021).