Otwarcie kompleksu sportowego – fotorelacja

 

Klauzula informacyjna w związku z wzięciem udziału w uroczystościach: otwarcie kompleksu sportowego wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym  w Tucznej oraz  w festynie rodzinnym w dniu

26 września 2021r.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informujemy że:

  1. Administrator danych osobowych:

Administratorem podanych danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Tucznej, Tuczna 3, 21-523 Tuczna, reprezentowany przez Dyrektor – Urszulę Rzątkowską, dalej: Administrator.

 

  1. Inspektor ochrony danych osobowych:

Administrator wyznaczył Marzenę Żemejdę-Zyburę na Inspektora Ochrony Danych,

z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej: iod.zemejda@poczta.fm

2) pisemnie na adres siedziby Administratora

  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tucznej przetwarza dane w związku z wzięciem udziału w uroczystościach: otwarcie kompleksu sportowego wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym  w Tucznej oraz  w festynie rodzinnym w dniu 26 września 2021r. w celu udokumentowania, utrwalenia przebiegu uroczystości, oraz działalności promocyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (np. umieszczenie zdjęć z przebiegu m.in. na profilu fb, stronie internetowej, lokalnej gazecie i innych mediach).

Wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana wizerunku jest dobrowolne, a konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w uroczystości.

 

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. a RODO (zgoda osoby, która bierze udział w uroczystości)

  1. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

  1. Przekazywanie i odbiorcy danych osobowych:

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem danych, które są publicznie dostępne za pomocą sieci Internet w ramach naszej strony internetowej, o ile jest ona dostępna poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

  1. Prawo dostępu

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania (szczegóły w art. 16 RODO), usunięcia (szczegóły w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18 RODO) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych (szczegóły w art. 21 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

 

  1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

Podanie przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

  1. Prawo do skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza RODO.