Nauczyciele na uroczystościach szkolnych, zajęciach z przedmiotów przyrodniczych, techniki, informatyki, zajęciach plastycznych oraz podczas zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wykorzystują sprzęt komputerowy otrzymany przez szkołę w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. W celu należytego posługiwnia się sprzetem odbyli szkolenia online i nawiązali… Read more