PZO Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W TUCZNEJ 

  1. Pisemne prace klasowe są obowiązkowe.

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń musi napisać pracę klasową w ciągu 2 tygodni od daty powrotu do szkoły. Jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do pracy klasowej na pierwszej lekcji, na którą przyszedł.

Uczeń ma prawo  poprawić pracę klasową. Do dziennika wpisywana jest ocena wyższa.

  1. Kartkówki .

Nieobecność ucznia nie obliguje go do zaliczenia danej partii materiału.  Uczeń ma prawo  poprawić kartkówkę. Obie oceny są wpisywane do dziennika, a pod uwagę jest brana ocena wyższa.

W przypadku pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia oceny stosując:

  • komentarz pisemny – w pracy lub pod pracą ucznia;
  • zapis punktowy – ocena rozwiązań uczniowskich;
  • zapis procentowy – ocena rozwiązań uczniowskich;
  • uwagi pisemne wskazujące miejsce, rodzaj błędu lub braki;
  • wskazówki, co uczeń zrobił dobrze i co ma poprawić aby uniknąć błędów.

3.Stosuje się następujące progi procentowe:

-poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny

-30% – 49,9% dopuszczający

-50% – 69,9% dostateczny

-70% – 85% dobry

-85,1 – 99% bardzo dobry

-100%  celujący

Stosuje się również ocenianie cząstkowe „+”. Za trzy „+” uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą, za dwa „+” może uzyskać ocenę dobrą, za jeden „+” ocenę dostateczną.

4.Odpowiedzi ustne.

Przy wystawianiu oceny za odpowiedź ustną nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia informacji zwrotnej.

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie bez uzasadnienia przyczyn 1 raz w półroczu jeśli uczniowie mają 1 godzinę tygodniowo (klasy: V, VI i VIII), 2 razy gdy uczniowie mają 2 godziny tygodniowo (klasa VII). Nauczyciel wpisuje wówczas do zeszytu przedmiotowego „nieprzygotowany” i datę, a do dziennika lekcyjnego skrót „np.” Nieprzygotowanie obejmuje również zadania domowe oraz braki zeszytów z pracami domowymi i nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji.

Nieprzygotowanie zgłasza nauczycielowi przed lekcją lub na jej początku, zanim nauczyciel wywoła go do odpowiedzi.

5.Prace domowe.

Uczeń  ma prawo nie wykonać w półroczu jednej pracy, ale musi ją uzupełnić na następną lekcję.

Brak pracy domowej odnotowujemy jako bz.

6.Praca na lekcji.

Uczeń  może otrzymać ocenę celującą, jeżeli:

-samodzielnie zaprojektuje i wykona doświadczenie na lekcji lub omówi doświadczenie wykonane w domu,

-aktywnie uczestniczy w lekcji z zadawaniem pytań aktywnych,

-przygotuje materiały do lekcji.

Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia.

Podsumowaniem edukacyjnych osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym są ocena śródroczna i ocena roczna. Nauczyciel wystawia je po uwzględnieniu wszystkich form aktywności ucznia oraz wagi ocen cząstkowych.

WSZYSTKIE OCENY OTRZYMANE PRZEZ UCZNIA  MOGĄ BYĆ RAZ POPRAWIANE  PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z NAUCZYCIELEM FORMY I TERMINU. WÓWCZAS OBIE OCENY SĄ WPISYWANE DO DZIENNIKA, A POD UWAGĘ BRANA JEST OCENA WYŻSZA.

Formy i zasady bieżącego oceniania

 

Prace pisemne w klasie
Forma Zakres treści nauczania Częstotliwość Zasady przeprowadzania
Prace klasowe (1 h lekcyjna) jeden dział obszerny lub dwa mniejsze działy przy 1 h tygodniowo co najmniej jedna praca klasowa w półroczu •         zapowiadane przynajmniej
z tygodniowym wyprzedzeniem•         informacja o pracy klasowej zanotowana wcześniej w dzienniku lekcyjnym•         pracę klasową poprzedza powtórzenie materiału nauczania
Kartkówka (do20 min) materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji przy1 h tygodniowo minimum 1w półroczu ·   bez zapowiedzi
Prace pisemne wdomu
Pisemne prace domowe materiał nauczania
z bieżącej lekcji lub przygotowaniemateriału dotyczącego nowego tematu (nauczanie odwrócone)
Przy 1 h tygodniowo jedna praca w półroczu zróżnicowane zadania zgodnie z realizowanym materiałem
Prowadzenie zeszytu ćwiczeń zgodnie z tematami lekcji nie mniej niż raz w półroczu •         zasady prowadzenia zeszytu ćwiczeń powinny zostać ustalone na pierwszej lekcji

•         ocenie podlega zarówno poprawność merytoryczna rozwiązywanych zadań, jak i estetyka oraz systematyczność

Inne prace domowe •         prace badawcze, obserwacje i hodowle wskazane

w podstawie programowej

•         zadania związane

z projektami edukacyjnymi

– wykonywanie plakatów, prezentacji multimedialnych do bieżącego materiału

raz w półroczu •         zadania przeznaczone do pracy w grupach lub kierowane do uczniów szczególnie zainteresowanych biologią
Odpowiedzi ustne
Ustne sprawdzenie wiadomości materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji minimum jedna w półroczu bez zapowiedzi
Pytania aktywne lekcja bieżąca lub lekcje powtórzeniowe częstotliwość dowolna,

w zależności od predyspozycji uczniów

uczniowie sami zgłaszają się
do odpowiedzi lub są wyznaczani przez nauczyciela
Referowanie pracy grupy lekcja bieżąca lub lekcje powtórzeniowe w zależności od metod pracy stosowanych na lekcji  Zwraca się uwagę na to, aby w kolejnym referowaniu wspólnych prac zmieniały się osoby referujące
Praca na lekcji bieżący materiał nauczania jedna lub dwie oceny w półroczu •         oceniane są aktywność, zaangażowanie, umiejętność pracy w grupie lub w parach

•         w ocenianiu można uwzględnić ocenę koleżeńską lub samoocenę

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.

Celujący.

Uczeń:

-opanował wiadomości i umiejętności będące efektem jego samodzielnej pracy,

-prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną,

-potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych,

-formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,

-dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów biologicznych,

-wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,

-potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji,

-bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

-wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować  na terenie szkoły i poza nią,

-bierze udział w konkursach biologicznych na terenie szkoły i poza nią.

Bardzo dobry.

Uczeń:

-opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową,

-wykazuje szczególne zainteresowania biologią,

-potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,

-bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji,

-potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle przyrodnicze,

-sprawnie posługuje się mikroskopem,

-potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe i opisać je,

-prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną,

-aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym.

Dobry.

Uczeń:

-opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkole i pozaszkolnej działalności,

-potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,

-posługuje się mikroskopem i zna sprzęt laboratoryjny,

-wykonuje proste preparaty mikroskopowe,

-udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,

-jest aktywny na lekcji.

Dostateczny.

Uczeń:

-opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu biologii oraz takie które można wykorzystać sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

-z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności,

-z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy,

-wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym.

Dopuszczający.

Uczeń:

-ma braki w opanowaniu wiadomości określonych w podstawie programowej, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,

-wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela,

-z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia biologiczne,

-wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej,

-jest mało aktywny na lekcji.

Niedostateczny.

Uczeń:

-nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, koniecznymi do dalszego kształcenia,

-nie potrafi posługiwać się przyrządami biologicznymi,

-wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,

-nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,

-wykazuje się bierną postawą na lekcji.

 

 

Mgr inż. Jarosław Olszewski